Mer om utredningen av assistansersättningens timbelopp

I Assistanskolls senaste nyhetsbrev rapporterade vi också om utredningen "Översyn av ersättningen för personlig assistans", som ska vara färdig 14 februari 2014 och utreda hur assistansersättningens timbelopp ska vara konstruerat. Läs mer om utredningen och kommentarer till den

Nya artiklar

Agneta Rönn, från SKL, Sveriges kommuner och landsting utsedd att leda utredningen

Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Timbeloppet bör sättas efter behovet"
Citat:

Problemet är att alla får samma timersättning trots att behoven är olika….detta behöver ändras utan att man samtidigt låser personer att använda sin assistans under bestämda tider på dygnet.

Jag menar att vinsten för de som inte har så höga kostnader hotar reformen, medan förlusten för de som har höga kostnader hotar kvaliteten.

Hur ser du på debatten om de höga vinsterna i branschen?
- Ja vad ska jag säga, vi är en ideell förening och använder allt i verksamheten.

Jag kan se andra förklaringar till alla de saker Susanne Billum nämner, vi har lite olika bild av verkligheten.

Tidigare artiklar

Följder av ny lagstiftning 1 juli 2013

Från halvårsskiftet kan flera myndigheter göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter. Anordnarna blir skyldiga att rapportera om assistans används felaktigt. Vilka effekter får de nya lagarna för assistansbranschen? Assistanskoll fortsätter att beskriva konsekvenserna.

Fredric Fredric Käll, Vårdföretagarna: "En ny papperstiger om inte reglerna efterlevs"
Citat:

Vi får inte glömma att de som står inför skranket nu gör det för att de inte följt den gamla lagstiftningen så bevisligen har det gått att komma tillrätta med fusk och oegentligheten med den. Och nu får vi ett helt batteri med nya regler.

Vissa oroar sig för att Socialstyrelsen ska smyga i buskarna på nätterna men de jobbar inte på det sättet. Om de vill göra en inspektion kommer de att höra av sig i förväg och bestämma en tid så den här regeln kommer inte att göra någon skillnad.

Man kan tänka sig ett scenario där det finns en konflikt mellan en assistent och en brukare, och att assistenten i en kontakt med Försäkringskassan, utan att tänka sig för, "slänger ur" sig något som i sin tur kan resultera i mycket stora problem för brukaren.

Tidigare artiklar

Assistans i andra länder - Island

Ciara Brennan Doctoral Candidate på "Centre for Disability Studies" vid “University of Iceland" intervjuas om situation på Island där ett lagförslag om personlig assistans väntas antas under 2014.

Lag om personlig assistans på Island 2014 - Intervju med Ciara Brennan
Citat:

Ersättningen på 2800 kr per timme delas i handboken för UPA upp i 85% till lönekostnader för assistenten, 5% till assistansomkostnader och 10% till administration av assistansen.

Om kontrakten är otillräckliga kanske många inte kommer att kunna lämna sina gruppbostäder, många kommer att vänta och se vad som händer.

När jag frågat beslutsfattare om detta verkar finnas en hel del osäkerhet, och i vissa fall rädsla, om antalet personer som kommer att ansöka om personlig assistans.

Det återstår också att se om det kommer att finnas stora skillnader mellan kommunerna när lagen antagits, erfarenheter från andra länder visar att det kan bli som ett "postkodlotteri" beroende på var du bor.

Allt svårare att få assistansersättning

Nya siffror visar att alltfler får sin assistansersättning indragen vid Försäkringskassans tvåårsomprövningar.
Ciara Brennan Doctoral Candidate på "Centre for Disability Studies" vid “University of Iceland" anser att Sverige bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom att genomföra bakåtsträvande åtgärder.

11 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
Citat:

Assistans är en förutsättning för att få tillgång till grundläggande rättigheter och friheter som val, självständighet och delaktighet i samhället.

FN-konventionen bygger på en social, relationell förståelse av funktionshinder. I Sverige tycks införandet av ett bedömningsinstrument som definierar personens alla behov lägga allt större tonvikt på medicinska bedömningar.

Det är oroande att ingen riktigt vet vad som sker med de som förlorar sin assistans från Försäkringskassan. Sverige har … undertecknat det frivilliga protokollet där det sägs att ett land inte ska backa tillbaka om de nått en viss nivå i rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att FN: s övervakningskommitté är medveten om negativa förändringar som sker i Sverige.

Tidigare artiklar

Utredningar om barn med assistans och god man som assistent

Påverkas barns självständighet av att ha personlig assistans? Kan en god man arbeta som assistent till samma person? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till den 15 januari 2014.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Kommunen har redan ett ansvar för barn med assistansersättning"
Citat:

En god man måste naturligtvis göra en vandelsprövning om lämplighet, men när det är gjort bör det viktiga vara att förmågan att kommunicera med personen.

Innan assistansen kom kände mina föräldrar att det fanns en syn att de utnyttjade situationen genom att de fick ett vårdbidrag, en anpassad bil, en ramp osv. Det är en sorts missriktad avundsjuka för det är ju egentligen ingen som vill byta plats.

Det finns ju alltid föräldrar som brister i omsorg..
- Ja så ser världen ut, men kommunen har samma ansvar för de barnen oavsett om de har funktionsnedsättningar och assistans eller inte.

Tidigare artiklar

Kollektivavtalstabellen uppdaterad

SKL/Pacta och Kommunal kom nyligen överens om ett treårigt avtal som gäller 1 april 2013 - 30 april 2016. Avtalet ger löneökningar på 6,8 % under tre år. OB-ersättning och lägstalöner höjs.

Jämför kollektivavtal sida vid sida på Assistanskoll

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Lista på anordnare med tillstånd från Socialstyrelsen och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervjuer om timbeloppet, vinster och privata anordnare i assistansbranschen.
 • Intervjuer om lagändringarna 1 juli 2013
 • Med mera…

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 242 assistansanordnare

Assistanskoll listar 242 assistansanordnare, av dessa har 226 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 226 anordnarna har tillsammans 9 445 kunder, vilket motsvarar ca 48 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 84 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 899 (jan 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer 57,1 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 84 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Passal AB
 • Rehab Station Stockholm AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Barnards Assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • Luna Care AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Redvisa i Norrköping AB
 • Rehabassistans AB
 • Stora Skedvi Naturgård AB & Stora Skedvi Assistans AB
 • Vivant Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 800 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: