Nyhetsbrev 2008 07 08

TEMA - Kommuner upphandlar personlig assistans

Flera kommuner upphör att vara assistansanordnare och lägger istället ut sina assistansenheter på entreprenad. I Staffanstorps kommun är Assistansia AB från den 1 september kommunal assistansutförare. På Gotland har kommunen tagit beslut om att upphandla personlig assistans för vuxna i Visbyområdet. Solna kommun har tagit beslut om att en upphandling ska ske av all assistans och Härnösands kommun ska ta ställning till frågan under 2009.

1. Genomförd upphandling i Staffanstorp- "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB" Citat från artikeln:

Annika Nerd, chef för Humanistisk service i Staffanstorps kommun
"Förutom Assistansia AB deltog Nimbus assistansbolag AB, Poolarna AB, Carema Orkidé och Attendo Care i upphandlingen av assistansen, av dessa fem hade de övriga fyra bristfälliga beskrivningar gällande målgrupp och verksamhet"

"Det stora flertalet av våra tillsvidareanställda har i dagsläget tackat ja till verksamhetsövergång. Efter ett år har Assistansia AB rätt att omförhandla löner och anställningsvillkor enligt det kollektivavtal de har med Kommunal"

Stefan Möller, moderat ordförande i Socialnämnden
"Vad säger du till en assistansberättigad som hade velat ha den kommunala enheten kvar?
- Att den inte finns som alternativ längre, personen har rätt till att få insatsen personlig assistans men vem som står som huvudman i kommunen borde vara egalt, det viktiga är att hitta det bästa alternativet för den enskilde"

Solveig Ohlsson, socialdemokratisk, vice ordförande i Socialnämnden
"Vilka nackdelar ser du?
- Att kommunen inte längre kommer att ha kontroll över verksamheten, det kommer att ta längre tid om vi behöver åtgärda saker, och vi förlorar den kommunala kompetensen som finns idag. Dessutom finns det redan idag en möjlighet att välja ett privat alternativ, inklusive det företag som vann upphandlingen"

2. Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer" Citat från artikeln:

Lena Lager, Socialdirektör, Gotlands kommun
"För brukaren ska det inte behöva bli någon skillnad, för assistenterna däremot kan det bli förändringar i anställningsvillkoren ett år efter överflyttningen beroende på det upphandlade företagets avtal med sina anställda"

Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden
"Av 57000 invånare är 7000 anställda inom kommunen, det är inte bra för samhället. Dessutom tror jag det är bra ur ett brukarperspektiv att det finns många assistansanordnare på Gotland"

"underskott hotar välfärden på sikt. Vi kommer att kräva att företaget bedriver verksamheten inom ramarna för assistansersättningen, privata företag klarar av någon anledning av detta"

Sonia Landin, socialdemokratisk andre vice Ordförande i Socialnämnden
"Det finns redan en valfrihet som nu tvärtom begränsas genom att kommunens alternativ tas bort. Det är en väl fungerande assistansverksamhet som avvecklas och ett förtroendeuppdrag som inte borde kunna brytas på det här sättet"…" Det blev en folkstorm när beslutet togs och jag hoppas många fortsätter att uppvakta den politiska majoriteten och protesterar mot detta"

3. Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling"
Citat från artikeln:

"Det ska tydligt framgå hur kommunen väljer en leverantör och vilken avvägning som ska göras mellan pris och kvalité, kraven ska sedan bestå och får inte ändras"

"Kan kommunen kräva kollektivavtal för de anställda?
- Här är EG-domstolen den yttersta uttolkaren av direktiven och även den svenska lagen. I Lavalmålet i Vaxholm beslutade EG-domstolen att man inte kunde kräva svenskt kollektivavtal av det lettiska företaget"

"Kan kommunen kräva meddelarskydd?
- Det måste bedömas utifrån proportionaliteten, alltså hur rimligt det är med tanke på verksamheten Frågan har såvitt känt inte prövats i domstol"

"Priset för upphandlingen bygger på att en viss kvalitetsnivå ska uppnås. Dessutom väljer kunderna i det här fallet ett upphandlat assistansföretag med vetskapen att verksamheten ska uppnå en viss kvalitet"

"Tyvärr förekommer det att företag har tidiga kontakter och i förväg bestämmer vem som ska "vinna" anbud vid offentliga kontrakt"

Uppföljning till TEMA-serien "riskkapitalföretag in i assistansbranschen"

Som uppföljning ger Konkurrensverket sin syn på konkurrenssituationen i assistansbranschen och kommenterar Frösundas förvärv av Personal Care. Samtidigt redogörs det för vad en kartellbildning innebär och hur det kan förebyggas.

Konkurrensverket - "Konkurrensen är god i assistansbranschen" Citat från artikeln:

"om vi ser historiskt har det tillkommit många nya företag på assistansmarknaden, och det synes inte ha varit något problem hittills att komma in på marknaden. Som det ser ut idag är konkurrensen mycket stark"

"Kan man säga hur stort ett företag får bli i en bransch?
- Nej det går inte att säga exakt, vi tittar på hur stor marknadsandel företaget får, en andel på 40 procent eller mindre är sällan ett problem. Och även om ett företag får uppåt 80-90 procent måste vi titta på kundernas möjligheter att välja andra leverantörer och vilka möjligheter andra leverantörer har att komma in på marknaden"

"Två företag som agerar självständigt får sätta priset hur som helst, men det är förbjudet att samverka om priser och att dela upp marknaden mellan sig. Det är större risk att karteller uppstår om en bransch har några få stora företag"

Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2008

De största assistansföretagen och kooperativen listas med antal kunder. Det framgår även vilka som ingår i de större ägargrupperna och vilka som köpts upp den senaste tiden.

Kommande artiklar

I nästa nyhetsbrev kommer reaktioner på att kommuner upphandlar personlig assistans från bland annat Kommunal, Almega och IfA-Intressegruppen för assistansberättigade. Assistansia AB kommer att kommentera sitt uppdrag som assistansutförare i Staffanstorps kommun.

Dessutom kommer Tomas Sundberg på Försäkringskassan att ge sin syn på hur deras bedömning av grundläggande behov nyligen förändrats samt i vilka situationer assistans kan beviljas om den assistansberättigade läggs in på sjukhus eller vid utbetalning av sjuklöner. Tomas Sundberg anser att det förekommit en alltför vidlyftig bedömning vilket nu åtgärdas. Försäkringskassans hållning kommer längre fram att bemötas av Stefan Käll, förbundsjurist på NHR och av Marie-Jeanette Bergenvall kanslichef på Hjärnkraft.

Jämför och välj bland 133 assistansanordnare

Hittills har 133 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3606 kunder, vilket är 24,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52,1 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2350 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: