Nyhetsbrev 2009-03-05

Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande

Den 6 februari var deadline för remissvaren på slutbetänkandet. För våra läsare har vi samlat dessa på en sida. Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande SOU (2008:77)

Handikapporganisationer, HSO, större assistanskooperativ samt IfA gör Gemensamt uttalande om slutbetänkandet

"En farhåga är att den mycket detaljerade modell för behovsprövning som presenteras i utredningen (modell A) ska börja tillämpas för att uppnå den kostnadsdämpning som eftersträvas. Skulle det bli så väger vår personliga integritet och rättighet att leva som andra mycket lätt"

"Ett annat förslag som vi reagerar starkt emot är att det ska krävas mer än grundläggande behov för att få assistans. Vi anser att alla människor har andra behov än omvårdnad"

Försäkringskassan om slutbetänkandet - "brukaren bör ha en lagfäst rätt till insyn i hur assistansersättningen används" Citat från artikeln:

Om gränsen på 20 timmar för grundläggande behov
"Man bör noga överväga en lägre gräns, det är inte alls säkert att den ska ligga på 20 timmar"

Om att avräkningsperioden bör vara 12 månader
"Det blir lättare för brukaren att fördela och planera sina timmar under en längre tid och egna arbetsgivare kan fördela sparade medel från använda timmar till assistansomkostnader"

Independent Living Institute, Adolf Ratzka om slutbetänkandet - "LSS-kommittén kommer med fel medicin i fel tid"

"Independent Living Institute är emot förslagen att skapa nya kommunala insatser - oavsett deras beteckning - eller att ersätta personlig assistans från Försäkringskassan med kommunala insatser"

"Ett helhetsperspektiv på samhällets kostnader och intäkter hade resulterat i förslag till ökad istället för minskad användning av privatproducerad personlig assistans betalad av Försäkringskassan"

Försäkringskassans nya vägledning

Den 5 februari 2009 kom en ny version Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning.

Sammanfattning av nyheterna i vägledningen

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi backar något om grundläggande behov i matsituationen" Citat från artikeln:

"Vi lägger till att personer som på grund av sväljningssvårigheter och risk för att sätta i halsen, behöver hjälp med att finfördela maten också har ett grundläggande behov även om de kan föra maten till munnen. Samma sak gäller för personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller demenssjukdomar som kanske kan föra maten till minnen men som inte är medvetna om vad de äter"

"Har ni ändrat er på fler områden kring hur de grundläggande behoven ska beräknas?
- Vad gäller personlig hygien har vi i vägledningen inte tagit med skrivningen i internmeddelandet om att hjälp med hårtvätt ensamt inte kan räknas som ett grundläggande behov"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna" Citat från artikeln:

"den assistansberättigade kan köpa sin assistans från vilken "juridisk person" som helst. Det innebär att om den assistansberättigade är medlem i en ekonomisk förening eller är ägare/delägare i ett aktie- eller handelsbolag kan han/hon köpa sin assistans därifrån"

"den egna arbetsgivaren kan inte ta ut lön för eget arbete eftersom assistansersättningen är skattefri
Den egna arbetsgivaren måste alltså utföra obetalt arbete eller köpa tjänsten?
- Ja, den egna arbetsgivaren kan alltid köpa en administrativ tjänst av någon annan, om det är från den egna arbetsgivarens eget företag så måste det företaget vara en egen "juridisk person"

"Enligt lagändringen från den 1 juli får pengar inte betalas ut till den assistansberättigade, men han/hon kan ha ett avtal med sin anordnare om att sparade medel till assistansomkostnader förs över till den nya anordnaren"

Riskkapitalföretag i assistansbranschen

Per Strömberg, SIFR - "Expansionsplanerna hos de riskkapitaluppköpta assistansföretagen kan påverkas av finanskrisen" Citat från artikeln:

"Om man inte växer till den nivå man räknat med kan det bli problem att betala av lånen, vilket gör att man kan sakna muskler att göra förvärv. Räntorna på företagslån har stigit sedan finanskrisen"

"Har du någon åsikt om att regeringen eventuellt kommer att skära ner på assistansens omfattning i dagens konjunktur?
- Jag tar inte ställning till det, men om man vill driva en Keynesiansk konjunkturpolitik vill man ju snarare öka de offentliga utgifterna för att väga upp nedgången i den privata sektorn

Kommande artiklar

Artikelserie om Arbetstidslagen, ATL, med anledning av att Försäkringskassan nu kan anmäla till Arbetsmiljöverket om de ser att ATL inte följs. Undantag från ATL har också gjorts i de senaste kollektivavtalen för personliga assistenter

Artikelserie om att det i LSS-kommitténs slutbetänkande föreslås att personer som endast har grundläggande behov inte bör ha personlig assistans.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Jämför och välj bland 146 assistansanordnare

Hittills har 146 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskollom sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 4161 kunder, vilket är 27,8 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 60,2 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2164 e-postadresser varav ca 283 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenterSkicka sidan till: