Andreas Larsson, Försäkringskassan – ”Vi tvåårsomprövar inte längre de som berörs av de senaste årens HFD-domar”

Andreas LarssonAssistansberättigade som drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009 ska inte längre tvåårsomprövas berättar Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning. De som redan fått indragen eller minskad assistans får dock vänta på den lagändring regeringen utlovat till våren.

Regeringen meddelade i förrgår att de kommer att lägga fram en lagändring till våren som innebär att assistans beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande efter Försäkringskassans tolkning av den senaste HFD-domen. Regeringen vill även att tvåårsomprövningarna av assistansersättning fryses i väntan på LSS-utredningens förslag i okt 2018. Försäkringskassan svarar nu på regeringens avsikter.

Tvåårsomprövar enbart de som inte berörs av förändrad rättspraxis

Andreas Larsson säger att Försäkringskassan kommer att fortsätta med tvåårsomprövningar, men enbart för vissa assistansberättigade.
– Eftersom regeringen har aviserat att de kommer att frysas inom kort, kommer vi att fokusera på de fall som inte träffas av de senaste årens HFD-domar och som inte påverkas av förändrad praxis av de domarna.
Vilka HFD-domar avser ni här?
– Med förändrad praxis avser vi HFD-domarna 2009, 2012, 2015 och 2017, säger Andreas Larsson vilket inbegriper samtliga fyra större HFD–domar som påverkat rättspraxis. Att bara integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning (2009). Att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning (2015). Att egenvård inte räknas som grundläggande behov (2012) (tillämpad från 2016). Domen om assistans vid transporter till fritidsaktiviteter (2017)
När börjar detta gälla och hur länge ska det gälla?
– Från och med nu, i närtid och tills dess att vi har ny lagstiftning. I nuläget vet vi inte hur ny lagstiftning kommer att vara utformad och från och med när den börjar gälla.

Detaljerna ännu inte klara

Frågan är hur många av de assistansberättigade som berörs av förändrad praxis av domarna 2009, 2012, 2015 och 2017, domarna berör både grundläggande och andra personliga behov. Det är enligt Andreas Larsson ännu inte klart hur urvalet ska göras.
– Exakt hur formerna för det här ska se ut kan jag inte svara på idag. Vi kommer att behöva identifiera de ärenden där praxisändringen inte påverkar. Det handlar om att titta på ärendena och göra en bedömning utifrån hur förutsättningarna ser ut i det enskilda fallet.

Ingen förändring för de som redan förlorat timmar eller vid nyansökningar

För den som redan fått beslut om minskad eller indragen assistans eller som söker assistans för första gången, blir det däremot ingen förändring. Detta trots att regeringen har meddelat att de tänker ändra lagen och återställa synen på väntetid och beredskap till den tolkning som gällde före HFD-domen från i somras. De får vänta tills den kommande lagändringen är på plats.
– Vad gäller nyansökningar ska Försäkringskassan följa gällande lagstiftning och praxis. De som redan fått beslut om minskad eller indragen assistans p.g.a. praxisändringar kommer att behöva ansöka om ytterligare timmar efter det att den aviserade lagändringen trätt i kraft, säger Andreas Larsson.

Andreas Larsson intervjuades av Kenneth Westberg 2017-11-15

Skicka sidan till: