Nyhetsbrev 2010-05-27

Socialutskottets betänkande om LSS-propositionen

Socialutskottet tillstyrkte den 18 maj 2010 regeringens proposition Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet, beslutet tas officiellt i riksdagen den 27 maj. Socialutskottet föreslår inga lagändringar som stoppar Försäkringskassans förändrade bedömning av grundläggande behov. Socialutskottet gör dock ett tillkännagivande om behovsbedömningar i personlig assistans.

Intervjuer om Socialutskottets betänkande

Elina Linna, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet "Tillkännagivandet innebär att regeringen brustit i omdöme"
Citat:

I och med att majoriteten står bakom det, erkänner allianspartierna att regeringen har brustit i omdöme. Mötena med brukarorganisationerna och Försäkringskassan och Socialstyrelsen var dock så omskakande att det redan då kändes att det skulle bli ett skarpt uttalande från Socialutskottet.

Ett tillkännagivande är inget man bara kan strunta i, det är en tydlig markering av riksdagens åsikt, så det vore önskvärt om Försäkringskassan återigen börjar räkna med de grundläggande behoven i sin helhet i sina bedömningar.

Om regeringen har underlag borde de återkomma långt innan mars-juni nästa år när instrumentet och rapporten från Försäkringskassan om bedömningar av grundläggande och andra personliga behov ska vara klara. Enskilda riksdagsledamöter kan också väcka interpellationer till regeringen tidigare för att driva på detta

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialutskottets ställningstagande är en stark markering"
Citat:

I praktiken anser jag att det innebär att instrumentet inte ska vara integritetskränkande eller detaljerat med minutangivelser mer än vad som är absolut nödvändigt för att det ska fylla sin funktion.

Jag vill inte säga att man ska ha en schablonmodell, för då är det ingen individuell prövning vilket det ska vara i en rättighetslagstiftning, men det ska vara så lite minuträknande och detaljer som det bara går.

Skulle ett förslag från regeringen kunna vara lagstiftning kring vad som ska räknas i de grundläggande behoven vid behovsbedömningarna och att Försäkringskassan går tillbaka den tolkning de hade fram till 2007?
- Det kan det vara, vi vill isåfall få ett underlag för att ta ett sådant beslut, eftersom tolkningen idag är regeringsrättsförankrad.
Skulle du vilja se en sådan lagändring?
- Ja, om det visar sig att den nuvarande tolkningen inte stämmer med intentionerna i LSS

Försäkringskassan bedömer ju att alltfler kommer att falla under 20-timmarsgränsen i år...
- Ja, därför betonar vi att så fort underlag finns ska riksdagen ha en redovisning, tillkännagivandet är en stark markering från Socialutskottets sida.

Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet - "magstarkt av Försäkringskassan att tala om mytbildning kring behovsbedömningarna"
Citat:

Bör Försäkringskassan återgå till den tidigare bedömningen av grundläggande behov som gällde före 2007?
- Ja, jag anser att tillkännagivandet i utskottsbetänkandet understryker detta.

När jag frågade om det som pågår nu är en förändrad inställning och hantering av Försäkringskassan sade hon (överdirektör Adriana Lender) att "det var en mytbildning" att de ändrat behovsbedömningarna. Jag sade att det var magstarkt att uttrycka sig så när brukarorganisationer liksom advokatbyråer ser en tydlig omsvängning.

Vi har sagt att vi ska ha ett gemensamt program i handikappolitiken, det arbetas på detta och jag skulle tro att det kan komma runt Almedalsveckan i början på juli.

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Socialutskottets tillkännagivande är ett förtydligande av lagstiftningen"
Citat:

Hela Socialutskottet har reagerat på Försäkringskassans bedömningar av personlig assistans. De signaler vi har fått från brukarna stämde inte riktigt med den bild som gavs i regeringens proposition.

Om Försäkringskassans tolkning av grundläggande behov
Försäkringskassan säger att de inte kan backa sedan de fick stöd i Regeringsrätten.
- Jo, men samtidigt kommer våra skrivningar i tillkännagivandet att antas tillsammans med propositionen i riksdagen, det är markeringar Försäkringskassan bör ta till sig.
De skulle kunna backa utifrån det, menar du?
- Det tycker jag, detta är ett förtydligande av lagstiftningen.

Om bedömningsinstrumentet
Perspektivet att det är ett verktyg för den enskilde har saknats helt. Exempelvis när handläggaren frågar om hur lång tid olika saker tar och trots detta bedömer en annan tidsåtgång, är det inte den enskildes verktyg.

Tidigare artiklar

TEMA - Kvalitet i personlig assistans

John Magnus Roos - "assistansanvändaren reduceras till ett objekt om enbart aktivitetstid räknas vid bedömningarna"

John Magnus Roos är författare till doktorsavhandlingen Quality of personal assistance- shaped by governments, markets and corporations från psykologiska institutionen på Göteborgs universitet 2009.

Citat från intervjun:

De som hade en kommunal assistansanordnare upplevde ofta att det kom flera olika assistenter, att assistenterna följde ett speciellt schema och att det var bestämt på förhand vad de skulle göra. I kooperativ/privata företag kunde man i högre grad välja sina assistenter och var med och bestämde hur assistansen skulle utföras.

Jurister kan behövas dels för att få hjälp med kommunikation, dels för att få hjälp från en utomstående att tolka och förklara ens behov för handläggaren, att förbereda sig och föra sin talan. Jag är inte emot att man får den hjälpen, men jag reagerar mot att personer får olika stöd beroende på vilken anordnare de har.

...uppdelning av behov med tidtagarur blir mycket missvisande och många hamnar mittemellan…Om du ska leva ett liv som andra så behöver assistenten många gånger finnas i bakgrunden och ge assistansanvändaren möjlighet att sköta aktiviteten på egen hand, det kanske tar längre tid men det blir mer likt andras liv.

Det är intressant att titta på vilka som inte gör aktiva val. Du kanske inte är kapabel att välja och har inga anhöriga som driver dina frågor, du kanske är deprimerad efter att ha fått en funktionsnedsättning, det kan vara den svagaste gruppen i samhället vi talar om här.

Grunden för vad assistans kan ges för bör dock utgå från ett aktivitets- och deltagarperspektiv. Eftersom målsättningen är att "leva ett liv som andra" bör man utgå från personens vardag, om assistansen exempelvis ska ges för städning, utomhusarbete, socialt liv, föräldraskap, att kunna arbeta och så vidare.

Fulldelaktighet.nu lägger ut debattinlägg fram till riksdagsvalet

På bloggen Fulldelaktighet.nu medverkar 12 författare, alla tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Debattinlägg publiceras varje dag fram till riksdagsvalet den 17 september 2010.

Exempel på debattinlägg på Fulldelaktighet.nu

Assistanskoll planerar tjänst med tips inför behovsbedömningar

Adolf Ratzka - Pigg och frisk med personlig assistans

Assistanskoll planerar att skapa en lista med tips på vad man bör komma ihåg att ta upp vid behovsbedömningen på Försäkringskassan. För att få assistans via Försäkringskassan ska du bedömas ha minst ha 20 timmar per vecka i de fem grundläggande behoven personlig hygien, måltider, klä av- och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap. Det finns många behov man kan ta för givet och som man ser först när andra beskriver dem, därför är det viktigt att du går igenom dina behov noga före mötet med handläggaren, och bedömer hur många minuter du behöver per dag. Varje minut kan vara viktig! Har du bra tips hör av dig till kenneth.westberg@independentliving.org

TEMA - Tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans

Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"
Citat:

Min uppfattning och även Socialstyrelsens, jag har skriftligen ställt frågan till dem, är att den stränga socialtjänstsekretessen inte gäller insatser enligt LASS.

Hur anser du att man ska betrakta domar där personer dömts för brott mot tystnadsplikt i verksamhet inom LASS?
- Jag känner bara till en fällande dom enligt LASS och den gäller en personlig assistent i kommunal verksamhet i Skåne som i slutet av 1990-talet dömdes till dagsböter för ett tystnadspliktsbrott. I den domen diskuteras inte alls frågan om huruvida tystnadsplikt gällde enligt LASS. Tings- och hovrätten såg det som självklart eller anade kanske inte problematiken.

Man bör vara noga med svåra distinktioner när lagar stiftas. Samtidigt har ingen så vitt jag vet observerat dessa brister, förrän Socialstyrelsen våren 2008 tillskrev regeringen i frågan. Det är lätt att vara kritisk men i så fall bör vi alla som nu har synpunkt er samtidigt vara självkritiska.

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"
Citat:

Det blir även tydligt att krav på dokumentation och tystnadsplikt ska gälla för personlig assistans som utförs med assistansersättning.
Har det inte gällt tidigare?
- Det beror på lagtolkningen, men det är inte självklart, om man läser så står det i LSS att bestämmelserna gäller "enligt denna lag" då är det enbart LSS som avses. Samtidigt har tanken aldrig varit att LASS skulle vara oreglerad, det här är en konsekvens av att man inte var tillräckligt tydlig när lagen skrevs.

Vi hade velat ha det ännu tydligare, så att det står i LSS att det som gäller där också ska gälla för personlig assistans med assistansersättning. Vi har dock möjligheten att förtydliga detta i våra handböcker där vi kan lyfta fram bestämmelsen i socialförsäkringsbalken.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer kring Försäkringskassans rapport om felaktiga utbetalningar av assistansersättning och intervjuer kring mediabilden av fusk inom personlig assistans.
 • Intervjuer om Socialutskottets betänkande och tillkännagivande om behovsbedömningar i personlig assistans.
 • Artiklar om vad som är/bör vara kvalitet inom personlig assistans.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


-------------------------------------

Independent Living Institute bjuder in till workshop för tillgänglighetsaktivister

Mellan den 29 maj och den 2 juni kommer Independent Living Institute till Ta Plats i Kulturhuset för att undersöka hur det gick med de storstilade politiska löftena. Hur långt kom vi? Hur mycket återstår? Och vad är bästa sättet att gå framåt?

Workshop för tillgänglighetsaktivister

Tisdag 1 juni
Föreningen JAG:s konferensanläggning
Klara Södra Kyrkogata 1 (entré från gatuplanet i husets hörn)
kl 10:00 - 12:30

Onsdag 2 juni
STILs lokaler
Arenavägen 63 7 tr (Aftonbladets hus vid Globen)
kl 10:00 - 16:00

Läs hela programmet för alla evenemangen

Anmäl dig
Fri entré men utrymmet är begränsat


-------------------------------------

Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


-------------------------------------

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


-------------------------------------

Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


-------------------------------------

Jämför och välj bland 180 assistansanordnare

Assistanskoll listar 180 assistansanordnare, av dessa har 167 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 5 861 kunder, vilket är ca 31 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 799 (jan 2010) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (dec 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 50 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 61 procent av de som väljer en privat anordnare.


-------------------------------------

Jämförelse av kollektivavtal

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


-------------------------------------

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Borås Assistans Aktiebolag
 • Freja Assistanstjänst AB
 • JA-assistans AB
 • Rik Assistans
 • Together Personlig Assistans HB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Anemon Personlig Assistans AB
 • Assistanspoolen i Järfälla KB
 • EM Competenspool AB
 • MM-assistans Dalarna AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Råhlander Assistans AB


-------------------------------------

Uppdatera!

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


-------------------------------------

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


-------------------------------------

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


-------------------------------------

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 3 685 e-postadresser varav ca 290 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: