Nyhetsbrev 2011-10-26

Kommunal kritiserar hårdare bedömningar av assistans

Margaretha Johansson, ombudsman, Kommunal - "Indragning av assistansersättning ger sämre arbetsmiljö för assistenter"
Citat:

När antalet timmar minskar får assistenterna ofta mindre arbetstid och flera olika brukare att gå till….Det kan bli några arbetstimmar på förmiddagen och några på eftermiddagen, med ett hål emellan, trots att man i praktiken är uppbunden hela dagen.

Det skapas en osäkerhet av att hela tiden höra att Försäkringskassan blir tuffare och tuffare och talar om aktiv och passiv tid. Man vet inte om ens brukare ska få ha kvar assistansen eller vad Försäkringskassan hittar på nästa gång.

Vår bestämda uppfattning är att under jour ska man ha eget rum och kunna rycka in om det händer något och jour ska enbart förläggas nattetid. Försäkringskassan försöker nu tänja på detta, det är inte acceptabelt.

Vi har påbörjat en dialog med de stora företagen, de vill ha en tydlig motpart i sina löneförhandlingar, så det finns ett ömsesidigt intresse mellan oss att fler assistenter är med i Kommunal.

Om trädgårdsarbete är beviljat till den assistansberättigade ska det riskbedömas, det görs isåfall på samma sätt om den anställde var trädgårdsarbetare.

Folkpartiet vill ändra § 9a i LSS

Folkpartiet motionerar om att stoppa Försäkringskassans hårdare bedömningar
Citat:

Den nya tolkningen av LSS-lagen och ändrade bedömningar av vad som är de grundläggande behoven går stick i stäv mot FN-konventionen.

Trots en kraftig kostnadsutveckling sedan starten framkommer i utredningen av assistansersättningens samhällsekonomiska effekter (Socialstyrelsen 2008 131 27) att personlig assistans ändå är en kostnadseffektiv åtgärd som därför borde utökas till fler.

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Om lagens intentioner riskerar att urholkas kommer vi att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS"
Citat:

Vi kommer att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS. Nu när en regeringsrättsdom delat upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar och människor far illa av den tillämpningen, behöver rättighetslagstiftningen säkerställas.

Jag är övertygad om att fler i alliansen vill förtydliga lagstiftningen om det finns risk att den urholkas.

Det måste göras en individuell bedömning där begreppet goda levnadsvillkor utgår från en person som inte har en funktionsnedsättning. Jag har svårt att se att man överhuvudtaget kan definiera detta med tanke på FN-konventionen, rättighetslagstiftningen, och att varje människa är unik.

Fler riksdagsmotioner som vill stoppa Försäkringskassan

Vänsterpartiet motionerar om lagändring för att stoppa Försäkringskassan
Citat:

Det stora och akuta problemet när det gäller personlig assistans i dag är den utveckling av Försäkringskassans bedömningar av begreppet "grundläggande behov", som påbörjats utan politiska beslut.

Denna nya praxis stämmer inte överens med de åtaganden Sverige har enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

S-riksdagsledamoten Billy Gustafson motionerar om att stoppa Försäkringskassan
Citat:

Utan att ta ställning till om den stramare tillämpningen vid prövning av rätten till personlig assistans är förenlig med lagstiftningens intentioner och avsikt torde det ändå framstå för de flesta att det finns ett behov av en förändrad tillämpning.

Värmländska Socialdemokrater motionerar om att stoppa Försäkringskassan
Citat:

Det handlar ytterst om att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.

Om man enbart räknar aktiv tid för hjälpinsatsen tar man inte hänsyn till behovet i sin helhet. Det går stick i stäv med lagens intentioner och överensstämmer dessutom inte med försäkringskassans egna riktlinjer.

Centerpartister motionerar kritik mot Försäkringskassan
Citat:

Allt fler ansökningar om assistansersättning får avslag när Försäkringskassan skärper sina bedömningar av vilka moment som ingår i de grundläggande behoven. Detta resulterar i stora kostnadsökningar för kommunerna och otrygghet för den enskilde.

Nuvarande ansvarfördelning mellan staten och kommunerna är inte optimal och därför bör regeringen låta utreda vilka förändringar och förtydliganden som bör ske. En möjlig väg är att staten ges ett större ansvar, men det kan finnas andra.

Moderat riksdagsledamot motionerar om statligt huvudmannaskap för assistansen
Citat:

För att undvika misstankar om att en sådan glidning i det ekonomiska ansvaret för reformen skett till nackdel för kommunerna men till fördel för staten utan att detta varit föremål för en regelrätt förhandling först, vore det lämpligare att huvudmannaskapet överlåts till endast en part.

Tidigare artiklar

Socialstyrelsens tillsyn av assistans startar upp

Assistanskoll intervjuar den nya samordnaren för Socialstyrelsens tillsyn av assistansanordnare

Brittmarie Fagerlund, Socialstyrelsens tillsynsavdelning, - "Kvaliteten på anhörigassistans kommer att granskas särskilt noga"
Citat:

Jag ska arbeta här i två år, fram till dess ska det vara igång i full skala, alltså i slutet av 2013. Under första halvåret 2012 bör vi kunna börja inspektera verksamheter.

Borde kommunerna ha fått lämna in samma uppgifter som anordnarna?
- Ja det tycker jag, då hade vi haft ett lättare arbete när vi får in anmälningar.

Vi kommer inte att kunna utöva tillsyn på samma sätt mot egna arbetsgivare som så att säga sköter sin assistans på sitt personnummer.

Vi kommer dock snart att gå ut och göra besök på anordnarnas kontor, gå igenom dokumentation, handlingsplaner osv. En prioriterad fråga kommer att vara om assistenterna får kompetensutveckling.

Om det exempelvis förekommer fusk med pengar i företaget är det Försäkringskassans bord.

Vi utreder aldrig brott, det gör bara polisen, då hänvisar vi dit. Men om det leder till att brukaren inte får kvalitet i assistansen kan vi titta på följderna.

Jag säger inte att anhörigassistans alltid är dåligt men vi får exempelvis in anmälningar från korttidsvistelser om att anhörigassistenter hindrar barnen att lära sig svenska.

Se anordnare som hittills beviljats tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS Välj LSS 9: 2p i Lagrum och därefter sortering efter län/målgrupp.

Tidigare artiklar

Transparensindex införs i Assistanskolls jämförelsetjänst

För att ytterligare utveckla och underlätta anordnarvalet i jämförelsetjänsten införs den 2 november Transparensindexet, TI.

TI mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Vi valt ut och poängsatt frågor som vi ser som centrala. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 procent.

Intervju om assistans i Norge

Assistanskoll intervjuar forskaren Jan Andersen från Högskolan i Lillehammer

Assistansen i Norge - På väg mot rättighetslagstiftning?
Citat:

Å ena sidan har den svenske ordningen varit en inspiratör, särskilt för brukarna... Å andra sidan är norska myndigheter skrämda av kostnadsökningen i Sverige.

Utvidgningen 2006 till personer som inte är arbetsledare själva kan ses som en demokratisering men samtidigt leda till en urvattning av arbetsledarprägeln på BPA.

Enligt det förslag som ligger i Stortinget skulle de som beviljas mer än 20 tim/vecka få BPA som en rättighet. Det skulle innebära att de som har mindre än 20 timmar inte skulle få en starkare rätt, vilket vore dåligt för den gruppen.

Det finns ... en risk att privata företag som ger vanlig hemtjänst vill göra BPA mer lik hemtjänst.

Några kommuner försöker utöva starkare kontroll. tendensen har varit särskilt tydlig i kommuner i det sentrale Østlandsområdet, där kommunerna har velat ha större kontroll över avtalen med leverantörerna.
Kan de kommunala upphandlingarna hota valfriheten?
- Det kan absolut påverka valfriheten.

Lästips!

Den isländska hemsidan Velferdarraduneytid-Brukerstyrt personlig assistanse beskriver systemen i för personlig assistans i de nordiska länderna.

Debattartikel i GP: Svenska europaparlamentariker uppmanar till mer assistans och färre institutioner
Citat:

Om samhället i stället erbjudit lösningar som personlig assistans och hjälpmedel i vardagen kunde barn med funktionsnedsättningar få växa upp i sina familjer och som vuxna leva ett självständigt liv som andra i samhället.

Det stöd man behöver i vardagen ska ges i samhället i form av personlig assistans och tillgång till hjälpmedel och ska motverka isolering och segregering.

Tidigare artiklar

Privata företag större än kommunerna

Fler hos privata än hos kommunala assistansutförare

För första gången är antalet assistansberättigade som valt privata företag fler än de som valt kommunen. I september 2011 hade 44,1 % valt privata företag jämfört med 42,7 % som valt kommunen.

Utöver detta var 10,5 % medlemmar i ett brukarkooperativ och 2,6 % egna arbetsgivare för sina assistenter.

Kommande artiklar

 • Uppdatering av assistansmarknadens utveckling med intervju om uppköp och varumärkeshantering i assistansbranschen
 • Intervjuer om Försäkringskassans behovsbedömningar
 • Intervjuer om personlig assistans i Norge

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 213 assistansanordnare

Assistanskoll listar 213 assistansanordnare, av dessa har 200 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 200 anordnarna har tillsammans 8 930 kunder, vilket motsvarar ca 46 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 84 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 937 (september 2011) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3600 personer (dec 2010) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 55 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 80 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Almen Care
 • Funkass
 • Särnmark Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • A-Assistans Leimir AB
 • Adena Personlig Assistans AB
 • Aroskooperativet
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistanskompaniet
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Atlas Assistans AB
 • Bambi Assistans
 • Barken Assistans AB
 • Brukarkooperativet JAG
 • CL Assistans AB
 • Clara Assistans AB
 • Claras Assistanstjänst AB
 • ENKV assistans AB
 • Furuboda Assistans AB
 • Hela Sveriges Assistans AB
 • Humana assistans AB
 • INTER TEAM Bemanning AB
 • Jeta Jon AB
 • JS Assistanskonsult AB
 • KIL i Helsingborg AB
 • Kooperativet Helsingborg Independent Living
 • Kooperativet Lotsen
 • Lev väl Assistans AB
 • Libra Assistans AB
 • LifeStyle Assistans
 • Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
 • Max Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Primacura AB
 • Real Omsorg i Stor Stockholm AB
 • Rehabassistans AB
 • Rik Assistans
 • Rullarnas Personliga Assistans
 • Rut Assistans AB
 • Råhlander Assistans AB
 • Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
 • Skånes Nord Ost Kooperativ EK
 • Tibble konsult AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Trettiofem Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 475 e-postadresser varav ca 350 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: