Nyhetsbrev 2010-12-21

OBS! Inom kort publicerar Assistanskoll en intervju med Socialstyrelsens tillståndsenhet om de kommande tillståndskraven för assistansanordnare.

Kritik mot Försäkringskassans syn på grundläggande behov

Socialdemokraterna, Lennart Axelsson - "Vi stödjer en lagändring i § 9a i LSS"
Citat:

Det behövs en lagändring i § 9a i LSS där grundläggande behov definieras så att man återgår till hur de bedömdes före 2007.

Kan man tycka att det synd att viktiga frågor kanske inte går att genomföra trots att det finns en majoritet i riksdagen.

Nu känns det som att man håller på att frångå intentionerna och då ligger det inte långt bort att man längre fram börjar dela på assistenter, och återskapa institutioner i någon form.

I små kommuner med dålig ekonomi kan de som har kommunala assistansbeslut bli uthängda i lokaltidningarna, även om det inte sker med namn.

Agneta Luttropp, Miljöpartiet de gröna, - "Jag stödjer en lagändring i § 9a LSS som definierar grundläggande behov"
Citat:

Det är bra är att man utgår från behov istället för diagnos, det är en central utgångspunkt, men att bara överföra behovstid till en tidsaxel i antal minuter fungerar inte i praktiken.

Vi anser att det måste det vara möjligt för den enskilde att få ansöka om dubbel assistans under tiden man undersöker behov av bostadsanpassning eller hjälpmedel, ärendet inte ska behöva vara färdigutrett

I slutbetänkandet föreslogs det sex månaders sjukhusvistelse för alla..
- Det tycker jag är rimligt, jag vill uppmana regeringen att så fort som möjligt utreda och lägga fram ett sådant förslag.

Kammarrättsdom klassar fler behov i matsituationen som integritetskänsliga
Citat, Hanna Eriksson, jurist på STIL

Kammarrättsdomen klargör att det inte enbart är förmågan att föra gaffeln till munnen som ska avgöra om måltiderna ska bedömas som ett grundläggande behov eller inte.

Här tar man även hänsyn till att kvinnan (som har en kraftig synnedsättning) behöver hjälp löpande under måltiden med att hitta maten på tallriken/bordet, hälla upp dryck, städa upp om hon spiller osv.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Jag bedömer att kammarrättens dom inte ska ses som prejudicerande"
Citat:

Jag bedömer att kammarrättens dom inte ska ses som prejudicerande utan mer som ett avgörande i ett enskilt ärende.

Försäkringskassan ska före den 8 januari ta ställning till om domen ska överklagas.

Tidigare artiklar

Kritik mot förändrad syn på jourtid i assistans

Enligt Föreningen JAG och Arbetsgivarföreningen KFO har Försäkringskassan börjat förändra tillämpningen av när och hur jourtid förläggs i personlig assistans.

Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"
Citat:

I det här fallen har Försäkringskassan dock erkänt att de assistansberättigade behöver uppmärksamhet av en vaken assistent, men trots detta bedömt det som jourtid.

Jag vet inte om det handlar om en okunnighet om arbetsrätt eller om man bara testar vad som går att driva igenom.

Idag undviker många att söka fler assistanstimmar, även om de behöver det, av rädsla för att de istället ska bli fråntagna de timmar de har.

Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"
Citat:

På natten har du antingen vaken natt eller jourtid. Under jourtid ska man kunna vila eller sova och gå in vid akuta situationer, om man ska vara vaken är det vaken natt och ordinarie arbetstid.

Vid ärenden i sjukförsäkringen gör man på samma sätt tveksamma avslag och skickar ärenden till förvaltningsdomstolarna. Det kan ta lång tid innan ärendena avgörs och under tiden kan enskilda individer drabbas mycket hårt.

Redan idag är assistansen ett yrke med många jourtimmar vilket innebär att assistenterna befinner många timmar på arbetsplatsen utan att få full lön.

Tidigare artiklar

Kritik mot effekter av ett differentierat schablonbelopp

Eva Olofsson i Vänsterpartiet ställer en fråga till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson om negativa för assistansberättiagde av ett differentieerat schablonbelopp. Maria Larsson svarar.

Eva Olofsson (V) fråga till och svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson om inlåsningseffekten av ett differentierat schablonbelopp
Citat:

Den nya modellen kräver att man i ännu högre grad idag måste vara beredd att planera sitt liv i detalj för så länge som två år framåt i tiden.

Även Försäkringskassan själva medger att detta är en negativ konsekvens som innebär en begränsning i livssituationen. Det finns också en oro för ett ökat antal integritetskränkande frågor vid bedömningar av rätten till assistans.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Socialstyrelsen om den kommande tillståndsplikten för assistansanordnare som börjar gälla från 1 januari 2011.
 • Information om de lagändringar som träder i kraft i LSS från 1 januari 2011.
 • Fler intervjuer med politiker om grundläggande behov ska delas in i integritetskänsliga delar eller ej.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


Jämför och välj bland 195 assistansanordnare

Assistanskoll listar 195 assistansanordnare, av dessa har 179 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 179 anordnarna har tillsammans 6 198 kunder, vilket motsvarar ca 32 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 61 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 886 (sep 2010) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3400 personer (dec 2009) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 51 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 61 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • Redvisa i Norrköping AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Bas Malmö HB
 • Alma assistans AB
 • Brukarkooperativet JAG
 • Hela Sveriges Assistans AB
 • Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Prime Care AB
 • Rikskooperativet Blå Assistans
 • Tindra Personlig Assistans AB
 • Ågrenska Assistans

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 055 e-postadresser varav ca 340 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: