Nyhetsbrev 2008-08-27

TEMA - Försäkringskassan stramar upp regler kring assistansersättning

Stefan Käll, generalsekreterare och förbundsjurist på NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund kritiserar Försäkringskassans nya regler kring grundläggande behov och extra assistansersättning för sjukhusvistelse, uppsägningslöner eller sjuklöner. Tidigare artiklar: 2008-07-21 - TEMA - Försäkringskassan stramar upp regler kring assistansersättning

Stefan Käll - "De nya reglerna stämmer inte med lagens intentioner" Citat från artikeln:

"Personer med förvärvade eller medfödda hjärnskador som har behov av att påminnas eller få saker i sin vardag förklarade av någon i sin omgivning skall få detta bedömt som ett grundläggande behov. För mig är det likvärdigt med att ha svårigheter med sin kommunikation med omvärlden. Du måste ibland få din omgivning och din vardag tolkad och förklarad för att kunna fungera"

"Jag anser att det är mycket olyckligt med olika regler för de här båda grupperna, och att utförandemodellen i detta fall blir avgörande för om ersättning kan betalas ut.
Vilka följder får det?
- Att små företag får allt svårare att agera och fullgöra sina förpliktelser. Stora företag och kommunala assistansanordnare som har en helt annan möjlighet att hantera och kalkylera med den här typen av kostnader får en stor fördel konkurrensmässigt"

"Lagstiftaren anser att på- och avklädning, hygien, måltidsbestyr och att kommunicera med sin omvärld är grundläggande mänskliga behov och att den som på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att tillgodose dessa utan hjälp av annan skall garanteras detta genom LSS eller LASS. Jag menar att lagstiftaren inte skiljer på olika delmoment som intagandet och tillagandet av maten.
Vad tror du ligger bakom förändringen i Försäkringskassans policy?
- Besparingsskäl"

Humana Group med Assistansia och Din Assistans har fått en ny huvudägare i riskkapitalföretaget Argan Capital

Argan Capital ny huvudägare till Humana Group Citat från artikeln:

Per Granath, VD för Humana Group:

"Har Assistansias grundare Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra nu sålt sitt ägande?
- Ja, men Ibrahim Kadra kommer att jobba kvar i företaget.
När gör Argan Capital sin exit och säljer företaget vidare?

- Svårt att säga, just nu är hela vårt fokus på hur vi tillsammans ska vidareutveckla företaget. Men Argan har i andra sammanhang talat om en investeringehorisont på 6-7 år"

"Vi ligger idag på en vinstmarginal före skatt på 5-6% av omsättningen och det finns inga förväntningar om att vi ska höja den nivån. Värdeskapandet sker genom att vi växer och utvecklar vår verksamhet. Om vi fortsätter att göra ett bra jobb, kommer vinsten förhoppningsvis att öka i takt med att omsättningen går upp"

TEMA - Kommuner upphandlar personlig assistans

Kommunal, Vårdföretagarna, och IfA - Intressegruppen för assistansberättigade ger sin syn på att kommuner börjat upphandla personlig assistans och lägga ut den på entreprenad. Tidigare artiklar: 2008-07-08 - TEMA - Kommuner upphandlar personlig assistans . Assistansia AB svarar också på frågor om den upphandling de vann i Staffanstorps kommun, den första genomförda upphandlingen av detta slag.

1.Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten" Citat från artikeln:

"Genom att upphandla sin kommunala assistansenhet har Staffanstorp tagit bort möjligheten att välja ett kommunalt alternativ. Det är en begränsning av valfriheten, när det annars talas så mycket om att öka valfriheten"

"Individen kan redan välja assistansanordnare, detta leder istället till att den kommunala kompetensen och handlingsfriheten tunnas ut.
Att det blir svårare att återta verksamheten?
- Ja, om du helt avhänder dig en verksamhet minskar möjligheten att återta den i egen regi. Det kommer att saknas kompetens för att i framtiden göra bra bedömningar och erbjuda en bra kvalitet"

"I Visby har det varit protester från brukare som är rädda för att förlora sina assistenter.
- Ja, eftersom det är naturligt att sträva efter bra anställningsvillkor. Att gå från en tillsvidareanställning till en mer otrygg anställning får stora konsekvenser för individen"

2. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten" Citat från artikeln:

"Det vanliga är att det kommer in flera aktörer vid en upphandling och att valfriheten ökar. Om en kommun lägger ut en verksamhet på en aktör som redan finns så blir det i och för sig en aktör mindre, men det kan samtidigt vägas upp av att kvaliteten ofta blir bättre genom den kvalitetskontroll kommunen då utövar på utföraren"

"Skillnaden vid en upphandling kan ju bli att tillsvidaretjänster byts mot "tjänster så länge uppdraget varar"?
- Ja, det är den skillnaden som kan följa vid en upphandling, en uppsägningsmånad eller inte. Jag anser dock att LAS inte alltid är den bästa garantin för tryggheten i ett arbete, tryggheten ligger främst i att det finns en kvalitet i det arbete som utförs, sedan kan det hända saker som att brukare läggs in på sjukhus eller avlider, men det är din kompetens och kvalitet som är din trygghet i arbetslivet och har du detta är det inget oöverstigligt problem"

"Kan kommunen kräva kollektivavtal?
- Kollektivavtal är en kvalitetsgaranti och alla medlemmar i Vårdföretagarna har kollektivavtal, men kommunen kan inte diskriminera någon som inte har kollektivavtal om de har samma kvalitet på tjänsten och bra villkor för medarbetarna"

3. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande" Citat från artikeln:

"Hur ser du på att kommuner börjat upphandla personlig assistans och lägga ut den på entreprenad?
- Under förutsättning att den assistansberättigades självbestämmande och principen om brukarstyrning står i centrum för entreprenören kan jag inte se något
negativt i detta. Det finns dessvärre en del kommuner som verkligen inte kan berömma sig av en sådan inriktning. Konkurrens kan kanske leda till skärpning"

andra sidan är det ju inte brukarnas val som avgör om det ska bli entreprenad eller vem som ska få den. Från assistansberättigades synpunkt är alltså återigen den individuella valfriheten det avgörande instrumentet för det egna självbestämmandet"

"Också de nya entreprenörerna mår bra av att veta att den assistansberättigade kan vända sig till andra enskilda alternativ om de inte sköter sig. Kommunen har självklart kvar ett stort ansvar att följa upp avtalet med entreprenören och skyldighet att säga upp det om denne inte fullgör sitt åtagande"

4. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun

Rapport från Socialstyrelsen "Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv"

"Peter Brusén, Socialstyrelsen - "Assistans ska inte bara ses som en kostnad" Citat från artikeln:

"I den här studien nyanseras bilden av den här "stora" kostnaden på drygt 21 miljarder för personlig assistans i LASS och LSS. Rapporten visar att assistansen ersatt en rad insatser som måste dras ifrån den summan, eftersom insatserna fungerar som kommunicerande kärl"

"Värdet för individen att ha assistans är oerhört högt, vi kan visa på att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får en bättre hälsa när de kan komma ut och arbeta. Föräldrar till barn med assistansersättning har i mindre utsträckning än andra sjukpenning, arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag och socialbidrag"

"Vi vet vad hemtjänsten kostar per timme och har nu försökt att göra en jämförelse vilket visar att assistans är både mer kostnadseffektiv och kvalitetsmässigt bättre

Borde då inte assistans införas oftare än idag?
- Absolut, det kan säkert finnas skäl att överväga att införa assistans oftare för personer med funktionsnedsättningar med tanke på de resultat som vår undersökning visat"

"I dagsläget ser jag det inte som att assistans kan ta över all hemtjänst, det finns det inga politiska möjligheter för. Däremot borde hemtjänsten utvecklas så att den liknar assistansen och blir mer personbunden, så att brukaren exempelvis kan anställa den han/hon vill. Idag är hemtjänsten i för hög grad kollektivt organiserad"

Debattartikel om synen på personer med funktionsnedsättning i SVT

"Öppet brev till Rapport-redaktionen" Debattartikel där Bengt Elmén kritiserar ett inslag i Rapport den 21 juli kl 19.30

Kommande artiklar

I kommande nyhetsbrev kommer Försäkringskassans nya stramare hållning att bemötas av Marie-Jeanette Bergenvall, kanslichef på Hjärnkraft samt Sofia Tedsjö, Jur kand på CJ Advokatbyrå.
Dessutom kommer längre fram artiklar kring slutbetänkandet som läggs fram den 29 augusti och artiklar om hur kommunerna fungerar som utförare av assistans.

Jämför och välj bland 132 assistansanordnare

Hittills har 132 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3612 kunder, vilket är 24,17 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52,21 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2128 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter


Skicka sidan till: