Nyhetsbrev 2010-03-30

LSS - Propositionen

Regeringen lade den 23 mars 2010 fram propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet"

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"
Citat:

"Det vore önskvärt om regeringen bekände färg innan valet om "personlig service med boendestöd". En sådan proposition skulle verka över ett val, om alliansen vinner kan den verkställas, vinner vi kan vi besluta att inte verkställa den"

"SKL, Sveriges kommuner och Landsting, vill inte heller införa personlig service med boendestöd, jag ser egentligen inga problem att lägga all assistans under statlig regi, alltså via Försäkringskassan
Även assistans som idag beviljas i kommunerna?
- Ja, det borde kunna lösas."

Varför stödde inte ni Folkpartiets motion i höstas?
- Som i alla andra fall backade vi inte upp den, … I sådana här behandlingar kan man vara taktisk som Vänsterpartiet och stödja en motion, men sedan faller den normalt sett ändå. .. även om Folkpartiet stått på sig och motionen vunnit är det inget som säger att regeringen hade gjort något, efter varje mandatperiod finns det x antal motioner som fått bifall men som inte verkställs.

"Vi vill gärna se pröva förslaget med två nivåer på assistansersättningens schablonbelopp. Det är svårt för mig att idag se brister i en sådan uppdelning, men om brukarorganisationerna ser negativa följder vill vi gärna ta del av deras syn på detta"

"Alla är överens om att LSS-lagstiftningen är viktig, om vi kommer fram till att inte röra mer i kostnaderna kan man istället tillåta en viss kostnadsökning"

Tidigare artiklar

TEMA - Försäkringskassans behovsbedömning och behovsbedömningsinstrumentet

Regeringen föreslår ipropositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet" inga åtgärder mot den förändrade rättspraxisen vid bedömningen av grundläggande behov som berättigar till personlig assistans.

Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet"
Citat:

"Vi arbetade fyra år i kommittén, nådde en bred enighet på en rad områden, exempelvis om att helt förstatliga assistansen och att införa LSS-insatsen personlig service med boendestöd. Då borde man ha varit lite mer regeringsfähig och klarat av att leverera"

"LSS-kommittén hade faktiskt i uppdrag att lägga förslag för att dämpa kostnadsutvecklingen men istället låter regeringen Försäkringskassan härja fritt. Jag har stött på många enskilda som undrar vad vi lever i för sorts apartheidstat"

Om behovsbedömningsinstrumentet
"Här fanns det en välvilja från brukarorganisationerna i att arbeta fram något bra. I det läget tillåter man att det skär sig totalt, det är otroligt dåligt hanterat. Ansvarig minister Maria Larsson och Socialutskottets Ordförande Kenneth Johansson kan stå och prata så vackert om integritet men då får de väl också visa åtgärder och lite kraft. Verkligheten är att cyniska moderater på finansdepartementet dikterar villkoren och de övriga i alliansen bara jamsar med"

"Vi har inget gemensamt program ännu, efter att regeringen schabblat bort fyra års utredande får vi ta oss en ordentlig funderare på vad nästa steg blir.
Hur ser du på LSS-insatsen personlig service med boendestöd?
- Jag tror den har en funktion att fylla"

Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"
Citat:

"Ett förslag i propositionen som är särskilt viktig för oss i folkpartiet är förstärkningen av barnperspektivet och barnets rättigheter. Det är ett steg i rätt riktning. Vår ambition är att rätten till arbete och föräldraskap också måste tydliggöras för att uppfylla FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning"

"Brukarorganisationernas medverkan i det fortsatta arbetet är oerhört viktig, resultatet måste kunna accepteras av alla.
Hur ser du på handläggaren ska räkna minutrar för varje aktivitet?
- Det skulle vara i högsta grad integritetskränkande. Det strider mot LSS och FN:s konvention, det får inte bli en minutreglering. Var finns individen och dennes behov i en sådan hantering?"

"Hur bör en behovsbedömning göras?
- En mycket bra fråga som jag nog inte är rätt kvinna att besvara men jag tror att schablonisering måste finnas kvar. Sedan kan det finnas utrymme för viss behovsbedömning, men hur den ska se ut i detaljgrad och annat måste utredas och i det arbetet måste LSS och lagens intentioner vara en viktig vägledning"

"Många vittnar om att försäkringskassan redan börjat räkna minutrar vid bedömningarna?
- Jag vet att det förekommer och det är mycket olyckligt, det finns inget beslut fattat i dagsläget som stödjer att Försäkringskassan räknar minutrar vid bedömningarna vad jag vet"

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav"
Citat:

"Socialstyrelsen och Försäkringskassan måste anamma de krav brukarorganisationerna ställt, jag tycker inte de är hårt ställda"

"Personlig assistans är ett stöd som alla tycker är bra och behövligt, om vi får bestämma får de helt enkelt arbeta fram en lösning med schablonräkning av tiden"

"Försäkringskassan har på många håll redan startat ett arbete med att räkna minutrar vid bedömningarna och enbart räkna aktivitetstid vid bedömningarna. I praktiken sänker de nu kostnaderna för assistansen, trots att inga politiska beslut tagits på detta. Jag kan faktiskt undra om Försäkringskassan är rätt instans att genomföra sådana här bedömningar"

"Handlar det om att stoppa Försäkringskassan nu i deras skärande av timmar för människor som haft personlig assistans under lång tid har jag inget emot det. Jag kan tänka mig att verka i Socialutskottet för ett tydliggörande av de grundläggande behoven, människor ska inte behöva gå och vara rädda för att deras stödinsatser kan tas bort om lagen helt plötsligt tolkas på ett nytt sätt"

Tidigare artiklar

TEMA - assistans eller brist på assistans i andra länder

Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad"
Citat:

"som vi ryssar säger "Vi går en annan väg". Eftersom vi bor på första våningen har vi kunnat bygga en ramp så jag kan sätta mig i rullstolen, öppna dörren och rulla rakt ner på gatan"

"Vad skulle du behöva för att kunna bo själv?
- Framförallt skulle jag behöva pengar till att betala hyra och allt som behövs för att leva. Men om du menar hjälp för att kunna leva självständigt skulle jag säkert behöva en del stöd även för det, även om jag kan klara en hel del själv och jag skulle föredra att göra det mesta själv"

"Jag tror att det vore bra (personlig assistans), du skulle kunna klara mycket med en sådan service. Men hos oss ser jag problem, jag skulle vara rädd för att bli dominerad av assistenterna, vi är inte värda mycket i folks ögon här"

"Hur klarade du av att gå i skolan?
- Periodvis hade jag hemundervisning, men oftast fick jag hjälp till och från skolan antingen av mina föräldrar eller av en assistent som betalades av mina föräldrar. Vi betalade exempelvis en vaktmästare från skolan som hjälpte mig att komma till klassen"

Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland"
Citat:

"Det finns inte anpassade transportmedel, arbetsplatser eller skolor. Just nu arbetar vi med ett projekt där barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i vanliga skolklasser"

"Folk i allmänhet är mycket negativt inställda till personer med funktionsnedsättning, de är inte vana att se dem på gatorna, många blir till och med upprörda om de syns ute i samhället"

"Vi har institutioner för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Till exempel i staden Pionersky några kilometer från Kaliningrad bor 220 personer med ca 180 personal i en institution, villkoren är tuffa eftersom det finns väldigt lite möjligheter för de som bor där, det är ren förvaring, människorna göms undan och glöms bort av samhället"

"Jag har hälsat på många personer på institutionerna och läkarna har berättat för mig att ett stort problem är bristen på social omsorg. När föräldralösa barn hamnat där, har de fått funktionsnedsättningar på grund av bristande omsorg och stimulans, så har vårt system fungerat"

"I Kaliningrad vet ingen hur personlig assistans fungerar i Sverige eller att det överhuvudtaget kan vara på ett annat sätt. Det är en lång process att få människor att ändra uppfattning om vilka möjligheter personer med funktionsnedsättningar har"

Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland"
Citat:

"Stereotyperna håller på att förändras. Sedan gränserna öppnades har många lettländare rest till andra länder och sett hur människor med funktionsnedsättningar lever där"

"Du kan få hjälp med matlagning, att handla och städa några gånger i veckan, men det är främst för människor som lever ensamma"

"Om det inte finns någon som kan hjälpa personen och om han/hon inte har egna pengar att betala med är alternativet ett liv på institution"

Hur är livet på institutionerna?
- Människorna där är totalt beroende och har ingen möjlighet att arbeta, de äter, sover och tittar på TV. Där bor även en hel del personer med lättare funktionsnedsättningar som inte klarar att bo på egen hand"

Om det svenska behovsbedömningsinstrumentet med minuträknande
"Jag tycker att det är fel att räkna varje minut, eftersom det är helt omöjligt att förutse allt som en människa kan behöva, en person riskerar att inte få den hjälp han/hon behöver. Om du registrerar varje ögonblick av ditt liv, kommer du inte att ha tid för livet självt"

TEMA - Upphandling av assistans i kommunerna

Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning
Citat:

"Kunden är delaktig i hur assistansersättningen fördelas mellan olika poster, t.ex utbildning, omkostnadsersättning, lön, arbetsledning osv varierar för alla assistanser. Fördelningen mellan dessa kostnadsslag sker i dialog med kunden"

"Kunden är delaktig i hur assistansersättningen fördelas mellan olika poster, t.ex utbildning, omkostnadsersättning, lön, arbetsledning osv varierar för alla assistanser. Fördelningen mellan dessa kostnadsslag sker i dialog med kunden"

"För tillsvidareanställda assistenter (ca 2/3 av de anställda på Södermalm) ersätts 37-timmarsveckan med 40-timmars vecka (med samma lön som tidigare) och jourersättningen blir 24,40 kr/timme på vardagar och 48,85 på helger. I HÖK-avtalet som tillämpas för tillsvidareanställda i kommunen är ersättningen för jour 30,70 kr på vardagar och 61,40 på helger. (OB-ersättning är i princip likadan mellan avtalen) Göran Fredriksson kommenterar.
- Frösunda tillämpar här kollektivavtalet skrivet mellan Kommunal och Vårdföretagarna, där anställningsförhållandena är väl reglerade. Assistenterna får även övertidsersättning vid aktivt arbete. Samtidigt innebär Vårdföretagarnas avtal att de assistenter som idag är visstidsanställda via kommunens PAN-avtal (ca 1/3 av de anställda) får samma arbetstid (40 timmar) som tidigare och rätt till jourersättning. Dessutom får anhörigvårdare i kommunen som idag inte har varken jourersättning eller OB-ersättning, nu rätt till det"

"som företag tillämpar vi samtidigt 1 månads uppsägningstid även när den assistansberättigade inte längre vill anlita Frösunda eller vill byta assistent"

"Självklart finns det en risk vid en övergång att medarbetare väljer att inte följa med. För oss är det viktigt att informera om hur vi arbetar och vilka fördelar det finns med Frösunda som arbetsgivare"

Tidigare artiklar

TEMA - LSS-handläggarens roll

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "våra LASS-handläggare går en ettårig internutbildning"
Citat:

"Nu utbildas alla nyanställda handläggare med handledarstöd. Allt görs centralt i Stockholm eftersom vi vill gå ut med samma budskap till alla"

"I omvärldskunskap diskuteras vi vad som sker utanför kassan, vad som debatteras i medierna, kritik mot kassan eller debatt som finns kring olika lagändringar"

"Internmeddelandena (IM) publiceras internt på vårt intranät och gäller i ett år, tanken är att de kontinuerligt ska inbarbetas i nya versioner av vägledningen för assistansersättning"

Om att personer med funktionsnedsättning är med i utbildningen
"Jag vet att det gjordes tidigare, men det ingår inte idag.
Varför det?
- Det kan jag inte svara på, men detta kan vara något vi kan ta upp till diskussion framöver
. Kan det förekomma på lokala försäkringscentra efter grundutbildningen?
- Ja, vet inte om det sker men visst skulle det kunna göras vid lokala utbildningsinsatser/nätverksträffar
. Ser du någon fördel i yrkesrollen om en handläggare har en egen funktionsnedsättning?
- Tror inte det gjorts någon studie på det, men isåfall ska det inte få påverka handläggarens hantering av försäkringen"

Kommande artiklar

Intervju där kommunala beslut på personlig assistans granskas. Intervju med Veronica Hedenmark om Assistansuppropet.


Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.

Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Jämför och välj bland 175 assistansanordnare

Assistanskoll listar 175 assistansanordnare, av dessa har 162 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 5 865 kunder, vilket är ca 31 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 766 (dec. 2009) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (okt 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 49 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 63 procent av de som väljer en privat anordnare.

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

  • Mitt Liv

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Amelia Personlig Assistans AB
  • AssistansLotsen AB
  • E NKVABassistans
  • Enigheten Personlig Assistans AB
  • Hela Sveriges Assistans AB
  • Primacura AB
  • Skånes Nord Ost Kooperativ EK
  • Vivida Assistans AB

Frågeformuläret

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att svara på de nya frågorna i frågeformuläret.

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"

Debatt om personlig assistans

Debatt om personlig assistans 12 april
Branschorganisationen Assistansanordnarna bjuder in till debatt om behovsbedömningar och regelverk i personlig assistans. I debatten deltar politiker, jurister och representanter för Kommunal, Försäkringskassan och Svenskt Näringsliv.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.

Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: under april 2010 börjar vi med annonser på assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 3 465 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: