Regeringen lämnar proposition om assistansersättning

Den 20 september lämnades en ny proposition om assistansersättningen som en del av regeringens budgetproposition (sid 213ff). Bland annat föreslås att myndigheter ska få göra oanmälda inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter och att anordnarna blir skyldiga att anmäla om assistansersättningen används felaktigt.

Att propositionen lades i budgeten kritiserades direkt av Vänsterpartiets talesperson för funktionshinderfrågor.

Eva Olofsson, "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har bråttom att få igenom dem"

Reaktioner på propositionen

Assistanskoll har gjort intervjuer med politiker, assistansberättigade, forskare, jurister och företrädare för brukarrörelsen. Gemensamt för dessa är att de är kritiska till det som nu sker.

Anna Hollander, professor i rättsvetenskap - "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinåtgärd i LSS"
Citat:

"Jag tycker regeringen har för dåliga kunskaper om fusket för att det ska vara ett argument för så här allvarliga ingrepp"

"… kontrollen (ska) inte göras annat än om det finns starka skäl, som misstanke om att exempelvis assistansberättigade inte får det stöd de ska ha…"

"Det blir svårare att välja anhöriga som assistenter, när det leder till oanmälda hembesök om assistenten inte anställs av kommunen"

"Inom kommunerna finns det tankar om att de fått för mycket resurser. Då ställs grupper mot varandra på ett otäckt sätt"

"Dilemmat är att skattefinansierade bidrag nu blir vinster som staten inte kan kontrollera. Vinsterna går inte alltid tillbaka till verksamheten, istället hamnar en del i skatteparadis. Staten har haft dålig kontroll av anordnarna hittills, och istället mest kontrollerat individen"

Ninnie Wallenborg, assistansberättigad - "otroligt integritetskränkande att släppa in en främmande människa i mitt hem"
Citat:

"Lite skämtsamt kan man säga att de skulle ha tur om jag var hemma en vardag på kontorstid, men detta är å andra sidan verkligen ingenting att skämta om"

"Jag undrar också vad de ska kontrollera? Att personen verkligen är på plats, eller vad? Tidrapporter fylls i efter avslutat pass så jag begriper inte hur kontrollen ska gå till. Skulle man vilja "fuska" så ser jag inte hur dessa oanmälda besök ska hindra det"

"Det har varit en trygghet för många att få ha sin privata sfär hemma, där man inte behöver släppa in myndighetspersoner"

"Om anordnaren ska försäkra sig om att ha fullständig insyn i den assistansberättigades liv så måste man i praktiken ha en person från kontoret stationerad hos varje assistansberättigad, annars får assistenterna fungera som informationskälla"

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "den assistansberättigades självständighet hotas"
Citat:

"Att anordnarna ska betala tillbaka assistansersättning om de kunnat veta om något är fel, det innebär att assistenterna ska rapportera"

"Hon (Maria Larsson) sätter fusket före brukarens möjlighet till en självständig assistans och en trygg relation till assistenterna"

Eva Olofsson avvisar dock inte oanmälda hembesök.
"Samtidigt anser jag att det i en del fall där närstående är de som står för all eller nästan all assistans skall finnas insyn för att kunna se till att den assistansberättigade får den assistans han/hon har rätt till"

Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"
Citat:

"Vansinnigt! Det drabbar starkt brukaren som hela tiden upplever sig som kontrollerad och värderad. Detta drabbar även personliga assistenter som ska hålla koll på att alla timmar används korrekt"

"När lagen kom var det en "frihetslag" där människor med handikapp (som det hette då) skulle få möjlighet och rätt att leva som andra. Vi håller på att gradvis överge den intentionen"

"Fuskutredningen, Susanne Billums betänkande, kan tyvärr komma att innebära försämringar och fungera som alibi för att göra detta"

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"
Citat:

"Det här är ju en fråga som berör så många människor väldigt mycket så det känns inte bra att man har gömt den inne i en budgetproposition. Det borde ha varit en egen proposition"

"… om det är tänkt att de(anordnarna) ska fungera som några slags spioner eller göra bedömningar av behov av personlig assistans då är det en helt annan fråga"

"… spontant kan jag tycka att det vore rimligt att detta bara sker i de fall där man misstänker att det inte står rätt till. Det får ju inte bli en form av kollektiv bestraffning"

Om yttrandet från SKL:s expert Peter Sjöquist om att begränsa assistans till 24 tim/dygn.
"Ett anmärkningsvärt uttalande tycker jag. Utgångspunkten i det samhälle som jag vill ha är att samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett vilket behov man har, annars hamnar vi fullständigt fel tycker jag"

Henrik Petrén, RBU - "Paradigmskifte i synen på assistansberättigades rätt till integritet"
Citat:

"Det här är en felsyn i grunden där man dessutom verkar utgå från att assistansanvändare alltid finns i sina hem och kan inspekteras där"

"Enligt LSS ska den assistansberättigade leva ett självständigt liv. Nu ska anordnarna kontrollera de assistansberättigade och bli en förlängd arm åt staten"

"Kostnadsutvecklingen bidrar naturligtvis men framför allt finns det starka krafter som anser att "de har nog fått det lite för bra" och att den här friheten inte är rimlig"

"Visst kan man dra paralleller till FRA-debatten och liknande, men detta tror jag handlar mer om att man tycker att "de" har fått det för bra och att "de" borde tåla lite granskning. Då måste "överflödig" tid hittas och plockas bort"

Tidigare artiklar

Vilhelm Ekensteen: "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är"

Läs Vilhelm Ekensteens Debattartikel på SVD Brännpunkt

Läs Äldre- och Folkhälsominister Maria Larssons replik på SVD-Brännpunkt

Assistans dras in för 11 procent av de som omprövas tvåårsomprövas

Under perioden 1 jan till 31 juli 2012 fick 11 % av de som tvåårsomprövades sin assistansersättning indragen. Orsaken antas vara Försäkringskassans nya rättspraxis för grundläggande behov.

11 % fick assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Samtidigt har antalet nybeviljanden minskat kraftigt sedan 2009. Frågan är om även detta är en följd av den förändrade rättspraxisen?

Se vilka anordnare som fått tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

36 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd. Av 459 avgjorda ärenden den 12 januari hade 285 assistansanordnare fått bifall och 85 fått avslag, 26 har avvisats och 56 avskrivits.

Transparensindex, TI sedan 1 nov på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om regeringens proposition om assistansersättning.
 • Intervjuer om avtalet mellan anordnare och assistansberättigad.
 • Med mera.
------

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 231 assistansanordnare

Assistanskoll listar 231 assistansanordnare, av dessa har 218 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 218 anordnarna har tillsammans 9158 kunder, vilket motsvarar ca 46 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 80 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 895 (augusti 2012) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 80 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Acepto Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Alpha Personlig Assistans
 • Assistans ViKan AB
 • Assistansbolaget i Sverige AB
 • Atlas Assistans AB
 • Blå Assistans
 • Brukartorget AB
 • Clara Assistans AB
 • ENKV assistans
 • Jeta Jon AB
 • Kooperativet Castor
 • Kronan Assistans HB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 200 e-postadresser varav ca 560 är assistansanordnare och 975 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81Skicka sidan till: