Försäkringskassan, Anna Viberg – ”Vi har inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil”

Anna Viberg
Anna Viberg, Försäkringskassan

Assistansanvändaren får använda sina beviljade assistanstimmar till annat än vad som står i assistansbeslutet. Hen kan använda timmarna till det hen själv vill så länge det används till personlig assistans och följer lag och annan författning, säger Anna Viberg, områdeschef för avdelningen för funktionsnedsättning.

I sep 2022 skrevs det in i Försäkringskassans vägledning för assistansersättning (sid 144) att den assistansberättigade inte måste använda sina assistanstimmar till vad som står i bedömningen i beslutet. Assistansanvändaren får använda assistanstimmarna på annat sätt förutsatt att det är personlig assistans, säger Anna Viberg.
– Beslutet innehåller information om den yttre ram inom vilken timmarna får användas. Det är sedan den försäkrade som avgör när och på vilket sätt stödet ska ges inom den ram som de beviljade timmarna ger. Det innebär att den försäkrade har stor frihet att använda sina assistanstimmar som hen själv väljer.
Innebär det att om en person beviljats personlig assistans för träning eller att sköta hushållsarbete som annat personligt behov kan använda samma tid för tex socialt umgänge med vänner eller att handla och uträtta ärenden?
– Ja, ett beslut om assistansersättning omfattar ett visst antal assistanstimmar för en viss period och är inte ett beslut om specifika aktiviteter såsom träning eller att sköta hushållsarbete. Den assistansberättigade kan välja använda assistanstimmarna till en annan aktivitet.
Finns det några begränsningar på vad assistanstimmarna får användas till?
– De begränsningar som finns följer av lag eller annan författning. En begränsning är tex att assistanstimmarna måste användas till personlig assistans, och att det krävs särskilda skäl för att ersättning ska betalas ut i vissa fall, säger Anna Viberg.

IfA protesterade till regeringen dec 2021

I dec 2021 protesterade IfA till regeringen och skrev att assistansanvändare fått återkrav av assistansersättning om de använt assistanstimmar till något annat än vad som står i beslutet, och nämner tex hundpromenader.
Innebär texten i vägledningen en ny hållning från er sida?
– Nej, samma gällde tidigare, texten i vägledningen är ett förtydligande.
Hur ser du på att Ifa protesterat till regeringen mot att assistansberättigade fått återbetalning retroaktivt för att de använt assistansen till något annat än det som stod i beslutet? Har det skett någon gång tidigare?
– Jag kan inte svara på om det har skett tidigare. Försäkringskassan har inga synpunkter på att Ifa lyfter frågan.
Så en sökande kan inte bli återbetalningsskyldig om hen inte använt assistans för ett behov som hen uppgett i bedömningen, utan till ett annat behov som kräver personlig assistans?
– Att assistanstimmarna används på andra sätt är inte i sig anledning att ompröva beslutet. Omprövning kan bli aktuellt om det handlar om ett väsentligt ändrat förhållande eller om en person lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan om behovet av personlig assistans.
Vilka konsekvenser kan det bli om den sökande uppgett ett behov i bedömningen som hen inte har, och beviljats assistans för det?
– I sådant fall kan konsekvensen bli att Försäkringskassan omprövar tidigare beslut och man kan bli skyldig att betala tillbaka den ersättning man fått felaktigt, säger Anna Viberg.

Inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil

Skövde kommun beslöt förra året att personliga assistenter inte fick köra bilar som tillhör assistansanvändaren därför att detta inte ansågs ingå i insatsen personlig assistans. Efter protester drog kommunen tillbaka förbudet. Anna Viberg ser inget hinder för att ett behov av hjälp med att framföra den assistansberättigades bil t.ex. vid uträttande av ärenden kan ingå i bedömningen av rätten till assistansersättning om det uppfyller förutsättningarna för andra personliga behov.
– Det finns inget hinder att assistenten kör den assistansberättigades bil om hen på grund av sin funktionsnedsättning har behov av hjälp med förflyttning. Detta under förutsättning att den assistansberättigade inte har andra behov av hjälp under tiden som assistenten då inte kan tillgodose, säger Anna Viberg.

Anna Viberg intervjuades av Kenneth Westberg 2023–01–26


Skicka sidan till: