Nyhetsbrev 2011-03-29

Assistanskoll presenterar Guiden
"att arbeta som personlig assistent"

I guiden "att arbeta som personlig assistent" som riktas till assistenter finns information om allt från kollektivavtal till assistenters arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Nedan innehållsförteckningen i guiden med snabblänkar.

Assistanskolls övriga guider (till assistansanvändare):

Statskontoret utreder kontroll av assistansersättning

Statskontoret har ett regeringsuppdrag att kartlägga risker och föreslå åtgärder mot att assistansersättning betalas ut felaktigt från Försäkringskassan. En del av underlaget är rapporter från FUT-Delegationen som fått stark kritik av IfA- Intressegruppen för assistansberättigade

Nejra Milisic, Statskontoret - "Det största underlaget är våra observationer under utredningens gång"
Citat:

Vi tittar på det mesta som skrivits vilket kan vara statliga offentliga utredningar eller vad Försäkringskassan själva skrivit. Det största underlaget är våra egna observationer under utredningens gång.

Vi tittar inte på enskilda fall utan på det övergripande systemet. Vi kommer att titta på de risker som finns i Försäkringskassans efterkontroller och hur man arbetar med att förebygga dessa risker.

Vi kan konstatera att lagstiftningen kring personlig assistans är förknippad med valfrihet och självbestämmande för den assistansberättigade. Det är en utgångspunkt som givetvis ligger till grund även för vår utvärdering.

Vilhelm Ekensteen, IfA - "Vi välkomnar åtgärder mot oseriösa assistansanordnare"
Citat:

Vår utgångspunkt är att det är angeläget att motverka de organiserade bedrägerier som förekommer. Vi är beredda att utifrån vår kompetens medverka till att Statskontorets uppdrag får ett positivt resultat.

OM FUT-Delegationens rapporter
Siffrorna bygger enbart på vad olika kassahandläggare tror, det krävs ett helt annat och bättre faktaunderlag. Rapporterna uppvisar också direkt okunnighet, exempelvis då möjligheten att få undantag för tidsredovisning anges som ett fel trots att det är något som är tillåtet.

Om en anordnare beslås med systematiska bedrägerier ska det betyda att tillståndet att anordna personlig assistans ryker.

Ska § 9a i LSS ändras?

Vänsterpartiet och Folkpartiet har krävt en ändring i § 9a i LSS för att stoppa försäkringskassans hårdare bedömning av grundläggande behov när assistansersättning beviljas. Nu intervjuas Moderaterna som i sin tur kommenteras av en Advokat, specialiserad på LSS.

Margareta Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet - "Bedömningsinstrumentet bör kunna leda till en omtolkning av grundläggande behov utan att § 9a behöver ändras"
Citat:

Det går inte att kräva en lagändring nu, vi måste avvakta Försäkringskassans utredning av behovsbedömningarna och bedömningsinstrumentet.

Ett bedömningsinstrument med en helhetssyn bör kunna leda till en nytolkning av lagstiftningen där hela matsituationen kan räknas som grundläggande behov.

Jag vill se ett förstatligande av assistansen, gränsdragningsproblematiken mellan stat och kommun har funnits sedan assistansen infördes. Försäkringskassan strävar efter att få folk att hamna under 20-timmarsgränsen och kommunerna strävar efter motsatsen-

De här brottslingarna gynnas av att man inte vågar fråga funktionshindrade om deras behov, eller säga något som kan tolkas fel.

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Bedömningsinstrumentet kan inte ändra tillämpningen av grundläggande behov"
Citat:

Bedömningsinstrumentets syfte är att ….fånga in personens behov men tar inte ställning till vad som ska räknas som ett grundläggande behov eller var gränsen ska gå för att få assistansersättning.

Om detta i grunden handlar om att begränsa kostnaderna, så säg det, istället för att låtsas värna reformen. Och om man ska begränsa kostnaderna bör det ske via lagstiftning, inte via domstolar, så har man inte gjort tidigare i Sverige.

Även i kommunerna minskas timmarna eller tas assistansen bort när man numera räknar integritetskänsliga delar i de grundläggande behoven.

Tidigare artiklar

Arbetstekniska hjälpmedel ska inte bekostas via assistans

Intervju med Christina Fredin, jurist på rättssekretariatet på Socialdepartementet:
Förordningsändring ska tvinga landstingen att bekosta arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade
Citat:

Skillnaden blir att det i det nya andra stycket klart anges att vissa beskrivna hjälpmedel inte ska omfattas av begreppet arbetsmiljöinsatser i 5 a§.

Landstingen kan dock inte med framgång hävda att assistansersättningen ska täcka något annat än vad som framgår av den nya förordningstexten.

Gäller denna förändring för personer som har personlig assistans beviljad av kommunen, och inte av Försäkringskassan?
- I förordningen om assistansersättning ges bara föreskrifter om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, dvs bara den statliga assistansersättningen.

Tidigare artiklar

Statistik om personlig assistans

Assistanskoll visar siffror över antalet personer som haft personlig assistans beviljad av kommunerna sedan 1996. Idag är det osäkert om de ska få behålla sin assistans, eller få den utbytt mot en hemtjänstliknande stödinsats.

Personer med assistans beviljad av kommunerna - var ska de hamna?

Kommande artiklar

 • Konsumentverket intervjuas om att assistansföretag har klausuler om att tvister med kunder ska avgöras i skiljeförfarande istället för i allmän domstol.
 • Intervjuer om den minskade ökningstakten av kostnaderna för assistansersättningen.
 • Intervjuer om förhållandet mellan assistenter och assistansanvändare i ett maktperspektiv.

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


Jämför och välj bland 201 assistansanordnare

Assistanskoll listar 201 assistansanordnare, av dessa har 185 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 185 anordnarna har tillsammans 7 164 kunder, vilket motsvarar ca 37 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 72 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 955 (dec 2010) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3600 personer (okt 2010) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 51 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 81 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assistans i Halmstad AB
 • Destiny's Care
 • Luna Care AB
 • Trea Assistans AB
 • Törnrosens Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Alpha Personlig Assistans
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • Björka Assistans AB
 • Bärkraft Assistans AB
 • Corab Assistans
 • Hela Sveriges Assistans AB
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Kooperativet Lila
 • Libra Assistans AB
 • Mellanhanden AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Nordströms Assistans AB
 • Saxena Omsorg AB
 • Sigtuna Brukar Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Trettioen Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 323 e-postadresser varav ca 342 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: