Nyhetsbrev 2009-05-18


Skatteverket om hantering av medel för assistansomkostnader vid byte av anordnare

Avsatta medel för assistansomkostnader kan inte flyttas från en anordnare till en annan när en kund byter assistansanordnare. Däremot kan det vara avtalat att anordnaren betalar omkostnader och timlöner för en före detta kunds assistenter av dennes avsatta medel

Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"
Citat:

"Före den nya lagstiftningen .. gick det att ta med sig sparade medel om man bytte assistansanordnare. Från den 1 juli 2008 är assistansersättningen en inkomst i anordnarnas näringsverksamhet och nu gäller samma skatteregler för assistansanordnare som för alla andra företag"

"Om anordnare 1 har gjort åtaganden som ingår i deras avtal och infriar dessa först efter bytet av anordnare bör anordnare 1 få avdrag i den utsträckning de tagit upp motsvarande inkomster för detta.
Kan avsatta medel även bekosta timlön och traktamenten för assistenter hos en före detta kund?
- Ja, om anordnare 1 tillfälligt anlitar personer som annars är anställda hos anordnare 2 för exempelvis en resa finns det inget som hindrar att anordnare 1 betalar ut lön och traktamente till de tillfälligt anlitade personer"

"Oanvända timmar betraktas som en tjänst som inte utförts, de timmarna kan då ges tillbaka till den assistansberättigade som därefter kan köpa assistans hos en ny anordnare"

Skatteverket granskar assistansbranschen

Oredovisade (Svarta) löner, avsättning av pengar som inte tas upp till beskattning samt inköp som inte rör assistans. Tre branschspecifika skattefel enligt Alf Järhall, sektionschef vid skattekontoret i Ängelholm.

Skatteverket, Alf Järhall - "vår granskning har visat tre branschspecifika skattefel" Citat från artikeln:

Om svarta löner "Misstänker ni en överenskommelse mellan assistenter och arbetsgivare?
- Ja, de har i vissa fall till och med själva hävdat att de fört förhandlingar om hur stor del som ska redovisas som lön och hur stor del som sedan ska betalas ut till den assistansberättigade, assistenter och företagets ägare"

"i de fall vi har upptäckt oredovisade löner har det i huvudsak varit privata företag och i något fall egna arbetsgivare, vi har inte sett det hos något kooperativ"

"Det har förekommit att pengar avsatts under flera år och sedan inte återförts till beskattning när den assistansberättigade bytt assistansanordnare eller avlidit"

"En kostnad är avdragsgill om den avser något som behövs för att assistansen ska kunna utföras. Vi lyssnar på assistansanordnarens argument och gör en bedömning utifrån det. Möbler kan exempelvis vara avdragsgillt om det är så att assistenterna verkligen använder de i sitt arbete och sliter ut dem"

Reaktioner på Lars U Granberg

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i Intervjun "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans" att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65.

Nu svarar en rad ledamöter i Socialutskottet och LSS-kommittén.

Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Om 20-timmarsgränsen: "Det är en fråga som bör diskuteras efter att alla remissvar kommit in. Men det är tydligt att LSS-lagstiftningen är tänkt till de med stora behov, därav en gräns på 20 timmar"

Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
"Att med enbart misstankar som grund sprida oro är ett dåligt politiskt agerande. Vi har inte uppfattat några som helst signaler om förslag att 65-årsgränsen ska ändras"

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet
"Jag anser att nybeviljande efter 65 måste kunna övervägas i framtiden, som Margareta B Kjellin (m) antyder, om jag förstår henne rätt. Att använda personlig assistans till att förbättra för fler, inte rasera"

Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
Om personlig service med boendestöd"Många funktionshindrade som inte har haft rätt till assistans, bland annat synskadade välkomnar den insatsen. Det innebär att det blir fler som får ett bra anpassat stöd. Ingen visste hur LASS skulle fungera när det infördes. Jag är helt övertygad om att det kommer att fungera bra"

Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
"Det rådde enighet i kommittén om att vid ett förstatligande av personlig assistans föreslå samma gräns som idag finns (20 h) för att assistansersättning enligt LASS ska utgå. Det är en markering av att LSS i första hand är till för dem med omfattande funktionsnedsättning"

Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg
"Jag är förvånad över att Granberg inte står för utredningen, utredningen var enig! Socialdemokraterna har ju haft möjligheter att förändra när de var i majoritet: Varför tog de inte chansen då?"

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna
"Ställer mig mycket frågande till Lars U Granbergs uttalande. Det finns inga som helst avsikter att återinföra 65-årsgränsen. Den togs bort 2001, alla partier var eniga och det förväntar jag mig att man är även fortsättningsvis"

Rapport från Arbetsmiljöverket om assistenters arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets tillsyn av assistans och hemtjänst 2008-2009 visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld. Det är dock oklart om problemen är större inom hemtjänst eller assistans. Tillsynsrapporten blir offentlig i slutet av maj 2009.

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld" citat från artikeln:

Det handlar om fysiskt och psykiskt våld, bemötande, kränkningar, sexuella trakasserier och mobbning, säger Alen Fazlic som säger att det delvis kan bero på avsaknad av rutiner i arbetsmiljöarbetet men också på den generella utvecklingen med mer våld i samhället. Det kan även hänga samman med att antalet assistansberättigade och nystartade assistansföretag hela tiden ökar"

"Ser ni någon skillnad mellan privata företag, kommuner och kooperativ?
- Nej, det är ungefär lika hos alla. På vissa ställen är kommunen lite bättre, på andra ställen är de privata lite bättre.
Samtidigt vet ni inte hur stora problemen är inom assistans respektive hemtjänst?
- Vi bedömer att det är ungefär lika, men eftersom resultaten inte är åtskilda mellan assistans och hemtjänst så kan jag inte ge ett säkert svar på det"

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts" Citat från artikeln:

"Hur detaljerade bör assistenternas arbetsbeskrivningar vara?
- Ju mer detaljerade desto bättre, så att assistenten så långt det går är medveten om vad arbetet kan komma att innebära. Samtidigt går det inte att täcka in allt som kan komma att hända i någons liv, vilket isåfall bör framgå av arbetsbeskrivningen"

"det går exempelvis att hoppa fallskärm i tandemhopp. Har en assistent kunskaperna att utföra detta, befogenhet från arbetsgivaren och tiden att utföra detta är det möjligt från Arbetsmiljöverkets sida"

"Det är viktigt att se vilka kunskaper de egna arbetsgivarna har, om det är en person som arbetat med arbetsmiljöfrågor är det naturligtvis inga problem, men vanligtvis behöver de skaffa sig kunskaper om arbetsmiljöarbete.
Planerar ni inspektioner av egna arbetsgivare?
- Vi funderar på detta just nu, och har börjat arbeta på en strategi"

Kommande artiklar

Reaktioner på Arbetsmiljöverkets rapport och intervjuartiklar om Arbetsmiljölagen i personlig assistans och assistenternas arbetsuppgifter. Fler reaktioner från politiker på Lars U Granbergs uttalanden och svar från Lars U Granberg.

Jämför och välj bland 138 assistansanordnare

Hittills har 138 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor Tillsammans har de 4012 kunder, vilket är 26,2 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 53,4 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror jan 2009)

Just nu uppdaterar många anordnare sina profiler vilket gör att antalet anordnare som uppges delta i Assistanskoll tillfälligt kan vara lågt.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2248 e-postadresser varav ca 270 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.orgSkicka sidan till: