IfA – ”Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar”

Sophie Karlsson, Ordförande, IfA
Sophie Karlsson, Ordförande, IfA

IfA och jurister inom LSS reagerar på att Försäkringskassan nu säger att det är oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och att det behöver förtydligas. Det har funnits gott om tid att reagera på detta tidigare säger juristen Christian Källström.

Sedan 1 april 2018 omprövas assistansersättning bara om det skett ”väsentligt ändrade” förhållanden enligt 51 kap 12 § SFB. Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef för avdelningen för Funktionsnedsättning på Försäkringskassansade sade nyligen i en intervju på Assistanskoll att det i vissa delar är oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och att det behöver förtydligas.

”Allmänna Ombudet borde agera”

Christian Källström, jurist på God Juridik, som tidigare intervjuats på Assistanskoll är kritisk till att Försäkringskassan först nu säger att rättsläget är oklart. Begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” fanns redan innan lagändringen 1 april 2018 när tvåårsomprövningarna togs bort menar han.
– Skillnaden är nu att Försäkringskassan inte längre godtyckligt kan ändra besluten utan först måste visa väsentligt förändrade förhållanden. Det flesta fallen med återkrav som vi fått på God Juridik innehåller inga påvisade väsentliga förändringar. Det är mest Försäkringskassans ”bedömningar” som förändrats, som när de tidigare godtyckligt ändrade beslut vid tvåårsomprövningar. När de vill ändra något hänvisar de alltid till att rättsläget är oklart och kör en restriktiv linje, vilket medför att rättigheter inskränks.
Om rättsläget är osäkert borde det Allmänna Ombudet för Socialförsäkringen agera, säger Christian Källström som har en klar uppfattning varför Försäkringskassan gör som de gör.
– Det har sin förklaring i att de som Andreas Larsson anger vill återinföra tvåårsomprövningarna. Då skulle de återigen utifrån eget godtycke och politiska påtryckningar kunna ändra beslut utifrån nya ”bedömningar”.

Christian Källström
Christian Källström, jurist och VD, God Juridik

IfA – ”Vi har nog delade meningar”

Andreas Larsson säger att han inte delar inte IfA:s bild att Försäkringskassan tänjt på gränserna för vad som är "väsentligt ändrade förhållanden". Sophie Karlsson, Ordförande i IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, som tidigare intervjuats på Assistanskoll svarar att de helt enkelt har olika åsikter.
– Vi har nog delade meningar där, men det är bra om Försäkringskassan inte medvetet arbetar för att utvidga begreppets omfattning med tanke på hur svårt det är att veta vad som är "väsentligt ändrade förhållanden".
Hon håller med om att det finns en oklarhet som skapar en stor osäkerhet.
– Det är oklart vad som ska anmälas både vid "väsentligt" ändrade förhållanden och även "ändrade" förhållanden som även det ska anmälas.
Försäkringskassan vill införa regelbundna uppföljningar…
– Någon form av uppföljning behövs sannolikt, men vi menar att det inte ska ske i form av förutsättningslösa omprövningar, utan genom enklare avstämningar kring assistansbehovet, och inte vartannat år utan med glesare intervaller.

”Blir svårt definiera i lagstiftning”

Sophie Karlsson tror att det blir svårt att definiera i lagstiftning exakt vilka situationer som är ”väsentligt ändrade förhållanden”. Det viktigaste nu är se till att den enskilde inte drabbas på ett orimligt eller inhumant sätt säger hon.
– Det är inte rimligt att en enskild skulle kunna få ett återkrav på flera miljoner, fastän personen inte upplevt att ens assistansbehov minskat och personlig assistans hela tiden utförts. Det är inte den enskilde som tjänat ihop pengar och har dem i förvar, de har använts till personlig assistans. Om någon medvetet låtsas ha en funktionsnedsättning och med uppsåt förfarit bedrägligt är naturligtvis en annan sak.
Har du något att tillägga?
– Vi vill gärna se att förtroendet från assistansanvändare skulle kunna byggas upp igen för Försäkringskassan och att kontakter med myndigheten ska ses som ett stöd och inte som ett hot i vardagen. Assistansanvändare vill bara få leva som vem som helst utan att ständigt ifrågasättas.

Mathias Blomberg
Mathias Blomberg, chefsjurist, Igne juristbyrå

”beklagligt med total omprövning vid ansökan om fler timmar”

Andreas Larsson sade också att Försäkringskassan prövar rätten till assistansersättning hos de som söker fler assistanstimmar, och att inga nya timmar beviljas om den sökande inte har rätt till assistansersättning enligt dagens praxis. Detta kritiseras starkt av Mathias Blomberg, chefsjurist på IGNE juristbyrå, som tidigare uttalat sig i frågan på Assistanskoll.
– Det är givetvis fortsatt beklagligt att Försäkringskassan, vid ansökan om fler timmar, trots avsaknad av lagstöd väljer att göra en de facto omprövning av den enskildes rätt till assistansersättning. Det sistnämnda inte minst med hänsyn till att Försäkringskassans egenartade uppfattning om prövningsramen innebär att den enskilde måste prestera nytt medicinskt underlag etc till styrkande av ett hjälpbehov som denne redan bedömts vara berättigad till, säger Mathias Blomberg.

Sophie Karlsson, Christian Källström och Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2021-04-12Skicka sidan till: