Nyhetsbrev 2010-03-04

TEMA - Försäkringskassans behovsbedömning

Regeringen lämnade nyligen sitt förslag till propositionstext för den kommande LSS-propositionen till lagrådet. I propositionstexten finns inga åtgärder mot den förändrade rättspraxisen vid bedömningen av grundläggande behov som berättigar till personlig assistans. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson intervjuas och får kritik av IfA- intressegruppen för assistansberättigade samt Advokat Mathias Blomberg.

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"
Citat:

"I den nu aktuella lagrådsremissen görs bedömningen att det i dag finns ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"

Om behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans
"Min förhoppning är fortfarande att detta arbete ska kunna slutföras och resultera i ett underlag som kan bidra till hög kvalitet i beslut om personlig assistans"

"Om man bedöms ingå i någon av de tre personkretsarna i LSS och har behov av personlig assistans, så utesluter inte nuvarande lagstiftning att personlig assistans beviljas vid arbete och i föräldraskapet"

"Det är viktigt att det finns tydliga regler och riktlinjer för beslut om både grundläggande behov som andra personliga behov"

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"
Citat:

"Jag tycker det är bekymmersamt att man inte satt in Maria Larsson ordentligt i frågan. Tolkningen av lagen tenderar nu att skada dess syften och då är det ett politiskt ansvar att förtydliga lagstiftningen"

"Det hade varit betydligt lugnare om Maria Larsson, statsrådet med ansvar för reformen, hade sagt sig vara uppmärksam på detta och inte hänvisat till behovsbedömningsinstrumentet, som fastställer behov men inte om de är grundläggande och än mindre på vilket sätt de är integritetskänsliga eller inte"

"det nya uppdraget till Försäkringskassan reser ett stort frågetecken. Ska Försäkringskassan presentera nya nedskärningsförslag? Frågan är: ska våra behov tillgodoses eller inte?"

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"
Citat:

"Att regeringen inte föreslår några förändringar av lagen, tolkar jag som att de tycker det fungerar bra. Kenneth Johansson C-Ordförande i Socialutskottet, sade tidigare till mig att man är bekymrad över utvecklingen men trots det kommer inga förslag till förändringar. Det hade varit på sin plats att förtydliga vad de grundläggande behoven innebär"

"När det var uppenbart att försäkringskassans regler om sjukersättning skulle tvinga ut sjuka människor i arbetslivet reagerade politikerna blixtsnabbt. LSS-lagstiftningen berör en minst lika känslig grupp, men här har man inte bedömt det som angeläget att göra något alls utan lämnat över frågan till domstolarna"

Om behovsbedömningsinstrumentet
"Personen med funktionsnedsättning tvingas redogöra för sina intressen, drömmar och visioner samtidigt som en person bedömer om de är rimliga eller inte"

"Räknar kassan redan nu minutrar vid bedömningarna?
- Ja, jag fick ett ärende igår där en person vid en omprövning förlorade hälften av tiden eftersom det fanns väntetid som enligt försäkringskassan inte berättigar till assistans. Hans timmar minskades från 168 till 80 timmar/vecka, handläggaren räknade minutrar efter vad som ansågs skäligt, min klient sade exempelvis att han behövde tio minuter för att gå på toaletten, handläggaren sade att det inte är rimligt, det räcker med sju minuter"

Regeringen om lagrådsremissen

Regeringen lämnade nyligen sitt förslag till propositionstext för den kommande LSS-propositionen till lagrådet.
Den 23 mars 2010 beräknas propositionen överlämnas till riksdagen för behandling i Socialutskottet.

Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"
Citat:

Om tillsyn och tillståndskrav
Kraven gäller kompetensutveckling, kunskaper om lagstiftning som styr verksamheten och kunskaper om förhållningssätt, bemötande och ekonomi m.m. För verksamheter som utför assistans åt barn och unga är det viktigt att beskrivningen av personalens kompetens omfattar faktorer som är viktiga för att ge barn en personlig assistans av god kvalitet.
Bör det vara krav på avtal mellan den assistansberättigade och anordnaren eller en lägsta bindningstid för assistansberättigade när de köper assistans av en anordnare?
- Regeringen lämnar inga sådana förslag i lagrådsremissen.

Om assistansersättningens schablonbelopp ska delas in olika ersättningsnivåer
"Ställning ska tas till förslag om differentierat timbelopp, men först när detta har remissbehandlats. Försäkringskassans rapport som tidigare lämnats i denna fråga bör först remitteras"

Om huvudmannaskap och personlig service med boendestöd
"Regeringen anser att det återstår mycket arbete innan alla frågor som aktualiseras vid en större huvudmannaskapsförändring är lösta. Konsekvenserna av ett förändrat huvudmannaskap är för närvarande svåra att överblicka och remissutfallet ger heller inte tillräcklig vägledning i denna fråga, vilket gör att regeringen inte anser att det finns möjligheter att i dag ändra någon del av huvudmannaskapet"

Om assistans vid sjukhusvistelse och till uppsägningslöner
"Den här frågan har hanterats utanför beredningen av LSS-kommitténs betänkande. Ett beredningsunderlag behövs för att kunna överväga denna fråga vidare.
När kan beslutet tas om detta?
- Någon exakt tidpunkt för när detta underlag kan vara klart kan inte anges i dag.
Regeringen föreslår inte att assistansersättning beviljas under sex månader vid en assistansberättigads sjukhusvistelse som LSS-kommittén föreslog, varför?
- Beredning av detta förslag pågår för närvarande i regeringskansliet"

Tidigare artiklar

TEMA - LSS-handläggarens roll

LSS-handläggaren får inte påverka valet av assistansanordnare, men kan hänvisa den assistansberättigade till exempelvis Assistanskoll för att hjälpa honom/henne att välja en anordnare som passar.

Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"
Citat:

"Vi har beslutat göra detta för att brukare i vår kommun lättare ska kunna hitta information om vilka assistansanordnare han/hon kan välja för att utföra sin assistans"

"Handläggaren ska informera vem som kan utföra assistansen, vilket kan vara kommunen, ett assistansföretag, ett kooperativ eller den assistansberättigade själv om han/hon är egen arbetsgivare. Handläggaren måste dock vara neutral i sin information så brukaren själv kan ta ställning till vilken anordnare som ska utföra assistansen. Detta gör att det inte lätt för handläggaren att beskriva de alternativ som finns"

"Det här är en relativt ny informationskälla, jag tror att många biståndshandläggare ännu inte känner till detta"

Assistanskoll tackar de handläggare som svarat på frågor

Assistanskoll skickade nyligen ut frågor via e-post till LSS-handläggare, vi fick 16 svar och resultatet visade att flertalet läser nyhetsartiklar i Assistanskoll, och att de är uppskattade. Resultatet visade även att få använder jämförelsetjänsten av assistansanordnare i sitt arbete. Vi ser gärna att fler handläggare hjälper assistansanvändare att dra nytta av vår jämförelsetjänst, vilket inte innebär att handläggaren själv påverkar valet hos den assistansberättigade.

TEMA- assistans för att arbeta

Kerstin Fredriksson på SCB, statistiska Centralbyrån intervjuas om att många Funktionsnedsatta efterfrågar personligt stöd på arbetsplatsen
Citat:

"Utifrån vår undersökning beräknar vi att år 2008 bedömer 20 000 icke sysselsatta funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga att de skulle kunna arbeta om de hade tillgång till ett personligt biträde på arbetsplatsen"

"Den svarande gör sin egen tolkning av frågan och vad begreppet "personligt biträde" innebär. Även om Arbetsförmedlingen i dagsläget kallar sin stödinsats för personligt biträde finns det inget som säger att det är den som intervjupersonerna åsyftade"

"Varken personliga biträden eller personliga assistenter är utnyttjade i någon större utsträckning om man jämför med exempelvis hjälpmedelsanpassning"

Tidigare artiklar

TEMA - Hjälpmedel individuella eller arbetstekniska

Regeringen föreslår åtgärder så att landsting inte ska kunna skjuta över kostnader för hjälpmedel till assistansersättningen.

Maria Larsson, Äldre och Folkhälsominister - "Förordningen för assistansersättning ska preciseras vad gäller hjälpmedel"
Citat:

"För att tydliggöra vad assistansersättningen ska användas till avser regeringen göra ett förtydligande i § 5 a förordningen om assistansersättning, det förtydligandet ska motsvara de rekommendationer som tillämpas av de flesta landsting och som överensstämmer med Försäkringskassans vägledning i assistansfrågor"

Tidigare artiklar

TEMA - Upphandling av assistans i kommunerna

Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning
Citat:

"fyra anbudsgivare uppfyllde inte ställda kvalificeringskrav vad gäller kompetens och erfarenhet, OmsorgsCompaniet i Norden AB, VH Assistans AB, Prime Care AB och Omsorgshuset AB"

"Två företag uppfyllde ställda krav och gick vidare till prövning, Assistansia AB och Frösunda LSS AB. Här fick Frösunda högre poängvärden på tre av fem utvärderingskriterier: den assistansberättigade inflytande över hur assistansersättningen används, inflytande över rekrytering och anställning samt personalutveckling"

"De personer på Södermalm som har personlig assistans enligt LSS och valt kommunen kommer även fortsättningsvis att få sin assistans utförd av oss. Vad som händer med den insatsen framöver verkar dock stå skrivet i stjärnorna"

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

Intervjuer med bland annat politiker i Socialutskottet om den propositionstext regeringen lämnat till lagrådet och synen på Försäkringskassans behovsbedömningar. Intervjuer av personer med funktionsnedsättning i Lettland och Kaliningrad.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Jämför och välj bland 171 assistansanordnare

Assistanskoll listar 171 assistansanordnare, av dessa har 161 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 5 821 kunder, vilket är 30,3 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 710 (okt. 2009) har assistansersättning från Försäkringskassan och 3500 (2008) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 47 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker 64,3 procent av de som väljer en privat anordnare.

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

  • Mellanhanden AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Hjärnstyrkan Assistans AB
  • CL Assistans AB
  • Omtanken I Skåne AB
  • Vita Partner

Frågeformuläret

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att svara på de nya frågorna i frågeformuläret.

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade

Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2940 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 840 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: