Nyhetsbrev 2011-05-30

Rekordmånga har sökt tillstånd för personlig assistans

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Drygt 1100 har sökt tillstånd att bedriva personlig assistans"
Citat:

Vi har inte hunnit registrerat alla ännu, antalet är mycket större än vi trodde. Det verkar som att ingen har haft riktig koll på hur många anordnare det finns.

Det finns just nu 37 nyansökningar av anordnare som ännu inte startat upp, de behandlar vi först för att öka urvalet av anordnare.

Vad sekretessbelägger ni?
- Personuppgifter på assistansberättigade. Många har beskrivit exempelvis sitt barns funktionsnedsättning och liv, det kan vi inte lämna ut.

Vi har även gjort en framställan till Socialdepartementet om att man borde skydda affärshemligheter, men vi har inte fått svar från dem ännu.

Jag har också hört rykten om att anordnare har skrivit in skiljedomsklausuler i avtalen med sina kunder och vet att det förekommer långa uppsägningstider. Det vittnar om en syn på att den assistansberättigade inte själv ska styra sin assistans.

Protester mot krav på tillstånd i varje enskilt län

Samtliga arbetsgivarorganisationer protesterar mot att Socialstyrelsen kräver tillstånd för en assistansanordnare att verka i varje enskilt län.

Protestskrivelse mot tillståndsplikt i varje enskilt län
Citat:

Vår uppfattning är enligt ovan att Socialstyrelsens krav på tillstånd i varje län där verksamhet ska bedrivas saknar rättslig grund. Ett sådant krav skulle också inskränka valfriheten för assistansanvändare och skapa ohållbara administrativa system för såväl tillståndsgivare som assistansanordnare.

Adolf Ratzka - Socialstyrelsen ödelägger valfriheten i personlig assistans genom att kräva tillstånd i varje län
Citat:

Om kravet på direkt kontakt för att få tillstånd i varje län för en assistansanordnare blir verklighet skulle det dramatiskt försämra valfriheten och konkurrensen i assistansbranschen.

Hur vet man på Socialstyrelsen att det inte räcker med telefonkontakt? Vid akuta kriser på arbetsplatsen är det vanligtvis via telefonen man kan uträtta något. Är det inte upp till den enskilde assistansanvändare bedöma vilken kontakt man behöver?

Socialstyrelsens krav kommer att främja de stora koncernernas villkor på bekostnad av medelstora och framför allt mindre företag.

Ska man verkligen behöva påpeka det självklara att vi assistansbrukare är som folk i allmänheten, nämligen olika, med olika behov, förutsättningar och preferenser?

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Maktpyramiden som vändes upp och ner 1994 vrids nu delvis tillbaka"
Citat:

Man ser på assistans som om det är begränsat till ett fysiskt rum, när det i själva verket handlar om rörliga individer.

Socialstyrelsen bemöter kritik mot tillståndsplikten

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Jag möter en allmän känsla av att man tror man ska kunna fortsätta som förut"
Citat:

Om att en assistansberättigad som har ett bolag för sin egen assistans måste söka tillstånd.
Jag kan förstå problemet men du får på ett liknande sätt inte ta körkort bara för att köra hemma på tomten. Det finns för och nackdelar både med att vara egen arbetsgivare eller att ha sin assistans i exempelvis ett aktiebolag, det går inte att få alla fördelar samtidigt.

Om att det ska finnas en direkt kontakt till anordnaren i ett län för att tillstånd ska ges att bedriva assistans i länet.
Det finns assistansberättigade som säger sig vara nöjda med telefonkontakt, men samtidigt har 40 % av de assistansberättigade kognitiva/intellektuella funktionsnedsättningar och behov av en närhet till anordnaren.

Det är lite för lätt att lägga det problemet på Socialstyrelsen. Vi har inte lagstöd för något annat. Allting blir inte som förut, det blir en skärpning, där vissa kommer att uppleva att de kommer i kläm.

Ska assistansen verka för att vuxna barn inte ska vara beroende av sina föräldrar?
- Inte om det verkligen är den enskildes önskan, men avarterna här kan vara när en hel familj är assistenter och där den assistansberättigade ses som en inkomstkälla och inte som en människa.

Tidigare artiklar

Information från Socialstyrelsen om tillståndsplikten

Doktorand vill utbilda assistans-användare i arbetsledning

Hanna Egard, socionom är den första doktorand som studerat samspelet mellan assistansanvändare och assistenter.

Hanna Egard, Lunds Universitet - "Assistansanvändare behöver utbildning i arbetsledning"
Citat:

Assistenterna kunde uppleva det som påfrestande att vara passiva samtidigt som de ansåg de att det var nödvändigt för assistansanvändaren ska kunna leva ett självständigt liv.

Om bara aktiv tid beviljas skulle brukarstyrningen i assistansen försvinna.

Assistenten ska veta hur man uppträder på exempelvis konserter, en konstutställning eller mötet i kyrkan och helst kunna dela upplevelsen.

Samtidigt kunde assistenterna bli mycket frustrerade när de uppfattade att assistansanvändaren ber om hjälp med någon som de uppfattar att han/hon kan göra själv, då kände de sig som ett hembiträde.

Många assistenter beskriver assistansanvändaren som en vän. För assistansanvändarna var det mer känsligt att säga det, eftersom det då kan verka som att det inte har andra vänner.

Många ser fortfarande assistansanvändaren som en vårdtagare, en passiv person som inte tar ansvar, och många tänker fortfarande att det ska vara utbildad personal som har ansvaret och utför saker.

Tidigare artiklar

TEMA - Att arbeta med assistans

I boken Våga arbete - yrkesliv med stöd av personlig assistans har Jessica Smaaland, själv assistansanvändare intervjuat sexton arbetande assistansanvändare.

Jessica Smaaland - "Låt arbetsledning av assistenter vara en merit i ditt CV"
Citat:

Det förekommer att personer anställs som billig arbetskraft, där arbetsgivaren kanske får lönebidrag från staten. Då kan kompetensen komma i skymundan och personen riskerar att hamna i fällan att i mångt och mycket bli sin funktionsnedsättning.

Det ska inte vara acceptabelt att komma försent till arbetet även om assistenten försovit sig.

Personligt biträde är bra för dem som klarar sig ganska bra, det kan inte ersätta assistans.

En del kanske inte behöver så mycket assistans på arbetsplatsen utan främst utanför arbetet för att orka arbeta.

Tycker du att man ska skriva i sitt CV att man har en funktionsnedsättning?
- Det kanske är lättare att komma på intervju om det inte framkommer, å andra sidan kan en arbetsgivare bli negativt inställd om denne tycker sig ha blivit lurad. En kompromiss kan vara att ..ange arbetsledning av personliga assistenter som en erfarenhet

Kommun beskriver konsekvenser av Försäkringskassans hårdare bedömningar

Sandvikens kommun bedömer att ett tjugotal personer kommer att förlora sin assistansersättning under 2011. Detta på grund av den hårdare bedömningen av grundläggande behov.

Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "en del kommer att tvingas flytta till gruppboenden och servicebostäder"
Citat:

Försäkringskassan har legat efter med omprövningar i Gävleborg sedan de nya hårdare direktiven kom 2007. Därför kan det säkert falla sig naturligt att under en period satsa resurser för att minska kostnaderna,

I ett antal fall ersätter vi timmarna med SoL-insatser i motsvarande utsträckning, men i de flesta fall kommer personerna att få mindre insatser, som halverad assistanstid eller hemtjänstliknande hjälp.

Andra får flytta till gruppbostad eller servicebostad istället för att kunna bo kvar i sin egen lägenhet.

Hur är möjligheterna att få assistans beviljad via kommunen för de som förlorar sin assistansersättning?
- Vi följer den rättspraxis som råder i landet. I vissa fall blir antalet beviljade timmar så få att de inte kan klara ett eget boende.

Skulle vi helt följa andemeningen i SoL att insatserna ska ge en "skälig levnadsnivå" istället för "goda levnadsvillkor" i LSS skulle det inte bli många timmar, men vi försöker att i viss mån ge ett liknande stöd via SoL

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Artiklar om maktperspektiv mellan assistansanvändare och assistent
 • Intervju med Staffan Olsson om ny lagstiftning för Lex Sarah

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 207 assistansanordnare

Assistanskoll listar 207 assistansanordnare, av dessa har 192 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 192 anordnarna har tillsammans 7 396 kunder, vilket motsvarar ca 38 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 75 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 955 (dec 2010) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3400 personer (dec 2009) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 51 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 75 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • Adena Personlig Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • FMF Assistans AB
 • ME Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Aroskooperativet
 • Assali Assistans AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Bambi Assistans
 • Björka Assistans AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Blåvingen Personlig Assistans AB
 • Clara Assistans AB
 • Claras Assistanstjänst AB
 • ENKV assistans AB
 • Exter Assistans AB
 • Kombo Assistans
 • Kooperativet Lotsen
 • LifeStyle Assistans
 • LSS Assistans
 • Max Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Rullarnas Personliga Assistans
 • Råhlander Assistans AB
 • Scandic International
 • Trollebo Assistans HB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Trettioen Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 426 e-postadresser varav ca 340 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: