Nyhetsbrev 2009-12-16

LSS-proposition bedöms komma våren 2010

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010"
Citat:

"Vad bedömer du att propositionen innehåller?
- Snabba åtgärder bör kunna komma kring kvalitetsfrågor som krav på tillsyn och tillstånd för assistansanordnare vilket Socialstyrelsen ska ha hand om. Barnperspektivet in i LSS, sysselsättningsåtgärder som daglig verksamhet och hjälpmedelsfrågor är några områden..".

"Om "personlig service med boendestöd" och huvudmannaskapsfrågan inte kommer med i första vändan så fortsätter väl personlig assistans enligt LSS att fungera som idag?
- Absolut, tills något annat beslut tas fortsätter det som idag. Lars U Granberg som först är med och utreder i LSS-kommittén och sedan ändrar uppfattning innan det ens finns något regeringsförslag missar nu sin enda valfråga på området, men sådant är livet"

"Hur ser du på Försäkringskassans hårdare hållning i bedömning av grundläggande behov?
- Jag har fått ett antal signaler där jag tycker att Försäkringskassans tillämpning inte är som jag önskar. Det betyder inte att de gör fel, utan att lagstiftningen kan behöva ses över…
Det ryktas att Försäkringskassan får signaler från politiskt håll om att skärpa kraven för att få assistans.
- Det har jag aldrig hört, vi politiker är nog snarare fundersamma utifrån de signaler vi får"

Tidigare artiklar

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"

Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"


TEMA- "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande"

Under utvecklingen av behovsbedömningsinstrumentet har Försäkringskassan uttalat (se intervju) att endast "aktiv tid" ska vara assistansgrundande.

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Jag har redan mött enskilda som drabbats av minuttänkandet"
Citat:

"Behövs det viss "tid där assistenten är till förfogande"?
- Ja helt klart, Försäkringskassan måste utgå från individuella behov"

"Bör aktiviteter som grundas i individens egna ambitioner och intressen vara grund för assistanstid?
- Assistans ska ge möjlighet att kunna leva ett fullvärdigt liv, vara delaktig och ha en valfrihet. Utifrån de förutsättningarna måste individens egna ambitioner och intressen vara en utgångspunkt och en grund för assistanstid"

Om en kommande LSS-proposition..
"I sysselsättningsåtgärder bör det ingå ett förtydligande att assistans är ett medel för att kunna arbeta. I barnperspektivet bör den assistansberättigades rätt till assistans för föräldraskap förtydligas"

Om Personlig service med boendestöd..
"Det har funnits en hel del kritik mot insatsen. Det är oerhört viktigt att tydliggöra vad vi menar eftersom det finns en uppfattning om att det kommer att bli som kommunal hemtjänst. Om detta läggs fram senare bör det tydliggöras i lagstiftningen att det ska finnas samma valfrihet i övriga LSS-insatser som i personlig assistans"

Elina Linna, (V), Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet riskerar ta bort syftet med assistansreformen"
Citat:

"Att ha en assistent som finns till förfogande är en grundläggande förutsättning för en välfungerande assistans"

"Försäkringskassan går mot en allt snävare tolkning av lagstiftningen. Jag menar att lagen ger rätt till assistans i den dagliga livsföringen och där måste det ofta finnas en assistent till förfogande. Varje liten detalj i livet kan inte planeras i förväg"

"Självklart är det integritetskränkande om någon ska kartlägga alla de behov av privat eller intim karaktär som alla människor har"

"Jag måste erkänna att jag inte är riktigt bra insatt i ICF, men efter det jag känner till känns klassifikationen främmande att användas som grund. Inte enbart på grund av att bedömningsinstrumentet blir för medicinskt utan också att det är för tekniskt"

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Instrumentet riskerar att bli integritetskränkande"
Citat:

"Det har förts fram kritik mot att instrumentet är för medicinskt inriktat och att det blir integritetskränkande när man räknar minutrar för alla aktiviteter..
- Ja, det finns en uppenbar risk att det blir integritetskränkande om man går för långt. Det vill inte jag.."

"Jag vill uppmana Socialstyrelsen att hitta lösningar i nära samarbete med brukarna. Man kanske inte kan bli 100 procent överens men man måste lyssna på varandra och komma så nära varandra det bara går"

Tidigare artiklar

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"


Informationsguider för assistansanvändare

Assistanskolls informationsguider vänder sig till assistansanvändare.

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden"Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


TEMA - individuella eller arbetstekniska hjälpmedel?

Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg - "Ett individuellt hjälpmedel måste kunna hanteras fysiskt av individen"
Citat:

"Om jag tar en rullstol som exempel, så bedömer vi den som ett individuellt hjälpmedel om personen själv kan hantera den. Om personen inte själv kan hantera rullstolen bedömer vi den som ett arbetstekniskt hjälpmedel"

"Kan man inte se det som att ett hjälpmedel alltid i grunden är till för personen med funktionsnedsättning och inte för de anställda..
- Nej, vi anser att detta regleras av två olika lagar, Hälso- och sjukvårdlagen (HSL) och Arbetsmiljölagen, där arbetsgivaren har ett ansvar för sina arbetstagare"

"Oavsett kostnaden, har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra åtgärder för att finansiera en god arbetsmiljö för sina arbetstagare"

Tidigare artiklar

Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"

Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"


Kommande artiklar

Intervju där Lars U Granberg,(S) bemöter Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Jämför och välj bland 154 assistansanordnare

Hittills har 154 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskollom sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 5670 kunder, vilket är 29,6 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 710 (okt. 2009) har assistansersättning från Försäkringskassan och 3500 (2008) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 47 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker 63 procent av de som väljer en privat anordnare.

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Assistansia AB
  • Hjärnstyrkan Assistans AB
  • Näsets Omsorgs Assistans AB

Frågeformuläret

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att svara på de nya frågorna i frågeformuläret

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade

Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2485 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 820 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: