Nyhetsbrev 2008-12-17

Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans under utarbetning

Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans" Citat från artikeln:

"Vad innebär det att instrumentet är vetenskapligt?
- Att frågorna ska vara likadana vid alla bedömningar och att frågorna är noggrant utprovade. Frågorna ska mäta det vi avser att mäta så exakt som möjligt, svaren ska bli likadana oavsett vem som frågar"

"Vi ska inte ta ställning till vilka behov som berättigar till assistans. Därför måste instrumentet kunna vara oförändrat även om lagstiftaren eller försäkringskassan förändrar reglerna om vilka behov som berättigar till assistans"

"Om man utgår från en sådan kommun när normen för behovsbedömningar sätts finns det en uppenbar risk att assistansberättigade i landet som helhet dras ner till en oacceptabel nivå"

"Om bara aktiv tid räknas kanske behovet i praktiken inte täcks?
- Ja, som psykolog ser jag problemet, dels kan en aktivitet ta mer tid om det är andra förutsättningar, exempelvis om du är i sommarstugan, dels går inte att anställa någon som kommer tio och sju minuter i taget, men via har inte tagit ställning till detta ännu"

Folkpartister uttalar sig om LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"

Intervu med Linnea Darell och Maria Lundqvist Brömster: "De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"
Citat från artikeln:

Maria Lundqvist Brömster
"Borde de kunna vara kvar hos de assistansanordnare de har idag även om de får den nya LSS-insatsen?
- Personligen kan jag tycka att den valmöjligheten ska finnas, eftersom vi vill ha valmöjlighet i andra sammanhang. Det vore konstigt om en sådan öppenhet inte skulle kunna finnas här"

Linnea Darell
"Den som haft assistans och valt en anordnare bör kunna behålla den om han/hon själv vill det.
Finns det inte en risk att kommunerna kommer att kunna avgöra om man fortfarande kan vara kvar hos sin anordnare?
- Det beror på hur lagtexten formuleras, det har blivit en praxis att tolka valfrihet och självbestämmande som om det bara gäller personlig assistans men så är det inte, det ska gälla i hela LSS, det borde tydliggöras"

Skatteverket uttalar sig om att reservera medel till assistansomkostnader i ett årsbokslut

Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"
Citat från artikeln:

Assistansanordnare kan reservera medel till assistansomkostnader åt sina kunder/medlemmar utan att behöva skatta för beloppen vid ett årsskifte. Detta förutsatt att det är preciserat när insatsen ska ske, vad pengarna ska användas till, och hur mycket pengar det handlar om"

"Vad händer om en planerad resa inte blir av?
- En reservering som gjorts ett visst beskattningsår ska vid bokslutet det följande året återföras till beskattning. Om du då inte har genomfört den planerade resan har du inte heller någon avdragsgill kostnad varför beloppet i princip blir beskattat det året"

TEMA - kommuner som assistansanordnare

54 procent av de assistansberättigade har kommunen som assistansanordnare. Kritik har framförts om att kommunal assistans ofta inte är brukarstyrd på samma sätt som i privata företag/kooperativ.

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar"
Citat från artikeln:

"Att en människa får hjälp med sina mest intima behov leder inte i sig till goda levnadsvillkor utan det är de övriga personliga behoven som definierar detta. När de behoven bedöms ska man utgå från levnadsförhållanden hos hela befolkningen i samhället, men tyvärr begränsar handläggarna sig ibland till förhållanden hos personer med funktionsnedsättningar"

"I grund och botten handlar det om synen på hela rättighetsreformen, tycker man att man ska in och nagga och gränsa av här då tycker jag man ska säga det rakt ut, att det blivit för dyrt och att assistansen måste begränsas. Tanken i LSS var att hela personens livssituation och hjälpbehov skulle beaktas. Det finns olika saker som kanske inte berättigar till assistans i sig, men när man väl fått assistans då ska alla personliga behov tas upp"

Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län- "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
Citat från artikeln:

"är det så att du har varit trädgårdsmästare och drabbas av sjukdom och största passionen är trädgård, då är det viktigt att du kan rekrytera assistenter som i någon mening kan dela intresset. De kanske kan finnas en tanke att när man blir gammal och orkeslös så får man skaffa hjälp med sådana saker, men assistans kan inte jämställas med att bli gammal och skröplig, när du har assistans är du mitt i livet och ska kunna leva som andra"

Intervu med Linnea Darell och Maria Lundqvist Brömster:
"goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop"
Citat från artikeln:

Linnea Darell
"Du ska kunna göra saker tillsammans med dina assistenter för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Om den assistansberättigade bor så att han/hon behöver hjälp med trädgårdsskötsel eller städning, så ska hjälp ges för det, förutsatt att den assistansberättigade är med och delaktig när arbetsuppgifterna utförs"

Maria Lundqvist Brömster
"LSS är en rättighetslagstiftning till skillnad från SoL som är en ramlag, där kommunerna har större möjlighet att hantera stödet utifrån sina egna riktlinjer"

Tidigare artiklar i TEMA-serien om kommuner som assistansanordnare

Protest mot Försäkringskassans nya regler för assistans vid sjukhusvistelse

Försäkringskassan kritiseras av bland annat IfA, Arbetsgivarföreningen KFO, HSO, DHR, NHR och STIL för att endast assistansberättigade som är egna arbetsgivare får extra assistansersättning vid sjukhusvistelse.

Till dig som sitter i Socialutskottet

Artikel i Assistanskoll där Tomas Sundberg på Försäkringskassan intervjuas om reglerna för assistans vid sjukhusvistelse. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"

Kommande artiklar

Efter helgerna kommer Assistanskoll att publicera en artikelserie om personlig assistans eller vad som finns i frånvaron av personlig assistans i andra länder, i intervjuer med personer med funktionsnedsättningar från ett flertal länder i Europa och från USA.

Jämför och välj bland 146 assistansanordnare

Hittills har 146 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 4137 kunder, vilket är 27,15 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 56,57 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror okt 2008)

Senaste assistananordnare som valt att delta i Assistanskoll:

Scandic International, Vivida Assistans, E Nordströms kuratorsverksamhet, Kooperativet independent Living i Helsingborg, PBA Assistans AB, Hallands CareCenter AB, Assistansloket AB

Viktig information om Assistanskoll

Med anledning av förfrågningar vill vi uppmärksamma på att alla uppgifter om assistansanordnarna i Assistanskoll är lämnade av anordnarna själva och att de när som helst kan ändra uppgifterna i sina profiler. Vår ambition är att uppgifterna uppdateras minst var sjätte månad. När en assistansanordnare rapporterar in sina uppgifter gör vi en bedömning om de är rimliga eller inte.

Eftersom vi inte har möjlighet att kontrollera alla uppgifter som lämnas, välkomnar vi att alla som upptäcker felaktigheter i assistansanordnarnas profiler rapporterar in detta till oss. Vi kommer inte att skicka uppgifterna vidare till assistansanordnaren utan tillåtelse från den som lämnat dem.

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande reklam. En säljare som bryter mot lagen kan bli tvungen att betala skadestånd. Information från Konsumentverket om marknadsföringslagen hittar du här

Vi vill även hänvisa till möjligheten att debattera frågor eller ta upp problem kring enskilda anordnare på debattsidan Sveriges assistansanordnare på Personligassistent.com

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida www.independentliving.org/assistanskoll

Statistik om Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet når ca 2232 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

Assistanskoll är en online-tjänst av Independent Living Institute

Skicka sidan till: