Nyhetsbrev 2014-01-29

Vad säger de politiska partierna?

Per Frykman på Assistansanordnarna har intervjuat representanter för riksdagspartierna inför valrörelsen.

Han säger att Kristdemokraterna är ensamma om att öppet försvara minuträkning vid assistansbedömningar. Moderaterna överväger att slopa assistansen efter 65 år. Socialdemokraterna kritiserar regeringen men agerar inte själva och smärtgränsen i Folkpartiet är snart nådd.

Per Frykman, Assistansanordnarna – "Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget"
Citat:

KD var det enda parti som sade sig acceptera minuträkning i bedömningarna.

Margaretha B Kjellin (Moderaterna) öppnade enligt Per Frykman oväntat för att se över 65-årsgränsen och ifrågasatte om personer över 65 verkligen ska få behålla sin assistans.

Börje Hörnlund med flera centerpartister har kritiserat Centern just för att de glömt sin historia som rättviseparti.

Hur ser du på S hållning?
– Risken är att tåget redan gått. De skulle ha agerat tidigare i Socialutskottet.
Varför har de inte gjort det tror du?
– De har inte heller de här pengarna i sin budget.

...vore mycket olyckligt om valfriheten begränsas genom att privata företag inte får verka längre, vilket Vänsterpartiet vill.

Med tanke på partiets (SD) främlingsfientliga grundhållning blir jag orolig för framtiden om de får bestämma vilka som får komma till landet.

Vad är ok i avtalet med anordnaren?

För en tid sedan fick Assistanskoll kopia på ett avtal för personlig assistans med vissa tveksamma paragrafer och skrivningar. Vi använder nu avtalet som ett exempel och intervjuar Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Sophie Karlsson, IfA – "Missledande av anordnare att tala om en administrativ avgift"
Citat:

Vi rekommenderar inte att den assistansberättigade ska bli personligen betalningsansvarig, eftersom det är anordnaren som är arbetsgivaren och har ansvar.

En överenskommelse om att få utbetalt innestående medel kan endast omfatta medel som den assistansberättigade har innestående sedan tiden innan lagändringen 1 juli 2008.

Den assistansberättigade ska vara medveten om att all ersättning är anordnarens. Det blir missvisande om man förleds att tro att anordnaren bara tar en del av ersättningen som avgift.

Det ska inte vara någon bindningstid alls och uppsägningstiden ska vara maximalt 3 månader.

Ett avtal om fixerat belopp eller procentsats inger endast en falsk trygghet, eftersom medlen ändå är en intäkt för anordnaren och därmed anordnarens pengar.

Utredning om god man klar

Enligt utredningen Personlig assistent och god man - är rollerna förenliga? är det för stort ingrepp i den assistansberättigades självbestämmande om en assistent inte får vara god man, förvaltare eller ombud.

Socialstyrelsen vill inte förbjuda att en personlig assistent är god man

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – "Vem som ska vara god man är det tingsrätten som bestämmer"
Citat:

Det är överförmyndaren och tingsrätten som avgör om den gode mannen uppfyller kraven.

Det är således överförmyndaren som ska kontrollera att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Utredning om assistans till barn klar

Ungdomar bör inte enbart ha anhöriga som assistenter. Vårdnadshavare som är egna arbetsgivare för barnets assistans bör inte kunna anställa anhöriga. Det anser Socialstyrelsen i utredningen Barn med personlig assistans - Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet.

Socialstyrelsen vill begränsa anhörigassistans till minderåriga

Arbetsgivarföreningen KFO satsar på intressepolitik

Assistanskoll har intervjuat Hanna Kauppi som arbetar intressepolitiskt för KFO de närmaste tre åren.

Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – "Problematiskt om ersättnings- och kontrollsystem inte utgår från verkligheten"
Citat:

Ytterst är frågan om rätten till och behovsbedömning av personlig assistans brukar – och handikapprörelsens fråga.

Den kriminalitet som kommit fram har ofta kunnat kopplas till organiserad brottslighet som ligger långt ifrån vanliga assistansanvändares verklighet.

Utmaningen är att ge allmänheten en fördjupad förståelse.

Idag är timbeloppet inte anpassat till verkligheten framförallt när behovet varierar….En viktig åtgärd är att OB-ersättning ersätts med de faktiska kostnaderna eller i separata schabloner.

Väntetid ska inte beviljas när det finns ett tillsynsbehov, oavsett om det är fråga om aktiv tillsyn i enlighet med femte grundläggande behovet eller tillsyn för andra personliga behov.

Tidigare artiklar

I media om assistans

På Temat "Jakten på assistanstimmar" beskriver Tendens i SR-P1 effekterna av Försäkringskassans hårdare bedömningar. Hör drabbade personer berätta.

SR-P1 beskriver den försämrade assistansen

Förändringar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Den 15 januari uppdaterades det frågeformulär som anordnarna i Assistanskolls jämförelsetjänst besvarar. Förändringarna sker dels pga lagändringar, dels för att vissa frågor upplevts som otydliga.

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Förändringar

 • Det går att ange om anordnaren verkar utan kommersiella vinstintressen.
 • Vi frågar om kund/medlem i avtalet med anordnaren kan bli personligt ersättningsskyldig till anordnaren.
 • När anordnaren (om kunden har en egen budget) anger om den tar ut en administrationsavgift kräver vi inte längre att den ska inkludera en eventuell vinst.(Detta eftersom vinst inte bestäms i förväg i en ev. budget utan påverkas i efterhand t.ex. om oanvända medel för assistansomkostnader tas upp till vinst)
 • I frågan "Vem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter" tillkommer svarsalternativet "Enbart kund/medlem"
 • Frågan "Kontrollerar anordnaren belastningsregistret vid rekryteringen?" Ändras till "Kräver anordnaren utdrag ur belastningsregistret vid anställning av assistenter till assistansanvändare som är över 18 år?"
 • Det går nu att ange procentuell vinst i översikten av hur anordnaren genomsnittligt använder assistansersättningen till olika kostnadsslag. (Om man fortsätter att inte ange vinst antar vi att den som tidigare ingår i kostnadsslaget administrationskostnader)
 • Alternativet "Obligatorisk grundutbildning för assistenter" tas bort från avdelningen "I assistansen ingår: (utan extra kostnad för kunden)
 • Det är nu förberett för kommunala assistansenheter att delta i jämförelsen.
 • Information om anordnarens organisationsnummer samt tillstånd på IVO, Inspektionen för vård och omsorg anges i anordnarens profil.

Assistanskolls behovsräknare

Nytt! Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.

Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervjuer om Utredningen kring assistansersättningens timbelopp.
 • Intervjuer om Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning
 • Intervjuer om personlig assistans i valrörelsen
 • Med mera

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 254 assistansanordnare

Assistanskoll listar 254 assistansanordnare, av dessa har 230 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 230 anordnarna har tillsammans 10 500 kunder, vilket motsvarar ca 53,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 82,7 procent av de som väljer privata anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 82,7 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Hela Dig Assistans Stockholm AB
 • Lergöken Assistans AB
 • New Life Assistans AB
 • Omsorgsjouren Sverige AB

85 anordnare har nyligen uppdaterat sin profil


Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 075 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: