Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"

Elina Linna, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, håller med Lars U Granberg, (S) om att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd inte bör införas, och att detta bör göras till en valfråga.
Elina Linna stödjer även den folkpartistiska
riksdagsmotion som just nu bereds i Socialutskottet. Den 3 december kommer resultatet av Socialutskottets arbete att redovisas.

Positiv till Folkpartiets motion

Elina LinnaFolkpartiet lade nyligen en riksdagsmotion som kritiserar Försäkringskassans hårdare regler för vad som anses vara grundläggande behov som berättigar till personlig assistans . Folkpartiet kräver också att rätten till arbete, att bilda familj och i övrigt kunna leva jämlikt betonas tydligare i LSS och personlig assistans. Elina Linna är positiv till detta.
- Ja, jag stödjer fp:s motion, men eftersom den just nu är under beredning i Socialutskottet kan jag inte säga mer. Den 3 december justerar Socialutskottet det betänkande som motionen leder till och debatten i riksdagskammaren blir den 10 december. Så efter justeringen den 3 december är betänkandet offentligt.

Assistans ska ses som ett stöd till att arbeta och vara förälder

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén har sagt att assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén. Elina Linna ser detta som en brist.
- För mig är rätt att arbeta och att kunna vara en förälder en självklar del i vad LSS bör handla om. LSS är och ska vara en rättighetslag med syfte att stärka den enskildes ställning samt främja dennes självbestämmande. Myndigheter har idag en okunskap eller ovilja att ta dessa aspekter av livet i beaktande. Men jag satt ej i kommittén och kan därför inte bedöma varför frågorna inte diskuterades där.
Hur ser du på Granbergs uttalande att det av tradition varit så i en svensk syn på personlig assistans?
- Det har väl varit så, men saker förändras, vilket det bör göra även i detta fall.

Negativ till "personlig service med boendestöd"

Elina Linna håller även med Lars U Granberg (se intervju) om att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" riskerar leda till att personer som har personlig assistans i LSS-beslut och som idag kan arbeta och utöva föräldraansvar riskerar att förlora den möjligheten. Detta riskerar att komma i konflikt med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning menar hon.
- Tyvärr är det ju så, men Vänsterpartiet kommer att arbeta för att detta inte blir verklighet. Vi vill utveckla och förbättra lagen utan att försämra levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning, med andra ord vill vi inte se några ekonomiska nedskärningar inom LSS, vilket den nya LSS-insatsen innebär.
Hur ser du på att Lars U Granberg vill göra en valfråga av införandet av LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"?
- Det är bra. Livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar kommer att bli en valfråga eftersom regeringen inte har levt upp till de förväntningar som finns och det finns tydliga skillnader mellan partierna.
Är det något mer du vill tillägga?
- Vi diskuterar de här frågorna i vårt samarbete med S och Mp. Vi tycker att det är bra att staten nu kommer att ta hela det ekonomiska ansvaret för LSS. Vi har länge krävt att personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha rätt till daglig verksamhet, det föreslås i slutbetänkandet och det tycker vi är bra. Däremot är Vänsterpartiet motståndare till att andra LSS-insatser än assistans inte ska få nybeviljas efter 65-års ålder, säger Elina Linna.

Elina Linna intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-13Kenneth

Vidare läsning

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"


Skicka sidan till: