Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Jag är besviken på Försäkringskassans rapport"

Lennart Axelsson, socialdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor kommer att verka för en lagändring med definiering av grundläggande behov i § 9a i LSS. Han hoppas på en bred uppgörelse i Socialutskottet men det bästa vore om regeringen agerade säger han.

Tio procent av de omprövade förlorar sin assistansersättning

Lennert AxelssonAlltfler blir av med sin assistans efter att Försäkringskassan sedan 2007 enbart räknar integritetsnära delar av grundläggande behov som grund för assistansersättning. Detta är en utveckling Lennart Axelsson, som även är ledamot i Socialutskottet, vill stoppa. I en utfrågning av Försäkringskassan i Socialutskottet fick Lennart Axelsson bekräftat att 10 procent av alla som omprövas nu förlorar sin assistansersättning. Han håller med nationalekonomen Stefan de Vylder som anser att dagens situation innebär en kostnadsövervältring från stat till kommun.
- Det är en allmän trend idag i trygghetssystemen, alltfler får socialbidrag istället för sjukpenning och alltfler blir av med assistansersättningen vid omprövningar.

Hade velat ha mer vägledning från Försäkringskassan

I maj 2010 skickade Socialutskottet ett gemensamt tillkännagivande till regeringen att följa upp behovsbedömningarna inom assistans och återkomma med förslag på åtgärder. Efter det har alla inväntat Försäkringskassans rapport om behovsbedömningarna och bedömningsinstrumentet från Socialstyrelsen. Lennart Axelsson säger att han blev mycket besviken när han läste Försäkringskassans rapport.
- Försäkringskassan är visserligen bunden att följa rättspraxis men jag hade förväntat mig att de skulle beskriva vad vi politiker ska göra om vi vill att bedömningarna ska återgå till hur de var tidigare. Istället säger de att deras sätt att hantera bedömningarna följer lagstiftningens intentioner.
Anser du att Försäkringskassan följer intentionerna i LSS?
- De berättelser som jag tagit del av, och sättet de beräknar grundläggande behov på stämmer inte med hur jag anser att det borde vara. De påstår i praktiken att bedömningarna hanterats felaktigt sedan 1996.

Hoppas på en bred överenskommelse i Socialutskottet

Nästa steg blir enligt Lennart Axelsson att hitta en majoritet i Socialutskottet för att få en lösning på situationen. Det som har diskuterats hittills är att ändra § 9a i LSS med en definiering av grundläggande behov, vilket Folkpartiet och Vänsterpartiet motionerat om och som Miljöpartiet stödjer. Lennart Axelsson håller med.
- Jag anser att det behövs en ändring i § 9a, både vi, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet i Socialutskottet vill detta, det innebär ju faktiskt en majoritet.
Har något annat parti uttryckt att de vill ha en förändring?
- Inte lika tydligt, men å andra sidan har ingen sagt emot. C - Ordföranden Kenneth Johansson har sagt att man bör fundera på att ändra lagstiftningen. Det bästa vore om det gick att få en så bred uppgörelse som möjligt.
Ibland har den totala oppositionen inklusive Sverigedemokraterna gått samman mot regeringen men det ser Lennart Axelsson inte som troligt i detta fall.
- Vi har inget organiserat samarbete med Sverigedemokraterna och jag vet inte vad de anser i den här frågan.
Om Folkpartiet däremot skulle få övriga borgerliga partier emot sig i assistansfrågan så tror inte Lennart Axelsson att det blir någon förändring.
- Då backar säkert Folkpartiet, vilket inte är så konstigt, ett enskilt parti kan inte gå emot sina regeringskamrater alltför mycket, då blir det svårt att hålla ihop.
När tas frågan upp i Socialutskottet?
- Det är inte planlagt när motionerna ska behandlas troligen under våren 2012. Om det ska bli någon förändring måste vi nog få med oss ett eller alla borgerliga partier på att driva frågan. Då kan utskottet ge ett tillkännagivande om vad man vill göra, sedan är det regeringens ansvar att lägga en proposition med en lagändring. Det bästa vore naturligtvis om regeringen agerar och lägger en proposition, men hittills har Socialdepartementet inte sagt något annat än att de förlitar sig på att Försäkringskassan följer intentionerna.
Hur ser du på debatten kring fusk och kriminalitet i assistans, kan det påverka beslut kring bedömningarna?
- Alla vill komma åt brottslig verksamhet, men man måste vara varsam så det inte påverkar hur bedömningarna formas, det är två skilda saker.

Myndigheter kan inte plocka ut och tillämpa utredningsförslag

Försäkringskassan har tvärtom sagt att de nu vill gå vidare och definiera de "andra personliga behov" i assistansersättningen som en person får som beviljats assistans utifrån bedömningen av "grundläggande behov".Försäkringskassan hänvisar till LSS-Kommitténs slutbetänkande, sid 469 som beskrev olika modeller för beräkning av tid för "andra personliga behov" där man mer eller mindre räknar aktiv tid som assistansgrundande. Samtidigt vill Försäkringskassan utreda en definition och nivå för "goda levnadsvillkor" i LSS, vilket skrämmer Lennart Axelsson.
- Hur ska man kunna sätta en norm för vad som är "goda levnadsvillkor"? Det som är goda levnadsvillkor för mig kan vara något helt annat för dig. Jag känner oro för att den levnadsnivå de kommer fram till inte hamnar på en särskilt hög nivå.
Håller du med IfA:s Ordförande Vilhelm Ekensteen, som säger att Försäkringskassan verkar vilja forma om assistansen efter eget omdöme?
- Försäkringskassan gör rätt så länge de utgår från rättspraxis, men de riskerar att gå för långt om de tar upp förslag från exempelvis LSS-kommitten om A och B-modeller i hur man ska räkna aktiv tid i assistans. En myndighet kan inte bara plocka förslag ur utredningar och börja tillämpa dem, det är riksdagens uppgift att besluta om ett utredningsförslag ska bli lag.
I debatten om aktiv tid har Försäkringskassan uttalat att bemanning med assistenter aldrig ska kunna påverka tidsbedömningarna, vilket Lennart Axelsson är kritisk till.
- Det kan fungera i teorin, men bli orimligt i praktiken. Någonstans måste man föra in en dimension där man lägger till tid runt aktiva perioder för att få en fungerande assistans. Jag har själv arbetat i vården och vet att man inte kan bli ledig så fort man inte gör en aktiv handling, säger Lennart Axelsson.

Lennart Axelsson intervjuades av Kenneth Westberg 2011-11-28

Vidare läsning

Försäkringskassan svarar på regeringsuppdrag om behovsbedömningar i personlig assistans

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi vill definiera vad goda levnadsvillkor innebär"

Skicka sidan till: