Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?

Riksdagspartiernas loggorDen 17 mars röstade en majoritet i riksdagen för ett tillkännagivande till regeringen(se riksdagsdebatten) om att huvudmannaskapsutredningen ska få tilläggsdirektiv att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Tillkännagivandet baseras på en förslag från Kristdemokraterna som fick stöd av L, C, V, SD och MP i socialutskottet den 3 mars.

Det är nu upp till regeringen vad som händer, Assistanskoll har frågat samtliga riksdagspartier varför de röstade som de gjorde och vad de anser bör hända nu.

Partirepresentanter som besvarar frågorna

logga Centerpartiet
Center­partiet
Sofia Nilsson
Ledamot
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Maj Karlsson
Ledamot
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Margareta Fransson
Ledamot
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Bengt Eliasson
Ledamot
Socialutskottet
logga Moderaterna
Moderaterna
Camilla Waltersson Grönvall
Ledamot
Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Pia Steensland
Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Herrstedt
Ledamot
Socialutskottet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Mikael Dahlqvist
Ledamot
Socialutskottet

Frågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

 1. Riksdagen har utifrån ett beslut i Socialutskottet gett regeringen ett tillkännagivande att lagen bör ändras för att säkerställa att samtliga hjälpmoment även för övriga grundläggande behov [inte bara andning och sondmatning] ska vara assistansgrundande och att Regeringen bör ge tilläggsdirektiv till Huvudmannaskapsutredningen om att utarbeta ett sådant lagförslag. L, KD, C, V, MP och SD röstade för. S och M reserverade sig. Varför röstade ditt parti som det gjorde i den här frågan?
 2. Bör beslutet i Socialutskottet och riksdagens tillkännagivande om tilläggsdirektivet genomföras av regeringen? Isåfall när?
 3. Vill ni agera mot dagens system med ”omprövningar och ”väsentligt ändrade förhållanden” i assistansersättning? Ska huvudmannaskapsutredningen utreda även detta?
 4. Bör all personlig assistans förstatligas? Hur ser du på att Lars Lööw sagt att hans utredning inte kommer att presentera ett kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ?
 5. Vilka andra förändringar behövs i personlig assistans?
 6. Med hur mycket bör assistansersättningens timbelopp räknas upp varje år?
 7. Borde personer över 65 år kunna söka personlig assistans i framtiden?
 8. Kommer ditt parti att driva frågor om personlig assistans i valrörelsen? Vilka isåfall?
 9. Är det något du vill tillägga?

1. Riksdagen har utifrån ett beslut i Socialutskottet gett regeringen ett tillkännagivande att lagen bör ändras för att säkerställa att samtliga hjälpmoment även för övriga grundläggande behov [inte bara andning och sondmatning] ska vara assistansgrundande och att regeringen bör ge tilläggsdirektiv till Huvudmannaskapsutredningen om att utarbeta ett sådant lagförslag. L, KD, C, V, MP och SD röstade för. S och M reserverade sig. Varför röstade ditt parti som det gjorde i den här frågan?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Huvudmannaskapsutredningen har i uppdrag att se över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Det är ytterligare ett steg i det reformarbete som regeringen tagit initiativ till för att stärka rätten till assistans. Detta arbete har bl.a. resulterat i en utvidgad rätt till assistans i samband med sondmatning och hjälp med andning. Vidare kommer regeringen under våren 2022 att lägga fram förslag mot bakgrund av Utredningen om stärkt assistans. Sammantaget väntas reformerna innebära att ytterligare flera tusen personer kommer att få rätt till assistans. Vi anser att alla förändringar av LSS och personlig assistans ska syfta till att öka kontinuiteten, förutsägbarheten och rättssäkerheten för såväl individer som samhälle samt till insatser som präglas av hög kvalitet. Vi motsätter oss inte en översyn av hur rätten till personlig assistans ska definieras och bedömas. Den nu arbetande Huvudmannaskapsutredningen är dock enligt oss inte rätt sammanhang för sådana överväganden om grundläggande behov som utskottet föreslår. Ett tilläggsdirektiv enligt utskottets förslag skulle dessutom förutsätta att utredningen får förlängd tid och att reformen om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen senareläggs i onödan. Mot denna bakgrund anser vi att det inte bör göras något tillkännagivande till regeringen.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi har drivit på för att få en lagändring i den här frågan sedan 2009. Vi ville få med detta redan i direktiven till utredningen om huvudmannaskap när den startades upp.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Den här frågan är angelägen och vi anser att det är viktigt att LSS ska fungera så som det var tänkt från början. Den utveckling som skett med minuträkning etc är allt annat än bra och det är viktigt att återgå till ett helhetstänkande.
logga Liberalerna
Liberalerna
En förändring av behovsbedömningarna och de grundläggande behoven har varit vår politik i flera år. För oss är detta en självklar del i en återställning av LSS.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Det finns i samband med bedömningar av rätten till personlig assistans ett olyckligt synsätt där människan delas upp i olika behov. Det går självklart inte att se på en människa på det här sättet. En människa är inte en maskin. Insatsen personlig assistans finns för att livet ska fungera för människor med omfattande behov. Centerpartiet vill därför att uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov slopas. Det finns bara behov och det är dessa som ska bedömas.

logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna anser att den tillsatta huvudmannaskapsutredningen fortsatt ska ha fullt fokus och inriktning att utreda förutsättningar och möjligheter att genomföra ett enhetligt statligt huvudmannaskap. Om andra utredningar krävs får detta hanteras i särskild ordning av regeringen med ett helt nytt utredningsuppdrag. Det är regeringens ansvar att tillsätta utredningar. Precis som gällande andning och sondmatning anser vi t.ex. att det är helt grundläggande att den med assistans ska få hjälp med andra behov.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det var Kristdemokraterna – som ensamt parti – som la det aktuella förslaget och jag är väldigt glad över att en majoritet har ställt sig bakom det. S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 var startskottet för den största nedskärningen inom den personliga assistansen sedan LSS infördes 1994. På grund av att Försäkringskassan efter regleringsbrevet började tolka gamla domar mycket mer restriktivt än tidigare, får tusentals människor med omfattande funktionsnedsättning idag inte den assistans de behöver. Inte ens för det allra nödvändigaste. Denna katastrof måste rättas till. Att säkerställa att samtliga grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet är den enskilt viktigaste åtgärden som krävs för att rädda assistansen. Jag är därför väldigt glad över att det efter KDs förslag nu finns ett tydligt och efterlängtat ställningstagande för detta i riksdagen.
logga sd
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har i 10 år drivit frågan om en översyn av de grundläggande behoven i syfte att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet, allt annat är orimligt. Ett behov är ett behov och ska inte styckas upp i mindre delar.

2. Bör beslutet i Socialutskottet och riksdagens tillkännagivande om tilläggsdirektivet genomföras av regeringen? Isåfall när?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Beslutet i riksdagen blir i form av ett tillkännagivande till riksdagen som regeringen får ta ställning till. Det är inte troligt att regeringen kommer att ge ett tilläggsdirektiv då det kommer att försena utredningen. Frågan får utredas i annan ordning.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Jag förväntar mig att regeringen genomför detta. Nu finns ingen majoritet för att göra något annat, det vore direkt opassande för regeringen att ställa sig ensam i denna fråga tillsammans med Moderaterna.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja, så snart som möjligt.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, det ska givetvis genomföras och bör ske skyndsamt så utredaren får så mycket tid som möjligt för uppdraget. Det kan tänkas att det behövs förlängd utredningstid för detta.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi vill att detta ska bli ett tilläggsdirektiv i den utredning som just nu pågår kring huvudmannaskapet.

logga Moderaterna
Moderaterna
Se svar på fråga 1.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja och det omgående då det brådskar! Liv och familjer trasas sönder när de pga av dagens strikta rättspraxis inte får den assistans de behöver, inte ens för det allra nödvändigaste. Nu har riksdagen sagt att de vill lösa den akuta situationen som allt för många människor befinner sig i. Jag förutsätter därför att regeringen nu kommer ta ansvar för konsekvenserna av regleringsbrevet från 2016 och omgående rätta till det som blev så väldigt fel.
logga sd
Sverigedemokraterna
 1. Självklart bör regeringen respektera riksdagens beslut och genomföra förslaget. Det får inte behandlas med nonchalans och senfärdighet utan bör genomföras så snart som möjligt. De som står utan den hjälp och det stöd de behöver kan inte vänta längre, de har fått vänta på tok för länge redan.

3. Vill ni agera mot dagens system med ”omprövningar och ”väsentligt ändrade förhållanden” i assistansersättning? Ska huvudmannaskapsutredningen kanske utreda även detta?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Utredningen bör inte få detta uppdrag. Istället får man återkomma till denna fråga längre fram (se svar på fråga 1)

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi anser att omprövningarna och "väsentligt ändrade förhållanden" bör ses över. Frågan är om det är bästa vägen att gå att ta med detta i huvudmannaskapsutredningen, risken att den då kommer att ta alltför lång tid. Det kan vara bättre att det utreds vid sidan om utredningen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det vore också bra. Att tvåårsprövningarna har upphört är bra, men som läget är nu skapar det stor oro hos många.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, vi driver dessa frågor hårt. Vi vill detta skall ske så snabbt det bara går. Jag tror dock att det vore fel att föra in i Lars Lööws utredning. Det kan sannolikt göras som ett parallellt uppdrag.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Att tvåårsomprövningarna stoppades är bra. Centerpartiet vill heller inte införa dem igen. De bedömningar som försäkringskassan gör måste vara rättssäkra och tilliten till myndigheten måste stärkas. Den utveckling som har skett med omprövningar, frysning av utbetalningar o.s.v. är förödande både för den assistansberättigade och de seriösa assistansbolagen och något vi måste komma till rätta med.
Skulle även denna delen läggas som ett tilläggsdirektiv till huvudmannaskapsutredningen så kommer det ta väldigt lång tid innan vi får en färdig utredning. Centerpartiet menar att problemen på försäkringskassan måste åtgärdas nu.

logga Moderaterna
Moderaterna
Ja. Moderaternas prioriteringar är att alla individer ska ha rätt till en individuell rättssäker prövning av sin förfrågan om rätt till personlig assistans. Nej. Vi anser som sagt att huvudmannaskapsutredningen fortsatt ska ha fullt fokus och inriktning att utreda förutsättningar och möjligheter att genomföra ett enhetligt statligt huvudmannaskap. Om andra utredningar krävs får detta hanteras i särskild ordning av regeringen med ett helt nytt utredningsuppdrag.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi kristdemokrater instämmer med Försäkringskassan om att det finns problem med dagens hållning kring omprövningar och har också lagt förslag i riksdagen om att det behövs en översyn av tillämpningen av väsentligt ändrade förhållanden. Vi har också lagt förslag om att terminologin borde ändras till väsentligt ändrade behov. Detta för att förtydliga att det ska vara den enskildes faktiska behov som ska vara avgörande för rätten till assistans – inte det förändrade förhållandet i sig. Tyvärr fick vi inte stöd för dessa förslag i socialutskottet.
KD ser därtill inte någon anledning till att det ska finnas rutinmässiga och obligatoriska nya bedömningar för alla personer vartannat år vilket var fallet före omprövningsstoppet 2018. Det finns personer som det dessvärre inte kommer att vara någon skillnad eller förbättring för i deras behov av assistans över tid. Omprövningarna bör därför ske med individuella intervall bedömda utifrån behov kopplat till var och ens unika situation. Vi anser därtill att behoven inte behöver omprövas från grunden, utan bara om de har förändrats, och att omprövningar ska fokusera på att säkerställa att assistansen håller en god kvalitet och
tillgodoser behoven i enlighet med intentionen LSS. Vi vill också betona att nödvändiga lagändringar som säkerställer att samtliga
grundläggande behov anses vara assistansgrundande i sin helhet (förslaget från KD som en majoritet i riksdagen nu har ställt sig bakom) måste var på plats innan det generella omprövningsstoppet kan hävas.
logga sd
Sverigedemokraterna
 1. Vår uppfattning är att det alltid skall vara behoven som styr. Ett ändrat förhållande innebär såklart inte alltid ett förändrat behov. Tillämpningen av begreppet bör ses över men viktigast är att begreppet ändras till ”väsentligt ändrade behov”. På så sätt tydliggörs att det är behovet som skall vara det väsentliga och inte det faktum att ett förhållande ändrats.

4. Bör all personlig assistans förstatligas? Hur ser du på att Lars Lööw sagt att hans utredning inte kommer att presentera ett kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Regeringen har tillsatt utredningen för att man ska få en grundlig analys och genomförbara förslag. Det vore fel att binda sig för en lösning innan vi har sett utredningens analys och förslag. Men vi ser också svårigheterna med att det finns två huvudmän.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi anser att all personlig assistans ska ha ett statligt huvudmannaskap. Jag är mycket nöjd med att utredningen inte kommer att ha kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi ser en förstatligad assistans som det viktiga förslaget.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja det har vi sagt sedan 1997.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Centerpartiet anser att personlig assistans ska förstatligas. Det blir då mer rättssäkert, mer lika över landet och framför allt – många kommuner klarar inte det ekonomiska åtagandet som assistansen innebär.

logga Moderaterna
Moderaterna
Ja. Det var därför som Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet lade fram ett gemensamt utskottsinitiativ i riksdagen om att regeringen skyndsamt skulle tillsätta den utredning om statligt huvudmannaskap som målsättning som regeringen sedan kände sig tvingad att göra.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, staten bör vara ensam huvudman för den personliga assistansen. För att möjliggöra detta tog Kristdemokraterna under
hösten 2020 ett gemensamt initiativ i riksdagen tillsammans med M och V till den utredning som krävs för att ta fram detaljerna kring hur ett statligt huvudmannaskap ska vara utformat. Det var bara de dåvarande januaripartierna (S, MP, C och L) som röstade nej. I september 2021 tillsatte den dåvarande S/MP-regeringen så en utredning med den lovande titeln ”Statligt huvudmannaskap för personlig assistans”. Men dessvärre hade regeringen gett utredningen direktiv om att analysera för- och nackdelar med förändrat huvudmannaskap för personlig assistans samt att överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. Detta trots att riksdagens uppdrag till regeringen var tydligt – det är staten och ingen annan som ska ha det ensamma ansvaret för all personlig assistans. Regeringens direktiv var oroande då de öppnade för möjligheten till en
kommunalisering av assistansen. Jag är därför väldigt glad över att utredaren Lars Lööw nu tydligt har betonat att han inte kommer gå vidare med regeringens aktuella direktiv. Var i landet du bor ska inte vara avgörande för vilken omfattning av assistans du får. För att nå dit måste staten vara ensam huvudman.
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, Sverigedemokraterna har länge jobbat för ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Det är positivt att något förslag om kommunalt huvudmannaskap inte kommer att presenteras. Riksdagen har sagt sitt och var tydliga med utredningen skulle handla om hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Men regeringen valde nonchalant att i direktiven till utredningen istället skriva att utredningen ska överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap, helt i strid med det demokratiska beslut som riksdagen fattat.

5. Vilka andra förändringar behövs i personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Förutom reformen stärkt assistans och reformen utifrån huvudmannaskapsutredningen ser vi behov av att reformera LSS-lagstiftningen. Den behöver reformeras och förenklas för att säkra de grundläggande intentionerna med reformen.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det är viktigt att förslagen om tex tillsyn, föräldraansvar och egenvård i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans genomförs av regeringen. Ett statligt huvudmannaskap och att alla grundläggande behov räknas i sin helhet behöver genomföras. Omprövningarna behöver också ses över. Sedan får man se hur man går vidare.
Utöver personlig assistans behöver de andra LSS-insatserna ses över tex ledsagningen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi vill övergripande att försäkringskassan behöver övergå till att bli en mer stödjande myndighet. Den enskilde ska kunna känna sig trygg med att få bra hjälp och stöd när hen kontaktar myndigheten. Vi vill även se över frågan om rättshjälp och stöd vid överklaganden.
logga Liberalerna
Liberalerna

Jag har redan nämnt behovsbedömningarna. Vi ser gärna en översyn och breddning av personkretsarna. Vi vill förändra ersättningssystemet och differentiera schablonersättningen och annat viktigt.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Först och främst måste vi fokusera på utredningen om huvudmannaskapet och att vi kommer tillrätta med att de grundläggande behoven ska ses i sin helhet. Det är stora och viktiga förändringar som är högt prioriterade. Vi behöver sen fortsätta arbeta med frågan med utgångspunkt i vad som var grundtanken med hela LSS-lagstiftningen; en frihetsreform och en rättighetslagstiftning.

logga Moderaterna
Moderaterna
Alla människor är lika mycket värda. Det är därför prioriterat att Sverige ska sträva efter att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den konvention som den förra borgerliga regeringen ratificerade. Det innebär ett viktigt ansvar och förpliktelse att personer med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer ska ha samma mänskliga rättigheter som alla andra.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det krävs förbättringar inom flera delar inom assistansen för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv i enlighet med intentionen i LSS. Kristdemokraterna vill exempelvis se över makeansvaret, utreda ett inkluderande av föräldraskap och arbete i de grundläggande behoven, se över bedömningen av det grundläggande behovet personlig hygien, utvärdera 65-årsgränsen i assistansersättningen, bekämpa organiserad brottslighet kopplad till assistansersättningen utan att inskränka rätten till assistans för de med verkliga behov, säkerställa rättssäkerheten kring Försäkringskassans hantering av återkrav av assistansersättning och skapa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för timersättningen.
logga sd
Sverigedemokraterna
Förutom möjligheten att faktiskt få hjälp och stöd med de behov som finns så är det viktigt att föräldraansvaret inte blir för stort och att man också ser hela familjen som en enhet som kan behöva stöd och hjälp. Generella frågor för området är bemötandefrågor och kompetens samt social samvaro och ekonomi.


6. Med hur mycket bör assistansersättningens timbelopp räknas upp varje år?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Det är svårt att i förväg bedöma exakt hur mycket timbeloppet bör räknas upp år från år. Möjligen skulle man kunna överväga en modell med en automatisk uppräkning som tar hänsyn till pris- och löneökningar.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi är med på att det behöver räknas upp men jag kan inte ge en fast siffra. Vinstuttagen i branschen är ett problem här, i dagens system vill vi se en differentierad modell med olika nivåer på schablonen beroende på verksamhetsform.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det har vi inte tagit ställning till exakt, men vi ser det som väldigt viktigt att den är på en nivå som gör att bra villkor ska kunna ges, kompetensutveckling, handledning och att kunna anställa och behålla erfarna personer. Risken om timbeloppet är för snävt är att det minskar förutsättningarna för t ex bra assistansanordnare att verka.
logga Liberalerna
Liberalerna

3,5% i minst tre år och därefter indexeras.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Det är viktigt att assistansersättningens timbelopp följer pris- och löneutvecklingen.

logga Moderaterna
Moderaterna
Denna fråga ska hanteras på samma sätt som alla andra budgetfrågor. Det vill säga när förslag till kommande statsbudget tas fram vägs det ekonomiska utrymmet av och i dessa mycket oroliga tider med omfattande behov av att bl.a. höja anslagen till försvaret och polisen för att säkra Sveriges medborgares säkerhet är det omöjligt att idag besvara hur stor uppräkningen kommer att bli.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi måste komma bort ifrån den ryckighet som blir när timbeloppet regleras via regeringens budget ett år i taget. Istället måste vi hitta
formerna för en långsiktigt hållbar finansieringsmodellför assistansersättningen. Det är nödvändigt för att säkerställa att seriösa
arbetsgivare med kollektivavtal ska kunna bedriva personlig assistans med kvalitet och höja lönerna i nivå med avtalsnivåerna på
löneökningarna. Vi har lagt förslag om detta i riksdagen men har tyvärr inte fått stöd av en majoritet.
logga sd
Sverigedemokraterna

Det är problematiskt att ersättningen genom åren inte räknas upp i takt med samhällets övriga kostnads- och löneökningar. Långsiktiga förutsättningar måste skapas och därför menar vi att en lämplig beräkningsmodellmodell som bättre speglar samhällets löne- och kostnadsutveckling måste tas fram. Sverigedemokraterna tog initiativ att på nytt lyfta frågan men tyvärr fanns det inte heller denna gång majoritet för förslaget.

7. Borde personer över 65 år kunna söka personlig assistans i framtiden?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Vi utesluter inte att man i framtiden kan behöva höja åldersgränsen i takt med att den allmänna pensionsåldern höjs. Frågan kan behöva ses över.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja det tycker vi, det har vi velat länge. Men vårt krav på detta ha fått stå tillbaka eftersom personer under 65 år har så svårt att få personlig assistans. Men bör tillsättas en utredning om 65-årsgränsen när vi fått ordning på den akuta kris som är idag.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja, den åldersgränsen ser vi som märklig.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi är öppna för att se över möjligheten till personlig assistans även efter 65 år. Det kan finnas både för- och nackdelar med det. Vi vill därför att frågan ses över i en utredning.

logga Moderaterna
Moderaterna
Nej. Moderaterna har inga sådana förslag och anser att nuvarande avvägning i lagar och regelverk är rimlig och balanserad. Det vill säga att har man personlig assistans innan man fyllde 65 år ska man ha rätt att bibehålla den rättigheten.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi vill se över möjligheten att även personer över 65 år och som tillhör personkrets 3 (personer med andra varaktiga fysiska eller
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service) ges rätt till personlig assistans och annat stöd utifrån LSS.
logga sd
Sverigedemokraterna

Ja, frågan är intressant och väl värd att belysas.
Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv.
På samma sätt kan man tänka sig att en 65-åring som sitter i rullstol skall kunna vara delaktig i samhället och leva ett självständigt, som andra 65-åringar som inte sitter i rullstol.
Huruvida åldersgränsen ska tas bort helt eller endast höjas har vi inte tagit ställning till än.

8. Kommer ditt parti att driva frågor om personlig assistans i valrörelsen? Vilka isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Exakt vilka frågor som ska finnas med i vårt valmanifest kommer att beslutas närmare valet. Vi kommer att prioritera den generella välfärden och därmed den personliga assistansen och många andra viktiga frågor som är viktiga för personer med olika former av funktionsvariationer.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, våra valfrågor rör välfärden och där ingår personer som är i behov av personlig assistans.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vårt valmanifest är ännu inte fastställt, men personlig assistans - som självständighets och frihetsfråga är angelägen för oss. Frågan om statligt huvudmannaskap inte minst.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, vi kommer driva flera frågor som tillhör LSS. Det är viktigt att vara tydlig med att där är fler viktiga insatser som behöver värnas. Vidare behöver skola, arbetsliv, socialförsäkringar osv, osv lyftas inom funktionsrätten. Vi har inte i detalj tagit fram någon valplattform inom funktionsrättsområdet än. Arbete pågår.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Just nu arbetar Centerpartiet med att ta fram ny politik kring funktionshinderpolitiken och vi ser fram emot att få presentera våra förslag längre fram i vår.

logga Moderaterna
Moderaterna
Ja. Moderaterna värnar om att lagstiftningen gällande LSS och personlig assistans ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det. Moderaternas prioriteringar är att alla individer ska ha rätt till en individuell rättssäker prövning av sin förfrågan om rätt till personlig assistans och säkerställa att utredningen med målsättningen att få på plats ett statligt helhetsansvar för personlig assistans tas tillvara och genomförs.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi Kristdemokrater kommer inte vänta till valrörelsen! Frågan om personlig assistans har varit en prioriterad fråga för oss under hela mandatperioden och kommer fortsatt vara så så länge människor med omfattande funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver för att leva ett liv i fulldelaktighet i samhället och med självbestämmande i sitt eget liv. Det handlar om mänskliga rättigheter. Som jag beskrev i svaret på fråga 5 har KD fler förslag för att utveckla assistansen, men nu närmast ligger största fokus på att förmå regeringen att verkställa riksdagens vilja och förverkliga Kristdemokraterna förslag om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Det är just nu den enskilt viktigaste frågan för att rädda assistansen.
logga sd
Sverigedemokraterna

Ja, i vår valplattform finns ett avsnitt med funktionsrätt och där lyfter vi specifikt frågan om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet, en ny beräkningsmodell för assistansersättningen. Ett statligt helhetsansvar för personlig assistans fortsätter vi att driva samt att fusk och bedrägerier ska bekämpas.
Det finns många frågor att lyfta och åtgärda t.ex. Föräldraansvaret, omprövningar, försäkringskassans hantering mm. Därför vill vi se ett nationellt LSS-lyft som på riktigt och förhoppningsvis en gång för alla säkerställer rätt kompetens för ökad trygghet, jämlikhet och inte minst självbestämmande och inflytande.

9. Är det något du vill tillägga?


logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Vi socialdemokrater värnar välfärdssamhället och LSS och vi vill framöver öka fokus på funktionsvarierades möjligheter till utbildning och jobb.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja det har gjorts en del förändringar inom personlig assistans med tex andning och sondmatning och nu stärkt rätt till personlig assistans. Det är bra men de riktigt stora viktiga förändringarna är att alla grundläggande behov räknas i sin helhet och att det införs ett statligt huvudmannaskap.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Att människor med funktionsnedsättning i brett perspektiv fortfarande är underrepresenterade på arbetsmarknaden är bedrövligt och här måste vi kraftsamla.
logga Liberalerna
Liberalerna
-
logga Centerpartiet
Centerpartiet

logga Moderaterna
Moderaterna
Ja. Ett enhetligt huvudmannaskap skulle öka rättssäkerheten, legitimiteten och förutsägbarheten gällande personlig assistans. Det var därför som Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet lade fram ett gemensamt utskottsinitiativ i riksdagen om att regeringen skyndsamt skulle tillsätta den utredning om statligt huvudmannaskap som målsättning som regeringen sedan kände sig tvingad att göra.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
-
logga sd
Sverigedemokraterna
Man får ingen gloria för att man försöker laga något man själv förstört.Skicka sidan till: