Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan"

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kommer att anmäla Försäkringskassan till Diskrimineringsombudsmannen efter årsskiftet, säger Marie-Jeanette Bergvall, kanslichef på Hjärnkraft. Hon anser att personlig assistans idag systematiskt tas bort från personer med kognitiva funktionshinder.

TEMA - Försäkringskassan stramar upp regler kring assistansersättning

I november 2007 skärpte Försäkringskassan sin tolkning om vem som har rätt till assistansersättning. Dels har synen på vad som är ett grundläggande behov stramats upp och dels betalar Försäkringskassan inte ut extra assistansersättning för sjukhusvistelse, uppsägningslöner eller sjuklöner till de assistansberättigade som köper assistans från en assistansanordnare.De nya reglerna kritiseras jurister och handikapporganisationer.

  1. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär" 2008-07-10
  2. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse" 2008-07-10
  3. Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner" 2008-08-02
  4. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan" 2008-09-03
  5. Sofia Tedsjö, jur kand, CJ Advokatbyrå - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan" 2008-09-02
  6. "assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll" 2008-09-10

Marie-Jeanette Bergvall om hur kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras

Marie-Jeanette Bergvall anser att Försäkringskassans nya riktlinjer kring grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är diskriminerande. I de nya riktlinjerna sägs att den som kan äta och tugga själv inte har ett grundläggande behov.
- De nya reglerna tar inte hänsyn till konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Kognitiva funktionsnedsättningar leder ofta till att personen inte förmår få i sig maten även om han/hon fysiskt kan genomföra det, skillnaden är att det beror på en skada i hjärnan som begränsar initiativförmågan istället för en förlamning i armen.
Hon är också mycket kritisk till uttalanden från Tomas Sundberg på Försäkringskassan om att personer med förvärvade hjärnskador inte alltid är i behov av en person med ingående kunskaper om funktionsnedsättningen.
- Det är helt felaktigt, är det någon som behöver personer med god kännedom så är det just de med förvärvade hjärnskador och kognitiva funktionshinder.
Varför?
- Kognitiva funktionsnedsättningar kräver att människor lär känna personen och förstår konsekvenserna av skadan. Funktionsnedsättningen syns inte alltid utåt, personen kan ha minnesskador, brist på initiativförmåga, koncentrationssvårigheter och svårigheter att hantera nya personer.
Försäkringskassans nya regler har enligt Marie-Jeanette Bergvall lett till att många personer med förvärvade hjärnskador fått sin assistans indragen och ersatt med hemtjänstinsatser.
- Hemtjänstinsatser är ett mycket sämre alternativ för personer med förvärvade hjärnskador.
Vad saknas i hemtjänsten?
- Dels kan den enskilde inte välja vem som ska ge stödet och dels kan det bli flera olika personer som ger stödet. Har du problem med att hantera känslor, få struktur och skapa sammanhang har du svårt att anpassa dig till nya människor. Då är det viktigt att det är få personer som ger kontinuitet och trygghet och tar tillvara den kognitiva förmåga som finns kvar, annars går kraften hela tiden åt till att korrigera sig och försöka anpassa sig till nya människor. Stress och aggressivt beteende blir inte sällan följden.

Om en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

Marie-Jeanette Bergvall säger att Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft överväger att anmäla Försäkringskassan till Diskrimineringsombudsmannen efter årsskiftet. Vi har anmält ett ärende till Handikappombudsmannen, men med nuvarande lagstiftning kan de inte agera.
- Den nya diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2009 omfattar även Försäkringskassans verksamhet, vilket gör det möjligt att anmäla att kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras i Försäkringskassans tillämpning av LASS.

"Begreppet påputtning är diskriminerande"

Marie-Jeanette Bergvall tycker att begreppen påputtning, vilket inte berättigar till personlig assistans, är förklenande begrepp för de behov som finns hos personer med kognitiva funktionshinder.
- Begreppen är diskriminerande och ger en vilseledande bild av funktionsnedsättningen, det handlar om skador som gör att du inte kan leva som andra därför att du inte klarar av att göra saker av egen kraft och vilja.
Marie-Jeanette Bergvall anser att det är ett komplext arbete att vara assistent till en person med en förvärvad hjärnskada med ett kognitivt funktionshinder.
- Det handlar om en kvalificerad insats från någon som har kunskap om skadan, som känner personen och som kan skilja på när personen vill vila och när personen inte förmår att göra det den vill.
Hur kan behovet beskrivas?
- Att personen behöver någon som kan förmedla och hålla i en kontakt med omvärlden och agera tolk. Då måste man känna personen och veta vad hon/han vill, vilka åsikter och intressen personen har innerst inne.
Varför tror du att ni har svårt att nå ut med ert budskap?
- Det är lätt att sätta sig in i situationer som har med rörelsehinder att göra, som att någon behöver hjälp med att tvätta sig och gå på toaletten. Det är däremot svårare att sätta sig in i hur det är att ha en hjärnskada och vad det innebär. Forskningen och kunskapen om hjärnan bli bara bättre men i de praktiska besluten om stöd går utvecklingen tyvärr bakåt.

Marie-Jeanette Bergvall om LSS-Kommitténs slutbetänkande

Ett förstatligande av assistansen tror Marie-Jeanette Bergvall är bra för de som själva har beslutandekapacitet, eftersom Försäkringskassan då främst blir en utbetalare av ersättning.
- De som behöver en mer kvalificerad assistans tror jag inte det kommer att bli lika bra för.
Många av våra medlemmar har flera olika insatser och kommer att vara i behov av stöd från både stat och kommun. Då blir det en fortsatt kamp om vem som ska betala. De av våra medlemmar som exempelvis behöver gruppboenden kommer kommunen att försöka få över till assistans istället.
Hur ser du på sänkningen av assistanstimmar som LSS-kommitten föreslår?
- Vår grupp i personkrets två har flest timmar per assistansberättigad, en generell sänkning av timmarna kommer då att slå hårt mot vår grupp, samtidigt som Försäkringskassans skärpta tolkning av grundläggande behov redan tagit ifrån många av våra medlemmar assistansen. Dessutom kommer ett golv på 20 timmar för att överhuvudtaget få assistans göra att ännu fler förlorar insatsen.
Den nya LSS-insatsen "Personlig service med boendestöd" kanske delvis är tänkt för personer med förvärvade hjärnskador?
- Det är möjligt, men det är viktigt att den inte bara blir en form av anpassad hemtjänst. Vi känner en oro för att den enskilde kan få ett minskat inflytande och riskerar att få flera personer omkring sig. Då blir det svårare för den som ska ge stödet att lära känna personen och förstå behoven. Kommunerna kommer säkert att ha en ambition, men när det krisar så sviktar ambitionen och man skickar dit den personal man har, säger Marie-Jeanette Bergvall.

Marie-Jeanette Bergvall intervjuades av Kenneth Westberg 2008-08-21

Vidare läsning
Nya Diskrimineringslagen som börjar gälla 1 januari 2009

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft


Skicka sidan till: