Omdebatterade kontrollåtgärder mot fusk

Den 20 september kom propositionen "Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning" som en del av regeringens budgetproposition (sid 213ff).

Det föreslås att myndigheter ska kunna göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter och att anordnare ska bli skyldiga att lämna uppgifter om kunder använder assistansersättningen felaktigt.

Förslagen har i tidigare intervjuer på Assistanskoll mött stark kritik från bland annat assistansberättigade, Anna Hollander, professor i rättsvetenskap, Vänsterpartiet, brukarorganisationer, IfA med flera…

Regeringspartier svarar på kritik mot propositionen

Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"
Citat:

... det ligger i sakens natur att ha en avvägning mellan behov av integritet och det allmännas behov av korrekta uppgifter.

Kan man inte se det som en kollektiv bestraffning?
- Nej, och om förslagen får några oförutsedda konsekvenser får man titta på det i den utvärdering som ska ske.

Vad blir konsekvenserna om det i efterhand visar sig att fusket inte var så omfattande?
- Det är en "om att" fråga. Vi ser ingen anledning att anta att det inte finns fusk i den omfattningen att vi inte behöver genomföra åtgärder.

Margareta B Kjellin, Moderaterna: "Förslagen inget problem för dem som inte fuskar"
Citat:

Blir det ändå inte en form av kollektiv bestraffning, merparten fuskar ju inte?
- Det håller jag inte med om. För de som inte har något att dölja kommer inte heller att bli berörda av någon förändring

Verkligheten förändras hela tiden och då måste man anpassa lagstiftningen efter det i utredningen fanns ett förslag om att man inte skulle kunna vara gode man och assistent samtidigt. Det förslaget kommer inte med … och det är jag väldigt glad för

Anders W Jonsson, C, " ...jag kan acceptera åtgärder som kan upplevas som integritetskränkande för att skydda assistansreformen"
Citat:

Jag tror inte att man kommer att uppleva det som särskilt kränkande att man ringer från kommunen, försäkringskassan eller Socialstyrelsen och berättar att de kommer förbi för en kontroll.

... det måste vara så att allmänheten kan förvissa sig om att det inte går till någon som sen kan dansa runt med kaniner på Liseberg…

Det är min kärlek och min omsorg om assistansreformen som gör att jag är beredd att göra avvägningen att acceptera vissa åtgärder även om de av vissa kan upplevas som integritetskränkande.

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av propositionens förslag"
Citat:

Om hembesök när anhöriga är assistenter
Vi har i Folkpartiet försökt driva denna fråga men kom inte längre än så här. Vi kommer att följa upp detta noga när ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, ska granska integritetsbitarna.

Jag har stor respekt för Vilhelm Ekensteens synpunkter, men detta ska handla om nödvändiga uppgifter och det ska vara tydliga föreskrifter för hur de ska inhämtas.

Det behöver finnas ett förtroende för assistansreformen, och det är skadat idag. Jag blir beklämd när jag är ute och träffar kollegor och andra som har en mycket tråkig syn på LSS.

Fortsatt kritik mot propositionen

Miljöpartiet kritiserar propositionen i en riksdagsmotion
Citat:

Miljöpartiet anser att förslagen kan uppfattas som integritetskränkande och smyga in en oro i en situation som måste baseras på trygghet.

Vetskapen om att vara öppen för besök i sitt hem närhelst myndigheten tycker det är påkallat bedömer vi kan upplevas integritetskränkande för den enskilde.

Socialdemokraten Hillevi Larsson motionerar om att bevara respekt för assistansberättigades integritet
Citat:

Detta hotar på ett mycket allvarligt sätt förtroendet mellan assistenten och den assistansberättigade. Det hotar också att omyndigförklara den assistansberättigade.

Kollektiv bestraffning är inte lösningen när ett fåtal misskött sig.

Miljöpartisten Bodil Ceballos motionerar mot att assistansanordnarna ska vara skyldiga att lämna uppgifter om assistansberättigade
Citat:

Den assistansberättigade kommer på så sätt att känna sig ständigt övervakad och begränsad av de personliga assistenterna och assistansanordnaren.

Tidigare artiklar

Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov

Sedan 2007 har Försäkringskassan ändrat sina bedömningar av grundläggande behov så att enbart sk integritetsnära delar räknas som grund för assistansersättning. Alltfler har sedan dess blivit av med sin assistansersättning.
Regeringen anser att ISF behöver utreda frågan fram till oktober 2014.

Henrik Kjellberg, sakkunnig på Socialdepartementet
Citat:

Det behövs iakttagelser över ett antal år för att kunna dra säkra iakttagelser, även data från 2013 behöver analyseras för att se om det handlar om förändringar i arbetssätt eller rättspraxis.

Behöver man avvakta till oktober 2014 för att få ett bra underlag?
… När vi tittar på lagstiftningen för så viktiga frågor och så mycket resurser kräver det ett väl genomarbetat beslutsunderlag. Det är inte möjligt att hasta fram.

Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna - "Regeringen skjuter medvetet frågan om assistansbedömningarna på framtiden"
Citat:

En tvååring kan också klä sig delvis och stoppa maten i munnen, men det innebär inte att barnet inte behöver stöd på vägen dit. De assistansberättigades liv ses måste i sin helhet.

Folkpartiet och Vänsterpartiet anser att § 9a i LSS bör skrivas om med en ny definiering av grundläggande behov, anser du att det är rätt väg? - Det är intentionen i min motion också.

Skulle du vilja att hela oppositionen drev detta mot regeringen?
- Ja, jag skulle vilja att man skyndar på detta...vi kan ofta släppa vårt eget förslag och stötta något annat om det liknar vårt. För oss är det viktigare att förslagen genomförs, än vem/vilka det kommer ifrån.

Det finns bland vissa funktionshindrade en rädsla för Sverigedemokraterna därför att man anser att ni har rötter i en högerextrem ideologi, där man sett på funktionshindrade som en belastning. Hur ser du på det?
- Då har man hamnat helt snett, vi värnar tvärtom om den lilla människan inkluderat de funktionshindrade, alla ska ha lika rättigheter.

Åtta Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerar om att sondmatning ska ses som grundläggande behov
Citat:

Det bör vara självklart att assistans skall innefatta matning via sond genom bukväggen in i magsäcken. Sondmatning bör i fortsättningen vara ett grundläggande behov.

Tidigare artiklar

Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

En projektledare söks till projektet.

Läs mer om Assistanstips och arbetet som projektledare

Assistanskoll byter domännamn

Assistanskoll byter till domännamnet assistanskoll.se samtidigt som mindre förändringar görs på hemsidan.

Avtal i personlig assistans

Assistanskoll har intervjuat Jessica Smaaland på Assistansanordnarna, Sophie Karlsson på IfA och Adam Grabavac på CJ Advokatbyrå om vad som är viktigt att tänka på för den assistansberättigades avtal när han/hon väljer anordnare.

Att tänka på när assistansavtal tecknas
Citat:

Jessica Smaaland
Jag har själv bytt anordnare fem gånger sedan 1994 och är väldigt bestämd med vad jag vill. Det har absolut varit värt det.

Sophie Karlsson
Av avtalet kan framgå att brukaren ska vara arbetsledare alternativt ska avgöra om den vill ha en annan arbetsledare och vem det i sådana fall ska vara.

Adam Grabavac
Det finns sådant som kan vara bra att ha i en bilaga, tex administrativ hantering. Om något ändras i bilagan ska båda vara överens om det, om inte annat framgår av avtalet.

Läs även information på Assistanskoll om avtal

Åldersgräns i personlig assistans?

Socialdemokraterna i Västra Götalands län södra vill att det ska bli möjligt att söka assistansersättning efter att man fyllt 65 år.

Tre socialdemokrater motionerar om att slopa åldersgräns för personlig assistans
Citat:

Denna brist i lagen gör att många äldre får en försämrad livskvalitet. Denna lag bör ses över så att åldersdiskrimineringen upphör.

38 procent av anordnarna har inte fått tillstånd

62 procent av ansökningarna om att bedriva personlig assistans tillstånd har beviljats, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. 38 procent har inte fått tillstånd av olika skäl. Enligt Kristina Söderborg ska alla ärenden vara klara i slutet av november.

Kristina Söderborg, Socialstyrelsen: "Många tackar för den verksamhet vi bedriver"
Citat:

När jag tittade på detta i mars i år var de som bara driver assistans för en person överrepresenterade bland de som fått avslag.

Det finns en stor nyfikenhet på varandras verksamheter. Det är en trend i assistansbranschen.

Det är lätt att fokusera på busarna som fuskar, men det vanligaste är att assistansföretagen sköter sig.

Se vilka anordnare som fått tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Transparensindex, TI sedan 1 nov på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om regeringens proposition åtgärder mot fusk i assistansersättning.
 • Intervju med Lottie Giertz om hennes avhandling om assistans.
 • Med mera

------

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 235 assistansanordnare

Assistanskoll listar 235 assistansanordnare, av dessa har 222 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 222 anordnarna har tillsammans 9303 kunder, vilket motsvarar ca 47 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 81 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 895 (augusti 2012) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 81 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Disa Assistans AB
 • Framtida Assistans i Sverige AB
 • Ny Kraft assistans Anna & Annika AB
 • SK Assistans AB
 • Svanen Hemtjänst AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Agensa AB
 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Aroskooperativet
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Brukartorget AB
 • Eila - Engelholm Independent Living Association
 • Erlandsdals Vård och Omsorg AB
 • Flexi Assistans Göteborg AB
 • Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
 • Humana assistans AB
 • Jevia Assistans
 • Kooperativet Helsingborg Independent Living
 • Kooperativet Lotsen
 • Lev väl Assistans AB
 • Livihop AB
 • MejDej Kooperativet
 • MPA Göteborg AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Omsorgshuset i Stockholm AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • PBA Assistans
 • Skånska Assistanshuset AB
 • Svenska Vårdgruppen

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 250 e-postadresser varav ca 560 är assistansanordnare och 975 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81Skicka sidan till: