Vad säger oppositionen om regeringens politik?

RiksdagenRegeringen har den senaste tiden lagt en rad förslag som innebär neddragningar eller begränsningar av personlig assistans. Assistanskoll har frågat vad oppositionspartierna anser om direktiven i den nya LSS-utredningen, att schablonbeloppet höjs med bara 1,4 % per år, efterskottsbetalning av assistansersättning och lagförslaget där regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet, tex i en krissituation..

Frågor till oppositionspartierna

Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar

  1. Hur ser du på att regeringen vill lagt fram ett lagförslag om att kunna sätta olika schablonbelopp för assistansersättningen och att kunna ändra schablonbeloppet när som helst, tex vid en krissituation?
  2. Kommer ditt parti att stödja regeringens förslag om att kunna ändra schablonbeloppet?
  3. Vad anser du om att regeringen bestämt att schablonbeloppet tillsvidare bara ska höjas med 1,4 % ?
  4. Hur ser du på direktiven för den nya LSS-utredningen? Är det för stor tonvikt på besparingar?
  5. Skulle du vilja ändra på direktiven till LSS-utredningen? Vad isåfall?
  6. Vad anser du om införandet av efterskottsbetalning av assistansersättning? Positivt eller negativt?
  7. Är det något du vill tillägga?

Partier som tillfrågats och svarat

logga Vänsterpartiet
Vänster-
partiet

Maj Karlson

Ledamot
Socialutskottet


Bengt Eliasson

Ledamot
Socialutskottet

logga Centerpartiet
Center-
partiet

Elin Sköldulf

Politiskt sakkunnig

logga Moderaterna

Moderaterna

Sofia Fölster

Ledamot
Socialutskottet

logga Moderaterna
Krist-
demokraterna

Emma Henriksson

Ordförande
Socialutskottet

logga Sverigedemokraterna
Sverige-
demokraterna

Carina Herrstedt

Ledamot
Socialutskottet


Feministiskt
Initiativ

Julia Bahner

Ledamot Göteborgs
kommunfullmäktige


1. Hur ser du på att regeringen vill lagt fram ett lagförslag om att kunna sätta olika schablonbelopp för assistansersättningen och att kunna ändra schablonbeloppet när som helst, tex vid en krissituation?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi anser att det system vi har idag med schablonbeloppet fungerar dåligt på en marknad som är så differentierad som assistansen är och därför behövs en översyn. Problemet är att regeringens agerande har skapat stor oro och misstänksamhet kring vad de vill åstadkomma så att det är lätt kan uppfattas som att alla förändringar enbart syftar till att genomföra besparingar och inte förbättringar. Vi vill ha ett ersättningsystem som ger en bättre träffsäkerhet än det gör idag, men utan att försämra för assistansanvändarna.

Däremot ställer vi oss mycket kritiska till att kunna förändra schablonen vid kriser. Det sänder signaler om att assistansen skall användas som en budgetregulator. Vi kan inte ställa oss bakom system som innebär att vi ställer ekonomin mot mänskliga rättigheter.

Detta är förödande. Särskilt för de små anordnarna, kooperativen och för enskilda. Detta är ytterligare ett sätt att konsekvent styra över till kommunen som anordnare och ta bort valfriheten.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi motsätter oss förslaget. Det skapar orimliga förutsättningar för anordnarna, särskilt för de mindre. Det kommer att leda till färre anordnare och minskad valfrihet.
logga Moderaterna
Moderaterna

Vi kommer att ta ställning till detta i ett senare skede när förslaget ska behandlas i riksdagen. Rent generellt har tidigare utredningar funnit att visa delar av schablonen som handlar om grundlöner och övriga kostnader är för hög i förhållande till verkliga kostnader samtidigt som kompensation för obekväm arbetstid förefaller vara för låg. Det talar för att mer flexibla och rörliga schabloner skulle kunna bättre återspegla den verkliga verksamhetens kostnader. Det som är centralt är att vilket system som man än väljer att använda säkerställer att brukarna som omfattas av LSS får sina rättigheter tillgodosedda enligt gällande lagar och regelverk.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Assistansersättningen får inte användas som budgetregulator. Regeringens förslag verkar ha det som syfte vilket vi helt motsätter oss.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Förslaget om att kunna ändra schablonbeloppet signalerar viljan att kunna göra nedskärningar i tider av kris. Fi:s ekonomiska politik och välfärdspolitik har ett annat perspektiv, nämligen att det i kristider är särskilt viktigt att investera i välfärden.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi anser att det är viktigt med förutsägbarhet och trygghet för brukarna som har personlig assistans. Om schablonbeloppet när som helst kan ändras skulle det kunna leda till osäkerhet inom assistansbranschen och det kan då riskera att drabba brukarna vilket vi anser vore olyckligt. Det är alltid viktigt att man som politiker, i egenskap av lagstiftare, försöker att eftersträva så förutsägbara utfall av lagars tillämpning som möjligt. Detta för att undvika onödig osäkerhet både för de företag som är verksamma i en bransch men också som i det här fallet, vilket är prioritet nummer ett för oss, att brukarna inte drabbas av att regler kan ändras med kort varsel. Det är för brukarnas skull viktigt med förutsägbarhet.

2. Kommer ditt parti att stödja regeringens förslag om att kunna ändra schablonbeloppet?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi kommer ta ställning till förslaget när det ligger på riksdagens bord och vi ser alla detaljerna i sin helhet. Vi återkommer gärna med ett svar längre fram.

Nej
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi kan inte ta ställning förrän vi sett förslaget men vi ifrågasätter det regeringen sagt i dagsläget om ändrat schablonbelopp.
logga Moderaterna
Moderaterna

Vi kommer att ta ställning till detta i ett senare skede när förslaget ska behandlas i riksdagen.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Vi kommer motsätta oss alla typer av förslag som innebär att assistansersättningen blir en budgetregulator.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej
logga sd
Sverigedemokraterna
I nuläget och med den information vi har fått så är vi skeptiska och har svårt att se meningen med ett sådant förslag, då vi inte kan se att det skulle gynna brukarna. Se vår kommentar ovan under fråga 1.

3.Vad anser du om att regeringen bestämt att schablonbeloppet tillsvidare bara ska höjas med 1,4 % ?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi tycker att schablonbeloppet bör höjas mer. Det var så här långt det gick att komma den här gången och vi hoppas att tillsammans med funkisrörelsen driva på för att nå längre framåt. Det handlar också om att kunna garantera att pengarna går till assistans och inte till privata vinster, vilket nu ses över tack vare Vänsterpartiet.


Detta påbörjades under alliansregeringens tid när den sk fuskdebatten blossade upp för första gången. Det var både möjligt och nyttigt att då ”pressa luft ur systemet”. Detta kunde göras under ett eller två år, men inte mer. Efter det är det enbart en besparing. Vi har lagt en miljard kronor i vårt budgetförslag för att värna assistansen. Detta motsvarar ungefär den delen i schablonen som uteblivit,ackumulerat.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det bygger på försäkringskassans uträkningar, vilka vi inte har någon anledning att tvivla på. Det är i övrigt en fråga för regeringen, det är inte en fråga för riksdagen.
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi återkommer till frågan i vårt budgetalternativ för 2017 i september när vi lägger fram vårt alternativ till statsbudget
logga Moderaterna
Kristdemokraterna

Det skulle behövas en betydligt bättre modell för att ge rätt ersättning. Det största problemet är inte den låga uppräkningen utan att regeringen gett myndigheten i uppdrag att genomföra flera mindre förändringar som innebär att seriösa aktörer, framförallt mindre sådana som arbetar med dem med störst behov, riskerar att slås ut.

logga fi
Feministiskt Initiativ
Höjningen bör gå i linje med andra liknande höjningar, särskilt i förhållande till löneökningar i liknande yrken.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det är svårt att uttala sig om en specifik procentsats då vi inte vet hur de har kommit fram till den. Vi anser dock att schablonbeloppet måste ta hänsyn till en mängd olika faktorer, såsom inflation och andra kostnadsökningar etc. Vi är oroliga för att det ska drabba brukarna om man ifrån samhällets sida inte är villig att satsa det som krävs för att den personliga assistansen ska kunna hålla en hög kvalité. För oss är det brukarperspektivet som är i fokus.

4. Hur ser du på direktiven för den nya LSS-utredningen? Är det för stor tonvikt på besparingar?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi är mycket bekymrade över de direktiv som regeringen har presenterat och vi vill att regeringen nu gör om och gör rätt. Vi har hela tiden varit tydliga med att kostnadsaspekten inte alls ska var en del av en utredning. De många domar som fallit de senaste åren har bidragit till att lagstiftningen har urholkats vilket fått stora konsekvenser för människor vars behov inte blivit tillgodosedda. Därför höjdes många röster med krav om att se över lagstiftningen för att den skulle efterleva den ursprungliga intentionen med den. Nu är vår tolkning att vi istället fått en utredning som är främst avsedd att dämpa kostnaderna för assistans. Det är inte rimligt. Vad som är en mer oroande är att regeringen i regleringsbrevet till försäkringskassan redan har börjat genomföra det man efterfrågar i utredningen. Vi vill därför att regeringen omgående ändrar de mycket skarpa skrivningarna till försäkringskassan.Ja, definitivt. Det är det enda det är fokus på.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det är fel ingång att tillsätta en utredning bara för att spara pengar.
logga Moderaterna
Moderaterna

Det är nödvändigt att en utredning genomförs. Den ska emellertid vara balanserad och lägga stor tonvikt vid hur kvaliteten i reformen och systemen gällande den personliga assistansen kan utvecklas. För att bevara reformen och systemets legitimitet krävs emellertid också att kostnadsutvecklingen är rimlig. En tryggare assistansersättning i framtiden bygger på att systemet upplevs som legitimt, rättssäkert och effektivt. Detta ska innebära såväl hög kvalitet till den enskilde brukaren och effektiv användning av skattebetalarnas pengar.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Det finns ett fokus i regeringens direktiv på att minska kostnaderna inom reformen hellre än att se på de totala samhällskostnaderna och framförallt på vad som varit syftet med hela reformen för de personer som omfattas. Det finns i direktiven också bra och viktiga delar men tyvärr överskuggas det av det stora fokuset på kostnadsminskningar.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Vi motsätter oss lagförslag och riktlinjer som syftar till att inskränka LSS:s ursprungliga intentioner om att möjliggöra för assistansberättigade att kunna leva ett liv som andra, vara delaktiga i samhället osv. Det är inte bara en demokratisk fråga om allas rätt till delaktighet och en god livskvalitet, utan handlar även om att vi ser LSS och dess insatser som investeringar i människors liv och möjligheter att bidra till samhället, exempelvis genom att kunna utbilda sig, arbeta, delta i politiskt arbete osv. Vidare bidrar alla människor som är anställda som assistenter i sin tur till statens och kommuners skatteintäkter. Vi ser det helt enkelt som ett logiskt felslut att försöka minska kostnaderna för assistans.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi anser att det är olyckligt att utredningens fokus är så hårt vinklat mot besparingar. Det är förvisso viktigt att man vågar diskutera hur man kan göra assistansen mer effektiv men inte med det primära syftet att spara pengar utan för att se om det är möjligt att för samma skattepengar få en högre kvalité för brukarna. Vi anser att det kan skapa onödig otrygghet hos brukarna om hur framtidens personliga assistans ska se ut om man har så hårt besparingsfokus.


5. Skulle du vilja ändra på direktiven till LSS-utredningen? Vad isåfall?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi tycker att utredningen bör fokusera på vad som krävs för att gå tillbaka till det som är intentionen med lagstiftningen. I grund och botten handlar det här om mänskliga rättigheter som regeringen nu helt ogenerat ställer mot kostnader. Vi tycker att utredningens arbete bör vara inriktat på att ta fram verktyg för att tillgodoser människors behov och rätt att leva ett liv som andra och därmed lever upp till FNs konvention om mänskliga rättigheter.


Vi håller på att i samråd med brukarorganisationer, assistansanordnare och ”experter” ta fram alternativa direktiv eller rättare sagt tilläggsdirektiv. Jag ber att på återkomma om detta när det är klart

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi hade gjort det annorlunda. Fokus borde vara att se över lagens intentioner, om de nåtts eller inte och vilka förbättringar som skulle kunna göras för ökad livskvalitet för målgruppen. Hur vi skapar ett ökat mervärde för de resurser som investeras i reformen.
logga Moderaterna
Moderaterna

Ja, vi skulle gärna se en tydligare inriktning mot att djupgående analysera hur kvaliteten för brukarna kan bli högre och hur rättssäkerheten för den enskilde i mötet med myndigheter kan stärkas. Självbestämmande och valfrihet för brukare måste värnas, det tar direktiven inte fasta på. Det är särskilt viktigt nu när det pågår en parallell utredning som riskerar att begränsa mångfalden av utförare i välfärden.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Det saknas ett fokus på vad som är konsekvenserna för de personer som reformen syftar till att stötta samt ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. Med utredningens starka fokus på kostnadsbesparingar inom reformen riskerar vi få sänkt livskvalité till en högre kostnad.
logga fi
Feministiskt Initiativ
En konsekvensanalys av de senaste årens domar, myndigheters riktlinjer osv, som på olika sätt begränsat assistansberättigades rättigheter, med fokus på FN-konventionen och LSS:s ursprungliga intentioner.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi vill bort det starka fokus på besparingar och istället fokusera mer på kvalité och förbättringar av personlig assistans.

6. Vad anser du om införandet av efterskottsbetalning av assistansersättning? Positivt eller negativt?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi tycker att det är mycket dåligt eftersom det slår mycket hårt mot de små företagen och kooperativen. Det leder till att de stora företagen konkurrerar ut de mindre. Det är ett direkt hot mot assistansanvändarnas självbestämmande.Mycket negativt. Det kommer att innebära, tillsammans med övriga åtgärder, att vi får en våg av assistansanordnare som lägger ned om något halvår.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Förslaget är ett av flera förslag som kommer att leda till inskränkning av rätten att välja anordnare eftersom de skapar orimliga förutsättningar för assistansanordnarna. Antalet anordnare kommer att minska.
logga Moderaterna
Moderaterna

Vi anser att införande av efterskottsbetalning kan leda till att särskilt små anordnare och utförare av personlig assistans får problem med kapital då man ofta genomfört investeringar i uppstarten av sin verksamhet och löner ska utbetalas under hela perioden. Övergångsregler kan troligen mildra effekterna men förslaget skapar onödig osäkerhet.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Efterskottsbetalning i sig är inte det stora problemet utan det är hur förändringen görs och hur ett nytt system ger utrymme att ta hänsyn till fluktuerande kostnader. Med väl utformade övergångsregler och system för att hantera kostnadstoppar skulle efterskottsbetalning vara acceptabelt.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Negativt för framför allt mindre anordnare som kan ha svårt att ligga ute med stora belopp, vilket därmed snedvrider konkurrensen till förmån för stora bolag. Ska det fungera måste denna effekt kompenseras på något sätt.
logga sd
Sverigedemokraterna
I sak har vi inget emot efterskottsbetalning, eftersom vi inte kan se att det skulle påverka brukarna negativt, men det kan i ett övergångsskede ställa till det för mindre bolag inom assistansbranschen.

7. Är det något du vill tillägga?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Det är hög tid att regeringen tar ton för att genomföra en modern och hållbar ekonomisk politik som omfördelar våra resurser rättvist istället för att angripa vårt gemensamma försäkringssystem. LSS reformen är en av de viktigaste frihetsreformer i modern tid. Det är en reform som i grunden förändrat livet för tusentals människor och som gjort Sverige till ett land med värdighet. Att det nu upplevs som att en rödgrön regering fortsätter angreppet mot reformen som den förra regeringen påbörjade är helt oacceptabelt. Vi vill att regeringen med tydlighet agerar för att bygga ett robust samhälle så att vi alla kan känna oss trygga med att den dagen vi är i behov att använda oss av våra försäkringar så ska vi få våra rättigheter tillgodosedda.Jag och många hade stora förhoppningar på den utredning om LSS som regeringen utlovat sedan länge. LSS-reformen behöver moderniseras och utvecklas, och en utredning är helt nödvändig för att kunna förtydliga lagen så att människor får det stöd de behöver. Men när utredningens direktiv presenterades blev oron i stället större. Ordet ”kostnader” nämns 41 gånger.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det är viktigt att stå upp för rätten att välja, debatten om vinster i välfärden får inte stå i vägen. Det är förödande för valfriheten.
logga Moderaterna
Moderaterna

Vi vill värna om den frihetsreform som den personliga assistansen är och som Regeringen Bildt införde år 1994. Vi är därmed öppna för att en utredning genomförs för att säkerställa att intentionerna i reformen efterlevs. Den måste dock inriktas mer mot att värna den personliga assistansens kvalitet och samtidigt kunna komma med konstruktiva förslag som kan bromsa den kostnadsutveckling som inte motsvaras av samma kvalitetsökning. Tydliga kvalitetsparametrar för utförare som värnar brukarnas behov måste vara tydliga från början och följas. Därtill bör tillsynen stärkas för att säkerställa att alla utförare håller måttet.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Vi är oroliga för att vi redan inom kort kommer se seriösa aktörer slås ut. Att valfriheten, självbestämmandet och livskvaliteten kommer att minska och att det fåtal oseriösa aktörerna som missbrukar och utnyttjar personer i en utsatt situation är de som kommer att gynnas.
logga fi
Feministiskt Initiativ
En lagändring som innebär att det ska vara möjligt att behålla sin assistans vid sjukhusvistelser i upp till sex månader.

Rätten att använda sin personliga assistans i verksamheter som omfattas av intern sekretess.

Den diagnostiska kategoriseringen av olika funktionsnedsättningar leder till att människor med ”fel” diagnos lättare faller mellan stolarna och blir utan stöd. Feministiskt initiativ anser att alla personer med varaktiga funktionsnedsättningar i behov av stöd och service i sin vardag efter behovsprövning bör få detta.

LSS-insatser bör knytas till riksnormer för att motverka regionala och lokala skillnader.

Det ska inte vara möjligt att dra ner på omfattningen av tidigare beviljade insatser om behovet är oförändrat.

En lagändring så att det blir möjligt att få personlig assistans även efter att man fyllt 65 år. Med andra ord bör äldreomsorgen utvecklas i liknande riktning som LSS snarare än tvärtom!
logga sd
Sverigedemokraterna
Det är oerhört viktigt att den personliga assistansen fungerar tillfredsställande för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett tillgängligt och delaktigt liv som alla andra. Funktionsnedsatta är en grupp som måste få lov att kosta pengar anser vi. Att samhället erbjuder hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning är en viktig del i ett välfärdssamhälle.


Skicka sidan till: