Nyhetsbrev 2009-12-01

TEMA- "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande"

Under utvecklingen av behovsbedömningsinstrumentet har Försäkringskassan uttalat (i intervjun: "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande") att endast "aktiv tid" ska vara assistansgrundande.

Vilhelm Ekensteen, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade - "Assistansreformen riskerar att slitas i trasor"
citat:

"Var och en med egen erfarenhet av personlig assistans vet att ett assistansbehov inte alltid består av ett i förväg utpekbart antal specifika "aktiviteter".

"Man (Försäkringskassan) förskansar sig bakom att begreppet "tid till förfogande" inte återfinns i lagstiftningen. Vi skulle kunna kontra med att begreppet "aktiv tid" inte heller står där"

"I dag har den överväldigande majoriteten assistansberättigade ett fungerande liv grundat på assistansbeslut utifrån försäkringskassornas kännedom om deras förutsättningar. Den som vill slå sönder detta genom ett dogmatiskt minuträknande "aktiv" tid tar på sig ett mycket stort ansvar"

Folkpartistisk motion kräver stopp för Försäkringskassans hårdare hållning

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
Citat:

"Föräldraansvaret skulle kunna lyftas in i barnperspektivet i LSS och rätten till arbete skulle kunna förtydligas i skrivningen om delaktighet i samhället, detta behöver fastställas i alla LSS-insatser, inte bara personlig assistans"

"Alla i LSS-kommittén var mycket besvikna på att Försäkringskassan satte igång med detta samtidigt som vi arbetade med de här frågorna"

"Idag har det blivit en hysteri med absoluta gränser. Eftersom Försäkringskassan och SKL, Sveriges kommuner och Landsting, ogillar LSS skjuter de till absurditet in sig på att det ska finnas regler och gränser. Jag ser hellre att handläggaren kan föra ett resonemang med den sökande och i en individuell bedömning komma fram till en lösning"

"..skadade assistansens rykte oerhört, under flera år så kom trivselpengarna upp var vi än var och diskuterade, det tog över nästan allt annat. Men efter lagändringen juli 2008 om att all assistansersättning ska gå till assistans så borde den här frågan vara avförd från dagordningen"

Vänsterpartiet stödjer Folkpartiets motion och vill stoppa "personlig service med boendestöd"

Elina Linna (V) - "Jag stödjer Folkpartiets motion"
Citat:

"Ja, jag stödjer fp:s motion, men eftersom den just nu är under beredning i Socialutskottet kan jag inte säga mer efter justeringen den 3 december är betänkandet offentligt"

"För mig är rätt att arbeta och att kunna vara en förälder en självklar del i vad LSS bör handla om. LSS är och ska vara en rättighetslag med syfte att stärka den enskildes ställning samt främja dennes självbestämmande. Myndigheter har idag en okunskap eller ovilja att ta dessa aspekter av livet i beaktande"

Äldre och folkhälsominister Maria Larsson svarar på fråga från Elina Linna (V)
Maria Larsson svarar på Elina Linnas uppmaning att stoppa Försäkringskassans hårdare bedömning av vad som anses vara ett grundläggande behov.

TEMA - individuella eller arbetstekniska hjälpmedel?

Gun Nilsson, mamma till Annica Nilsson - "Hade vi haft råd med takliftar hade vi köpt det för länge sedan"
Citat:

"Hur motiverar landstinget att liften ska bekostas via assistansersättningen?
- De menar att den är till för att assistenternas arbetsmiljö och för att de ska kunna hjälpa Annica"

"De menar vanligtvis att hjälpmedel som Annica själv kan vara med och styra ska ses som individuella, men det känns som att hjälpmedlen blir arbetstekniska så fort en assistent rör vid dem. Genom åren har det varit diskussioner kring allt utom själva rullstolen"

"Annica har en egen budget i OP assistans där vi bara använder Annicas egen assistansersättning, ju mer pengar som går till hjälpmedel ju mindre finns det kvar till assistenternas löner och utbildning"

Pernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?"
Citat:

"Du är alltså inte delaktig om du inte kan använda dina armar, vilket är en föråldrad människosyn som innebär att assistenterna flyttar runt på ett vårdpaket. .. när en hel organisation genomsyras av de här tankarna blir jag rädd"

"En rullstol får du exempelvis betala 1000-2000 kr per månad för i hyra. Med tanke på att den som behöver den här typen av hjälpmedel ofta behöver flera så kan det dra iväg till hyreskostnader på 4-5000 kr per månad"

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet - "rätten till hjälpmedel behöver tydliggöras i lagstiftning"
Citat:

"Assistansanordnarna har som arbetsgivare ansvar för enklare arbetstekniska hjälpmedel, landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar, ansvarsfördelningen är tydlig"

"Om det däremot krävs en lagändring i HSL, Hälso- och sjukvårdslagen behöver riksdagen godkänna detta. Eftersom LSS-propositionen är på gång och beräknas komma till våren, i mars, så bör en lagändring av HSL kunna läggas fram då"

"Varför har inte någon förändring gjorts från regeringshåll tidigare?
- Vi hade det inte som direktiv i LSS-kommittén, det är svaret för min del. Annars vet jag inte, jag hoppas man väntat in rätt tillfälle, men nu kan jag inte låta bli att agera"

Trots regeringsrättsdom betalar vissa kommuner inte ut sjuklöner

Hanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner"
Citat:

"Trots att vi lämnar in underlag i form av frånvaroanmälan undertecknad av den sjuke assistenten, intyg från den assistansberättigade om vikarien samt uppgifter om lön, kollektivavtal och övriga kostnader säger de att det inte är klarlagt att det finns en merkostnad"

"Hudiksvall har fortfarande en egen tolkning av hur beräkningen av merkostnad ska göras, vilket gör att de anser att det inte finns någon merkostnad för sjuklöner. De har även sagt att de inte anser att Regeringsrättens dom är prejudicerande"

Besparingsförslag med tre schabloner minskar assistansberättigades flexibilitet

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Tre schabloner kan minska flexibiliteten men ger bättre kostnadstäckning"
Citat:

"Vi vill hitta en modell som ger en så bra kostnadstäckning som möjligt genom att OB-kostnaderna täcks in på bästa sätt. Tanken är att bevilja ett individuellt beräknat schablonbelopp utifrån hur assistansbehovet ser ut under dygnet"

"Om den assistansberättigade däremot vill ändra på användningen mellan olika tider på dygnet med olika OB-ersättningar, ska han/hon ansöka om en ny fördelning av timmarna. Om den assistansberättigade lägger fler timmar på tid med lägre OB-ersättning utan anmäla detta, riskerar han/hon att bli återbetalningsskyldig"

"Hur bemöter du kritik att livet blir inrutat av detta?
- Det finns behov av kontroll eftersom det annars finns en risk att brukaren från början kan få för höga timbelopp utbetalade mot vad han eller hon senare faktiskt utnyttjar"

DEBATT - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"

Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes"
Citat:

"Självständigt" i den vanliga bemärkelsen att klara sig på egen hand har naturligtvis inget med independent Living att göra vilket står för självbestämmande. IL-rörelsen har alltid fastslagit att det inte är målet att vi gör allt själva på egen hand utan att vi bestämmer vad som ska göras, hur, när och var"

"I ett behovsbedömningssammanhang av personlig assistans stöder därmed den svenska texten av Konventionen utgångspunkten att vi alltid ska göra så mycket som möjligt på egen hand oavsett hur mycket tid, ork och hälsorisker det skulle innebära och framför allt oavsett vilka andra aktiviteter vi anser som viktigare i våra liv"

TEMA - assistans för att arbeta och utöva föräldraskap

Carina Fasth, assistansberättigad - "Assistansen gör att jag kan vara en fullvärdig anställd"
Citat:

"Innan jag hade assistans lade jag ner så pass mycket ansträngning på vissa saker i hemmet att jag aldrig orkat utföra det arbete jag har idag"

"Hade jag inte assistans skulle jag inte kunna göra så mycket andra praktiska uppgifter mer än att tala och i viss mån att skriva, allt annat kräver assistans"

"Arbete och föräldraskap präglar fortfarande inte den förväntade bilden av en person med funktionsnedsättning"

Tidigare artiklar

Upphandling av assistans på Södermalm (i Stockholms stad)

Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"
Citat:

"Utföraren har uppdraget i fyra år, fram till sista april 2014 med möjlighet till förlängning i två år, därefter görs en ny upphandling"

"Assistansverksamheten har gått med underskott i alla år, det är aningen högre just nu, eftersom antalet brukare nyligen minskade, vilket ledde till ett personalöverskott.
Är övertalig personal en orsak till att kommunen går back?
- Det kan vara så ja, en annan orsak kan vara att vi har höga overheadkostnader med lokaler som en privat anordnare kanske inte har"

"En kommun får inte ha riktlinjer som inskränker den assistansberättigades medbestämmande och självständighet, det måste hela tiden göras en individuell prövning. Länsstyrelserna gjorde en rapport för några år sedan som visade att många kommuner har riktlinjer som begränsar på ett felaktigt sätt. Det är väl ofta skrivningar som följt med från hemtjänsten"

"Vad sker med de som enbart har LSS-beslut på personlig assistans?
- De stannar i kommunens regi. .. med tanke på vad som föreslås i LSS-kommitténs slutbetänkande verkar det sannolikt att den insatsen kommer att ersättas av LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" som då kanske blir föremål för ett kundvalssystem"

Tidigare artiklar om upphandling

Kommande artiklar

Intervju om LSS-propositionen med Kenneth Johansson, Centerpartistisk Ordförande i Socialutskottet. Intervju med Elina Linna, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet om "tid där assistenten är till förfogande".

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Jämför och välj bland 155 assistansanordnare

Hittills har 155 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskollom sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 5716 kunder, vilket är 29,9 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 593 (aug. 2009) har assistansersättning från Försäkringskassan och 3500 (2008) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 47 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker 63,7 procent av de som väljer en privat anordnare.

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Hammarstrands Assistans AB
 • T H Andersson Human Resource AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AOM Assistans AB
 • Assistancia AB
 • Attendo Care
 • E Nordströms Kurators Verksamhet AB
 • Human Assistans Sverige AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Rehabassistans AB
 • Stil - Stiftarna av Independent Living i Sverige
 • VitaNova Personlig Assistans AB

Frågeformuläret

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att svara på de nya frågorna i frågeformuläret

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2459 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 800 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: