Nyhetsbrev 2014-03-31

Utredningen av timbeloppet får kritik

I utredningen Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet som kom den 21 februari sägs det att assistansersättningen är för hög och att dagens schablon bör ersättas av två nivåer.
Assistanskoll har intervjuat Agneta Rönn som höll i utredningen och Pelle Kölhed, brukarrörelsens expert som är mycket kritisk.

Agneta Rönn intervjuas om schablonutredningen Citat:

Vilka är dina viktigaste förslag?
- För det första införandet av en tilläggsschablon för de som har mycket assistans på nätter och helger.

Eftersom hela förändringen med tilläggsschablonen är kostnadsneutral skulle väl även de över 65 år kunna omfattas?
- Det handlar inte om några stora summor, det blir upp till politikerna att avgöra detta.

Kan man inte låta egna arbetsgivare få skapa en buffert för sådana här kostnader?
- Då skapar man tekniska speciallösningar, det tror jag inte är rätt väg

Agneta Rönn, utredare - "Vi föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas"
Citat:

Jag vill understryka att utredningen inte föreslår att schablonen ska sänkas. Däremot konstaterar vi att den blivit för hög och att det kan finnas ett visst utrymme för anpassning.

Finns det inte en risk att personal lämnar yrket om det blir för dålig löneutveckling?
- Jag har svårt att se det, om man ser på den genomsnittliga löneutvecklingen för den här gruppen.

Om sedan några valt att ha höga löner får de laborera med de övriga kostnaderna i schablonen.

Har man skaffat sig utgifter man inte borde ha?
- Det är möjligt, man utgår ju från de pengar som finns, överskottet kan ju ha gått till både löneökningar, utbildning eller vinster.

Pelle Kölhed, expert i schablonutredningen - "Att personer över 65 år inte kan få tilläggsschablonen är åldersdiskriminering"
Citat:

Jag vill påstå att schablonutredningen är ett beställningsjobb från regeringen.

Teoretiskt kan man säga så, men nu lever vi i en verklighet också.

De som valt att driva med kvalitet drabbas hårt, särskilt de allra minsta. Sedan finns de som gått in i vad de ser som en lukrativ bransch, ingen nämnd, de behöver bara ta en bit av sin vinst.

Om jag ska vara elak kan jag säga att man hade större omtanke om Försäkringskassan, det fick inte bli för tungt administrativt.

Vad anser du om att personer över 65 år inte ska få tilläggsschablonen?
- Det resonerade vi aldrig om i utredningsarbetet, jag såg det inte förrän efter att utredningen var klar. Jag hade skrikit högt om jag fått veta det.

Tidigare artiklar

Är fusket i assistans överskattat?

Alltfler ifrågasätter de mycket höga uppskattningar av fusk i assistans som cirkulerat i media och som angavs av t.ex. FUT-Delegationen och Susanne Billums utredning av fusket 2011. Läs vad Brottsförebyggande rådet och Försäkringskassan säger om fuskets omfattning.

Johanna Skinnari, Brå - "Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk"
Citat:

Det finns dessutom mycket som talar för att den som arbetar med fusk sätter en hög siffra och den som aldrig varit i kontakt med fusk sätter en låg siffra.

Jag tror att om man följer detta över tid så följer antalet fuskare den politiska situationen snarare än antalet ärenden hos Polisen.

Risken med sådana siffror är att de får eget liv… Kommer det en siffra på t.ex. 12 % fusk i en statlig utredning så är det helt plötsligt 12 % fusk.

Susanne Moverare, Försäkringskassan - "Det är en mycket liten andel som fuskar med assistansersättning"
Citat:

Det varit mycket i media om brott och fusk. Därför vill vi visa att reformen i sig är fantastisk och möjliggör så mycket för så många människor.

Det kan bli enorma belopp i enskilda ärenden.

Det är viktigt att komma ihåg att det är en mycket liten andel som fuskar. Det är viktigt att detta speglas på ett rättvist sätt.

Tidigare artiklar

Det organiserade assistansfusket

Läs hur Brottsförebyggande rådet beskriver det organiserade fusket/kriminaliteten i personlig assistans och hur man lyckades komma åt det.

Johanna Skinnari, Brå - "Assistansfusket har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri"
Citat:

Det värsta fusket med människohandel och exploatering av människor är ett helt eget stuprör med lite kontakt med övrig assistans.

Det kan finnas en fasad där löner betalas ut på ett korrekt sätt, men assistenterna lämnar då tillbaka delar av sin lön.

Assistenter som inte arbetar kan i sin tur få en sjukpenninggrundande inkomst som gör att de kan få föräldrapenning, sjukpenning eller kvalificera sig för a-kassa.

Jag tror aldrig jag sett en så träffsäker revision, man såg felaktigheter i nästa alla de bolag man misstänkt.

Man har skapat en organiserad brottslighet, det är inte traditionella kriminella som smugglar knark som bestämmer sig för att gå in i assistansbranschen.

Assistansersättning kommer att betalas ut i efterskott

Snart kommer assistansersättningen att betalas ut i efterskott, vilket innebär att pengarna betalas ut efter att assistenternas tidrapporter registrerats. Förändringen kommer troligen att ske i början på 2015.

Therese Karlberg, Försäkringskassan - "Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning"
Citat:

Vi vill undanta assistansberättigade som är egna arbetsgivare.

Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning för den månad när ändringen genomförs.

Kan man räkna med att förändringen sker först i början på 2015?
- Sannolikt blir det så, men det kan även bli senare med tanke på den förberedelsetid som behövs för övergångsregler och eventuella undantag.

En orsak till förändringen är alltså att det förekommer fusk?
- Ja, det är något som har förekommit, det vet alla om.

Är bedömningsstödet kränkande?

I förra nyhetsbrevet berättade Helena Karnström om sin senaste tvåårsomprövning. Hon ansåg att handläggaren ställde integritetskränkande frågor helt i onödan. Läs vad Försäkringskassan säger om hur bedömningsstödet bör användas.

Susanne Movérare, Försäkrings¬kassan - "Bedömningsstödet är ingen mall där alla frågor alltid måste ställas"
Citat:

Vid en omprövning eller vid en ansökan om fler timmar där det handlar om förändringar utifrån det första beslutet är inte alltid alla frågor nödvändiga.

Men det var lika många som tyckte det var känsliga frågor innan stödet fanns, vi frågar ju om samma saker.

Jag vill inte uttala mig om hur politiker tänker och resonerar, vi har en lag att följa som säger att vi måste komma fram till om en person har över eller under 20 timmar.

Jag tror en del påverkas av ny rättspraxis, men det kan också vara förändrade behov hos individen.

Det vore mycket märkligt om alla som beviljas assistansersättning alltid hade samma behov.

Tidigare artiklar

Mediadebattör anser att LSS-lagstiftningen inte följs

Elisabeth Sandlund, känd från Godmorgon Världens nyhetspanel och Tidningen Dagen, riktar stark kritik mot att LSS-lagstiftningen inte respekteras.

Elisabet Sandlund, opinionsredaktör, - "Ett demokratiskt problem med lagar som inte följs"
Citat:

Att man tar tid på toalettbesök är kränkande. Det finns inte stöd för i lagen.

En diskussion om de här frågorna mellan högt uppsatta politiker är egentligen helt meningslös.

Om Kristdemokraterna…
Jag tycker att man på flera punkter borde ha tagit chansen att stå för det mänskliga perspektivet, som man inte har gjort i de här frågorna.

Det är många inom funktionshinderrörelsen som inte tycker att man ska lyfta fram fusket, men jag tycker tvärtom.

Kommuner sänker timbelopp

Alltfler kommuner betalar inte ut assistansersättningens schablonbelopp till de som har kommunalt beviljad assistans. Läs hur Linköpings kommun resonerar.

Linnea Darell, Linköpings kommun - "Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen"
Citat:

Varför betalar ni inte alltid ut schablonbeloppet från Försäkringskassan?
- När anordnare har redovisat sina kostnader i samband med att de sökt ersättning för sjuklöner har det visat sig att anhöriganställda som regel inte har utgifter för t.ex. personalträffar och personalutbildning.

Vi har ett spann från 255 kr till 280 kr, den kommunala utföraren kommer aldrig under 280 kr, liksom ett antal assistansanordnare.

Det har en koppling till domen Mål nr 3501-11 i Kammarrätten i Jönköping från maj 2012, tidigare kunde man som kommun inte göra så här.

Tidigare artiklar

Förändringar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Nedan förändringar som gjordes 15 jan - 13 feb 2014

 • I frågan om den assistansberättigade har en egen budget som denne är med och påverkar har begreppet "administrationsavgift" bytts ut mot "belopp som avsätts till anordnarens administrationskostnader" (Detta ändras eftersom "administrationsavgift" kan vilseleda då anordnaren och inte den assistansberättigade är ansvarig för hur ersättningen används)
 • I frågan "Antal kr/tim som avsätts för kundens assistansomkostnader" finns nu ytterligare ett svarsalternativ: "Kunden eller assistenten får ersättning i efterhand"
 • Det går att ange om anordnaren verkar utan kommersiella vinstintressen.
 • Vi frågar om kund/medlem i avtalet med anordnaren kan bli personligt ersättningsskyldig till anordnaren.
 • När anordnaren (om kunden har en egen budget) anger om ett visst "belopp som avsätts till anordnarens administrationskostnader" kräver vi inte längre att den ska inkludera en eventuell vinst. (Detta eftersom vinst inte bestäms i förväg i en ev. budget utan påverkas i efterhand t.ex. om oanvända medel för assistansomkostnader tas upp till vinst)
 • I frågan "Vem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter" tillkommer svarsalternativet "Enbart kund/medlem"
 • Frågan "Kontrollerar anordnaren belastningsregistret vid rekryteringen?" Ändras till "Kräver anordnaren utdrag ur belastningsregistret vid anställning av assistenter till assistansanvändare som är över 18 år?"
 • Det går nu att ange procentuell vinst i översikten av hur anordnaren genomsnittligt använder assistansersättningen till olika kostnadsslag. (Om man fortsätter att inte ange vinst antar vi att den som tidigare ingår i kostnadsslaget administrationskostnader)
 • Alternativet "Obligatorisk grundutbildning för assistenter" tas bort från avdelningen "I assistansen ingår: (utan extra kostnad för kunden)
 • Det är nu förberett för kommunala assistansenheter att delta i jämförelsen.
 • Information om anordnarens organisationsnummer samt tillstånd på IVO, Inspektionen för vård och omsorg anges i anordnarens profil.

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Utredningen av assistansersättningens timbelopp.
 • Assistans i valrörelsen
 • Intervjuer om kriminalitet inom personlig assistans
 • Med mera

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 256 assistansanordnare

Assistanskoll listar 256 assistansanordnare, av dessa har 222 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 222 anordnarna har tillsammans 9877 kunder, vilket motsvarar ca 62,2 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 84,7 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 84,7 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Lindhé & Bergquist AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Alma Assistans AB
 • Annas Assistans Sverige AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Blå Assistans
 • Carelli Assistans AB
 • Claras Assistanstjänst AB
 • Enigheten Personlig Assistans AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • Human Resources Scandinavia AB
 • Jengla Omsorg AB
 • Jeta Jon AB
 • MejDej Kooperativet
 • Move & Walk Assistans i Sverige AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Plusfamiljen AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Shamsen Assistans AB
 • Sirius Assistans AB
 • Vivida Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: