Nyhetsbrev 2009-10-15

Riksdagsmotion kritiserar Försäkringskassan och kräver tydligare rätt att kunna arbeta och att bilda familj

Folkpartister lämnar motion till riksdagen med krav att rätt till arbete, bilda familj och att kunna leva jämlikt lyfts in i LSS.
Citat från motionen:

"För att garantera personer med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter måste rätten till arbete, att bilda familj och i övrigt kunna leva jämlikt lyftas in i LSS"

"Försäkringskassans linje har drivits sedan 2007…Tillämpningen innebar att enskilda personer fick färre assistanstimmar eller att de rent av drogs in. Detta fick ske trots att inga förändringar skett som skulle ha föranlett en minskning eller indragning. Detta utgör en fara för rättssäkerheten"

"I juni 2009 föll en dom i Regeringsrätten mål nr 5321-07...I domen snävar Regeringsrätten in begreppet grundläggande behov till att enbart gälla "... sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges"….På detta sätt fråntas individen rätten att fatta beslut om det som är mest privat, vilket i högsta grad torde kränka den personliga integriteten"

Advokat kritiserar Försäkringskassans hårdare hållning

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "det drivs en konsekvent linje i att begränsa antalet beviljanden av personlig assistans"
Citat:

"Det har funnits en fast praxis i tolv år på hur detta ska bedömas, den praxisen ändras nu, utan att lagstiftningen ändras.
Vad innebär detta i praktiken?
- Att alltfler personer förlorar sin assistans efterhand som besluten omprövas"

"Allt kom väldigt plötsligt, med en enhetlighet jag inte sett tidigare. Jag tolkar det som att de krafter i samhället som ansett att assistansreformen varit alltför generös försöker begränsa antalet beviljanden"

"Om bara aktiv tid berättigar till assistans, leder det till färre assistanstimmar och oerhörda problem att verkställa insatsen. Skulle en sådan hållning tillämpas generellt i arbetslivet, skulle exempelvis en spärrvakt i tunnelbanan bara avlönas när folk passerar, hela tänkesättet faller på sin orimlighet"

"Försäkringskassan återigen mäter aktiv tid vid bedömningen, exempelvis hur lång tid det tar att borsta tänderna eller att tvätta ryggen…Nu är man tillbaka i minut- och sekundtänkandet vilket medför en kränkande sifferexercis för den enskilde"

Försäkringskassan intervjuas om kritik och sin nya vägledning

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi kan komma att definiera integritetskänsliga delar i fler grundläggande behov än måltider"
Citat:

Om regeringsrättsdomen Mål nr 5321-07.
"Domen säger att inte alla praktiska hjälpbehov i de grundläggande behoven per automatik ger tid, vilket styrker vår uppfattning kring måltiderna, dvs att personen måste kunna äta själv för att ha ett grundläggande behov.
Kan det leda till att ni kommer att definiera integritetskänsliga delmoment även i andra grundläggande behov?
- Ja, det kan det göra, exempelvis för personlig hygien och av och påklädning, där kan det komma förändringar från oss framöver i form av nya direktiv till våra handläggare"

"Tidigare, sedan 2006, tolkade vi det som att en prövning kunde göras varje vecka, om du var på växelvård kunde du vårdas i ett kommunalt boende en vecka och få assistansersättning när du var hemma en vecka. På grund av flera domar i kammarrätten kan vi inte längre göra den tillämpningen. Det kan få konsekvenser för vissa grupper.
Vilka konsekvenser kan det få?
- Att vissa istället får söka andra LSS-insatser eller stödinsatser från sin kommun"

"Jag håller inte med om att det kommer signaler från vår uppdragsgivare...Det ingår i vårt uppdrag att tolka regelverket. Håller inte vår tolkning i domstolarna då ändrar vi den, vi följer alltid högsta instans.
Är alternativet att politikerna ger nya direktiv?
- Ja, om regering eller riksdag inte håller med om domstolsutvecklingen och den uppfattning vi driver får de ändra på lagstiftningen"

Om sparade omkostnadsmedel kan användas av en kund efter byte av anordnare "Försäkringskassan talar inte om exakt hur man kan göra, det blir en fråga mellan anordnaren och Skatteverket. När du köper assistans för hela schablonbeloppet går pengarna in i anordnarens näringsverksamhet, då gäller samma skatteregler som för alla andra företag och Skatteverket får avgöra hur anordnaren beräknar intäkter, kostnader och vilka avdrag som kan göras"

Tidigare artiklar

Hanna Eriksson, jurist, STIL - "Det är inte rimligt att du tvingas välja bort din assistans om du börjar i skola eller daglig verksamhet "

"Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommitten"

Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"
Citat:

"Vår analys av konsekvenserna för de som förlorar sin assistans tog inte upp frågeställningar som att kunna arbeta eller utöva föräldraansvar"

"I mitt parti ser vi nu två vägar att gå, antingen att sänka tröskeln från 20 timmar grundläggande behov för att få assistans, eller att ha kvar det kommunala ansvaret för assistans tills vi samordnat lagstiftningen med FN:s konvention…Vi befinner oss nu i ett läge där vi har möjlighet att förändra lagstiftningen kring assistansen och LSS och samtidigt uppfylla kraven i FN:s konvention"

Om att göra en valfråga av införandet av "personlig service med boendestöd: "Det tror jag vore hälsosamt för LSS-reformen och svensk handikappolitik, vi lider av konsensus, alla är överens om problembilden, ingen gör något. Nu kan det bli en rejäl debatt kring handikappfrågorna, det har det väl aldrig hänt tidigare"

IfA håller med Granbergs kritik mot "personlig service med boendestöd"

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg
Citat:

"Det är en självklarhet att rätten till personlig assistans bland annat handlar om assistansberoendes rätt och möjlighet att arbeta eller utöva sitt föräldraskap. Om parlamentarikerna inte reflekterade över den saken blir jag förvånad"

"I IfA har vi starkt kritiserat utformningen av personlig service med boendestöd. De assistansanvändare som arbetar eller är föräldrar och som mister assistansen och får hemtjänstliknande insatser enligt förslaget om personlig service som det nu föreligger hotas definitivt på ett förödande sätt i sitt arbete och föräldraskap - liksom många fler"

"Strid för stridens skull vill säkert ingen ha. Men det värsta är å andra sidan om de kommer överens om något dåligt. En ohelig allians över blockgränserna som sätter mördarklacken på assistansberättigade"

"Regeringen har just genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"

Samtidigt som Vårdföretagarna begär omförhandling av kollektivavtalet hävdar båda parter att regeringen i och med den låga uppräkningen av schablonbeloppet genomfört en besparing från LSS-kommitténs slutbetänkande.

Kommunal och Vårdföretagarna - "Regeringen har just genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet" Citat:

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna:
"Vi har begärt omförhandling av det sista årets avtalade löneökning. I övrigt ska vi leva med avtalet. Vi har haft ett första möte med Kommunal och arbetar för en snabb lösning, jag hoppas förhandlingarna ska kunna starta i oktober"

Lena Retzius, Kommunal:
"Det är märkligt att regeringen fastställer schablonbeloppet på den här nivån. För oss verkar det som om regeringen genomför besparingsförslag från slutbetänkandet"

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna
"anordnare tvingas betala uppsägningslöner utan att få ersättning från Försäkringskassan. Vi har tillsammans med flera andra aktörer, bland annat Kommunal, uppvaktat Socialdepartementet om detta.
Vill ni ändra på det skrivelsen i kollektivavtalet om att assistenten har en månads uppsägningstid om brukaren avlider?
- Den kan vi inte ändra i nuläget, det blir först inför 2011 som det är möjligt. Däremot försöker vi få regeringen att ändra i Förordningen om assistansersättning, vilket vore en bättre lösning"

Försäkringskassan vill att avräkningsperioden förlängs till tolv månader eftersom egna arbetsgivare missgynnas

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"
Citat:

"Egna arbetsgivare upplever idag, i olika grad, hinder att finansiera större eller oförutsedda omkostnader för sina personliga assistenter eftersom de inte kan lägga undan sparade medel utöver avräkningsperioden på sex månader.
Kostnader för utbildning till assistenter, längre resor tillsammans med assistenter samt åtaganden som kan kopplas till arbetsgivaransvaret är de områden som pekas ut som svårast att hantera"

"Egna arbetsgivare har missgynnats jämfört med andra assistansformer. Med den här förändringen kan de använda pengarna på ett sätt som passar dem bäst under ett år, förutsatt att de följer skattelagstiftningen på området"

"Vad blir konsekvenserna för assistansanordnarna om avräkningsperioden förlängs till tolv månader?
- Främst administrativa eftersom de slipper hjälpa brukaren med redovisning till Försäkringskassan var sjätte månad"

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

Intervju med folkpartistiska politiker om LSS och personlig assistans. Intervjuer med assistansberättigade om hur assistans behövs för att kunna arbeta och bilda familj. Intervjuer om den genomförda upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet på Gotland.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Jämför och välj bland 149 assistansanordnare

Hittills har 149 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskollom sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 5582 kunder, vilket är 36,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 72,3 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror från Försäkringskassan april 2009)

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Kullabygdens Independent Living
 • Solrosens Assistans

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aroskooperativet
 • Brukarkooperativet JAG
 • Ekonomibyrån AB
 • GOTAB Bemanning
 • Kooperativet Castor
 • Kooperativet Hand i Hand
 • Kooperativet Vilja
 • MejDej Kooperativet
 • Nordströms Assistans AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Omsorgshuset AB
 • Omtanken Dalarna AB
 • Pater Assistans AB
 • Personlig Assistans i Göteborg AB
 • Primacura AB
 • Tibble Konsult AB
 • Tindra Personlig Assistans AB
 • VårOmtanke Personlig assistans i Öresund AB
 • Ågrenska Assistans

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org


Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det skicka ett "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: