Nyhetsbrev 2009-05-28

Lars U Granberg svarar på kritik

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén, bemöter nu kritiken från M, KD, FP och C om att han fört fram falska rykten om att 65-årsgränsen ska återinföras i personlig assistans och att han inte längre står bakom LSS-kommitténs slutbetänkande.

Lars U Granberg svarar
Citat:

"Remisserna kan påpeka fel i utredningen och saker som vi förbisett under vårt utredande. Varför be om remissvar om man inte tänker lyssna och lära? Det jag känner sorg över är att demokratitanken inte går djupare i de som väljer att kritisera mig för att jag tar till mig av vad remissinstanserna tycker"

"Hur ser du på kritiken att du för fram ett falskt rykte om att 65-årsgränsen ska återinföras?
- Min kommentar är att jag står fast vid vad vi sa i utredningen vad gäller 65 årsgränsen, men vad vill regeringen? Det vet vi inte ens nu, trots utspel av dessa borgerliga riksdagspolitiker. En finansministers åsikt väger tungt när regeringen ska lägga en proposition som ska minska kostnadsutvecklingen inom LSS-systemet"

Om det behovsbedömningsinstrument som utarbetas av Socialstyrelsen och Försäkringskassan
"I utredningen fanns det ett dokument som visade på spannet över vad som kan förväntas av ett sådant behovsbedömningsinstrument . I slutbetänkandet gick man på den högsta siffran för att kunna göra en så stor besparing som möjligt. Där fanns det förstås en stor osäkerhet, eftersom det var en stor skillnad mellan den lägsta nivån med nästan ingen besparing alls och nivån på 2,2 miljarder".

Tidigare artiklar

Protester mot behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans

DHR, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, STIL, Föreningen JAG, HSO- Handikappförbundens samarbetsorgan och Hjärnkraft protesterar i en skrivelse till regeringen om utvecklingen av behovsbedömningsinstrument.

Skrivelse till regeringen om behovsbedömningsinstrumentet
Citat:

"Vi vill inte på några villkor medverka till att legitimera ett instrument som inte uppfyller grundläggande krav på innehåll och där våra synpunkter ignorerats. Vi vill heller inte vara delaktiga i ett arbete som vrider utvecklingen tillbaka, bort från ett mänskligt rättighetsperspektiv, till ett synsätt präglat av den medicinska modellen - från medborgare till patient"

"Enligt vad som framkom vid mötet kommer instrumentet att gå ut för testning under sommaren, trots vår unisona kritik av det. Vår begäran om ytterligare möte före instrumentet testades viftades bort"

Tidigare artiklar om behovsbedömningsinstrumentet

Kommentar från SRF om LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"

Urban Fernqvist, verksamhetsledare på Synskadades riksförbund uttalar sig om "personlig service med boendestöd"
Citat:

"Synskadade omnämndes i förarbetena till lagen som en grupp för LSS-insatsen ledsagning. En dom, med bekräftat avslag om ledsagning, har felaktigt kommit att tolkas som om synskadade ej tillhör personkretsen för LSS"

"På en direkt fråga från mig till Kenneth Johansson, fick jag svaret att LSS-kommittén inte tänkte ändra i personkretstillhörigheten och därmed tolkade han det som om vi inte finns med i lagens intentioner. Men andra ledamöters uttalanden känns mer lovande"

Kommande artiklar

Intervju med Kenneth Johansson om arbetet med propositionen utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande. Reaktioner på Arbetsmiljöverkets rapport och intervjuartiklar om Arbetsmiljölagen i personlig assistans och assistenternas arbetsuppgifter. Det kommer även artiklar om marknadsföringsmetoder hos assistansföretag.

Jämför och välj bland 138 assistansanordnare

Hittills har 138 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor Tillsammans har de 3914 kunder, vilket är 25,5 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52,1 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror jan 2009)

Just nu uppdaterar många anordnare sina profiler vilket gör att antalet anordnare som uppges delta i Assistanskoll tillfälligt kan vara lågt.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2262 e-postadresser varav ca 270 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.orgSkicka sidan till: